Zawieranie umów (cz.5 z 17): ustanawianie pełnomocnictw

Pełnomocnictwa

Pełnomocnikiem, to warto wiedzieć, nie musi być osoba zatrudniona w firmie czy związana z nią w jakikolwiek sposób. To może być ktokolwiek, komu powierzamy pewien zakres uprawnień, w tym do składania podpisu w naszym imieniu czy w imieniu firmy. Wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje pełnomocnictw: ogólne, rodzajowe, szczególne i procesowe. Każde rożni się zakresem uprawnień.

Pełnomocnictwa należy udzielać rozważnie i w uzasadnionych sytuacjach, gdyż zakres uprawnień jest naprawdę szeroki. Warto tylko wspomnieć, co może pełnomocnik, a może bardzo wiele, w przypadku pełnomocnictwa ogólnego chociażby:

  1. Reprezentować firmę w codziennej działalności przedsiębiorstwa.
  2. Zaciągać zobowiązania w związku z działalnością firmy.
  3. Zawierać umowy kredytowe.
  4. Zawierać umowy dzierżawy lub najmu.
  5. Zbywać nieruchomości.

Pełnomocnictwo może być ważne nawet wtedy, gdy jest zawarte ustnie, ale najczęściej przybiera formę pisemną lub aktu notarialnego, dla zapewnienia większego bezpieczeństwa. Pełnomocnika może ustawić tylko tzw. mocodawca, w imieniu którego występuje pełnomocnik.

Generalnie, pełnomocnik nie powinien być drugą stroną czynności prawnej, którą wykonuje w imieniu swojego mocodawcy. Warto też wiedzieć, że możemy ustanowić kilku pełnomocników do tych samych czynności prawnych.

Porada nr 5: Ustanowienie pełnomocnictwa może w niektórych przypadkach być uzasadnione, jednak nie jest to stuprocentowo bezpieczne rozwiązanie. Wynika to stąd, iż ustawodawca nie określił dokładnie zakresu tzw. umocowania pełnomocnika, czyli co może, a czego nie może. To często prowadzi do sporów i lub wywołuje konflikty interesów. Bezpieczniejszą odmianą pełnomocnictwa jest prokura w osobie prokurenta, jednak taka forma reprezentacji firmy jest dostępna tylko dla przedsiębiorców, którzy podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, czyli de facto dla tych, którzy prowadzą spółki lub podmioty o osobowości prawnej.

Zapraszam do lektury części nr 6:

Wojciech Głąbiński

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


− 3 = 3