Rekrutacja i selekcja artystów w kontekście twórczości organizacyjnej

Rekrutacja i selekcja artystów w kontekście twórczości organizacyjnej

Autor: Patrycja Mizera-Pęczek

Przedmiotem refleksji teoretycznej i badań empirycznych w monografii są procesy rekrutacji i selekcji artystów z uwzględnieniem aspektów twórczości organizacyjnej. Podjęto próbę zidentyfikowania. kim są osoby odpowiedzialne za tworzenie obsad widowisk artystycznych oraz jakimi metodami i instrumentami posługują się w pracy zawodowej. Rozpoznano źródła pomysłów i inspiracji do przeprowadzenia procesów rekrutacji i selekcji. a także opisano przebieg tych procesów._x000D_ Choć niemożliwy jest transfer specyficznych – często niekonwencjonalnych – technik rekrutacji i selekcji ze sfery sztuki do sfery biznesu. to pewne atrybuty twórczości organizacyjnej procesów rekrutacji i selekcji stanowią uniwersalny kanon. Monografia może więc być zarówno źródłem cennych wskazówek dla pracowników sektora kultury. jak i ciekawą egzemplifikacją dla menedżerów innego typu organizacji.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Relacje w organizacji

Autor: Ilona Świątek-Barylska

Czy można opracować instrukcję obsługi człowieka? Można spróbować. ale liczba oraz złożoność mechanizmów. które wpływają na ludzkie zachowania jest olbrzymia. Nie da się ich zaprezentować w formie algorytmu. Zachowania ludzi są wypadkową czynników indywidualnych. charakteryzujących jednostkę (takich jak osobowość. temperament. system wartości. doświadczenia. etc.) oraz czynników sytuacyjnych (np. stosowanych w firmie rozwiązań organizacyjnych. zachowania przełożonego lub składu zespołu projektowego). Wyniki badań wielu socjologów. psychologów. antropologów czy specjalistów od zarządzania pozwoliły zidentyfikować i opisać wiele mechanizmów wyjaśniających zachowania ludzi w organizacji. Książka stanowi podręcznik kształtowania relacji społecznych w organizacj

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Rekonstrukcja działań pracowników socjalnych z osobami zaburzonymi psychicznie

Autor: Anna Jarkiewicz

Autorka publikacji. posługując się metodą badawczą bazującą na obserwacji uczestniczącej i wywiadach informacyjnych. rekonstruuje działania pracowników socjalnych z osobami zaburzonymi psychicznie. Odtworzenie takiego katalogu postaw pracowników socjalnych może być z jednej strony praktycznym wsparciem dla instytucji pomocowych. a z drugiej – przyczynić się do rozwoju teorii społecznej w tym zakresie. Na podstawie przeprowadzonych badań autorka formułuje cenne wnioski. np. o konieczności nadania wagi diagnozie społecznej wykonywanej przez pracowników socjalnych czy o potrzebie redefinicji pojęcia „zaburzenie psychiczne”. w której uwypuklany byłby społeczny i humanistyczny kontekst tego zjawiska._x000D_ „Formułowane wnioski mogą […] być elementem edukacji profesjonalnej. doskonalenia działań pracowników socjalnych. a także bardziej efektywnych programów pomocy dla tej kategorii klientów. Książka wypełnia lukę wydawniczą w zakresie badań dotyczących pracy z osobami zaburzonymi psychicznie i jest rodzajem przewodnika pisanego z myślą o przyszłych i aktualnych pracownikach systemu pomocy społecznej”._x000D_ Z recenzji dr hab. Ewy Kantowicz. prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II-VII w.). Część 2

Autor:

Jest to kontynuacja cyklu książek poświęconych historii jedzenia. dietetyki i medycyny w antyku klasycznym i wczesnym Bizancjum. Autorzy przedstawiają studia odnoszące się do kolejnych grup pokarmów – kontynuując wątek podjęty w części I książki Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II–VII w.) pt. Zboża i produkty zbożowe w źródłach medycznych antyku i wczesnego Bizancjum (nr XVI. ser. „Byzantina Lodziensia”). opisując rolę roślin strączkowych i warzyw. immanentnych składników diety starożytnych. Analizują też znaczenie mięs. podrobów i wyrobów wędliniarskich w kuchni i praktyce medycznej. Ważne są też teksty odnoszące się do kulturowych. ideologicznych i ekonomicznych aspektów żywności w życiu ówczesnych społeczności grecko-rzy

23.9: https://woblink.com/ebook/swieta-ksiezna-kijowska-olga-zofia-brzozowska-207505u

Cena:


1

:

:

Cena:


Klimat szkoły a zachowania agresywne i przemocowe uczniów

Autor: Marek Kulesza

Rekomenduję bez żadnych zastrzeżeń rozprawę pana Marka Kuleszy do druku i szerokiego rozpowszechnienia. Ujawniono w pracy obszary dysfunkcji w środowisku szkoły i wynikające stąd konsekwencje rozwojowo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży. Także proponowane możliwości zmiany – modyfikacji w formie publikacji powinny dotrzeć do środowisk naukowych. szerokich kręgów instytucji i osób odpowiedzialnych za politykę edukacyjną w kraju. _x000D_ _x000D_ Z recenzji wydawniczej prof. zw. Dr hab. Krystyny Marzec-Holka

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.8


Zintegrowany model pomiaru dokonań gminy

Autor: Zuzanna Firkowska-Jakobsze

Zarządzanie jednostkami sektora finansów publicznych. w tym gminami. staje się obecnie coraz większym wyzwaniem. Wynika to z jednej strony z dynamicznie zmieniającego się otoczenia. globalizacji. ograniczonego dostępu do zasobów. niepewności jutra. a z drugiej – z rosnącej wiedzy i oczekiwań obywateli. Instytucje administrujące potrzebują narzędzi umożliwiających im skuteczne wdrażanie i monitorowanie wyznaczonej przez jednostkę strategii._x000D_ W monografii poruszono ważny i aktualny temat z punktu widzenia współczesnego zarządzania jednostkami sektora finansów publicznych. Obszerne i wnikliwe studia literaturowe oraz badania ankietowe pozwoliły autorce stworzyć solidną podstawę do opracowania oryginalnego modelu pomiaru dokonań gmin w Polsce. Zaproponowany model w pełni integruje powiązania pomiędzy wszystkimi elementami sprawozdawczości finansowej gminy oraz innymi narzędziami wspomagającymi proces zarządzania i ocenę dokonań (wieloletnia prognoza finansowa. budżet zadaniowy. benchmarking). Do opracowania koncepcji zintegrowanego modelu pomiaru dokonań wykorzystano badanie metodą analizy przypadku jednej z gmin w województwie łódzkim._x000D_ Propozycja zintegrowanego modelu pomiaru dokonań jest głosem w dyskusji na temat usprawnienia zarządzania i zwiększenia efektywności decyzji podejmowanych w gminach. Model ten może być podstawą do wdrożenia go w innych gminach w Polsce. co z pewnością przyczyni się do zmian w sposobie zarządzania nimi. Celem autorskiego rozwiązania jest bowiem powiązanie w sposób logiczny i zrozumiały menedżerskiego modelu zarządzania z całym instrumentarium wspomagającym. by dzięki temu uzyskać informacje użyteczne w procesie zarządzania i ocenie dokonań gminy.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95pan samochodzik ebook, mózg psychopaty, paweł urbaniak, syreny anna langner, mury hebronu pdf, daniken erich, pamieć absolutna, degresywna proporcjonalność, stereotypy o mężczyznach, mapa fizyczna świata pdf, zbawienie templariuszy, sposób na elfa tekst, książka ciche dni, rzucanie palenia książka, spotkanie nad morzem tekst, komunizm w europie, elżbieta cherezińska odrodzone królestwo, luca vitiello pdf…