Oblicza Wojny Tom 2

Oblicza Wojny Tom 2

Autor:

W prezentowanym tomie Autorzy poszczególnych rozdziałów przeanalizowali bardzo istotną kwestię z punktu widzenia funkcjonowania wojska. jaką jest wpływ uwarunkowań środowiska naturalnego na prowadzenie różnego typu działań wojskowych od okresu starożytności do początku XXI stulecia_x000D_ Prowadząc działania wojenne. armie zmagają się nie tylko z siłami nieprzyjaciela. lecz z tym wszystkim. co można określić mianem natury. Warunki atmosferyczne. środowisko geograficzne. przeszkody wodne. dzikie zwierzęta czy dziewicza i nieodgadniona puszcza niejednokrotnie wpływały na przebieg bitew czy wojen. Ci. którzy potrafili siły natury przezwyciężyć lub wykorzystać. często zapisywali się na kartach historii jako wielcy zwycięzcy i wybitni dowódcy. Z drugiej strony przyroda potrafiła bezlitośnie obejść się z wielkimi wodzami. łamiąc kariery i niszcząc ich armie. W książce przedstawiono zagadnienia dotychczas słabo jeszcze przebadane. w czym tkwi wartość naukowa i poznawcza tej pozycji. Różnorodność omawianej tematyki stanowi niewątpliwie atut tomu. który jest wysiłkiem intelektualnym siedemnastu Autorów._x000D_ Redaktorzy publikacji wierzą. że zamieszczone w tym tomie artykuły będą interesujące i inspirujące zarówno dla specjalistów. jak i miłośników historii. Uzupełnieniem podjętej tematyki jest tom pierwszy monografii. zawierający siedemnaście tekstów._x000D_ Tadeusz Grabarczyk_x000D_ Magdalena Pogońska-Pol

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.95


Wolność pracy osób z niepełnosprawnościami jako wartość prawnie chroniona

Autor: Magdalena Paluszkiewicz

Zasadniczym celem monografii było dokonanie oceny rozwiązań prawnych składających się na model ochrony wolności pracy osób z niepełnosprawnościami z perspektywy ich funkcji. jaką jest zapewnianie możliwości urzeczywistniania tej wartości w życiu społecznym. W związku z tym istotne stało się ustalenie okoliczności. które wpłynęły na powstanie i kształt modelowych rozwiązań służących ochronie wolności pracy osób z niepełnosprawnościami. a następnie ukazanie różnych środków prawnych wykorzystywanych do jej zapewniania. w zależności od dynamicznych uwarunkowań polityczno-ustrojowych oraz społeczno-gospodarczych. w tym od ewolucji postrzegania samej niepełnosprawności. Analizie poddano standardy międzynarodowe stosowane w celu zagwarantowania

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24.95


Miasto według socjologii

Autor: Andrzej Majer

Książka jest zbiorem socjologicznych esejów. w których zaprezentowano dwa sposoby postrzegania miast – ewolucję materialnej przestrzeni od pierwszych osad do współczesnych metropolii oraz zmiany w przestrzeni społecznej. stanowiącej pole aktywności wielu pokoleń ludzi. Połączenie tych perspektyw pozwala na pełniejszy opis czynników kształtujących w przeszłości i wciąż rozwijających miasta. Rozważania autora dotyczą sposobów analizowania miast. ich historii od najstarszych osad do współczesnych metropolii. odmian urbanizacji. głównych cech nowoczesnych miast. społeczności i ich współczesnych form. odzwierciedlenia miast w społecznej świadomości oraz ich dynamiki i ducha. W publikacji pojawiają się nawiązania do historii budowy miast i demografii. antropologii kulturowej czy teorii ekonomicznych. Jako główną perspektywę przyjęto socjologiczny punkt widzenia miast. od wieków odciskających piętno na mentalności ludzi. modyfikujących ich style życia i dyktujących różne formy działalności. Zakłada ona. że nie budynki. ale ludzie. ich życie społeczne oraz kultura są najważniejszymi aspektami funkcjonowania miast._x000D_ Monografia jest rezultatem studiów polskiej i obcej. niemal wyłącznie anglojęzycznej. literatury przedmiotu. a także wieloletniego doświadczenia uniwersyteckiej dydaktyki socjologii miasta. Autor jest przekonany. że niemal wszystkie przypisywane miastom destrukcyjne zjawiska mogą być naprawione lub usunięte pod warunkiem wdrożenia odpowiednich strategii odnowy. Książka może zainteresować studentów i wykładowców kierunków związanych z tematyką miast oraz praktyków zajmujących się na co dzień rozwiązywaniem miejskich problemów.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


(Kontr-)rewolucja oświatowa

Autor: Bogusław Śliwerski

Planowanie oświatowe w aspekcie prognoz rozwoju kraju ma u nas charakter stricte ideologiczny. a więc adaptacyjny. czyli taki sam. z jakim mieliśmy do czynienia w okresie PRL. Dominuje tu normatywna funkcja założeń i zasad polityki oświatowej. koncentrująca uwagę władz na określaniu celów i treści kształcenia i wychowania z uwzględnieniem stosunku szkolnictwa do spraw nauczania religii. […] Po trzydziestu latach transformacji mamy w polskiej polityce oświatowej naprzemienność normatywnych imperatywów władzy politycznej w procesie wychowawczym szkół bez jakiegokolwiek odwołania do Konstytucji III RP […]. Nie ma zatem w polityce oświatowej ani planowania oświatowego. które musiałoby odbywać się na podstawie naukowych badań i analiz kluczowych dla edukacji czynników. ani prog

18.9: https://woblink.com/ebook/nieustepliwa-shirer-priscilla-206773u

Cena:


Polska literatura socrealistyczna

Autor: Adam Mazurkiewicz

W publikacji autor nie tylko poddaje pogłębionej interpretacji wybrane. nierozpoznane dotąd badawczo. a zarazem porządkujące epokę. motywy charakterystyczne dla socrealizmu. lecz także. w części pierwszej. prowadzi rozważania. które uznać można za rodzaj syntezy epoki i prądu literackiego otwierający drogę do spojrzenia analitycznego. zaproponowanego w części drugiej. Rozważania autora dotyczą m.in. pozornej monolityczności socrealizmu i próby jego periodyzacji. związków socrealizmu i konstruktywizmu. meandrów relacji między kulturą socrealistyczną i stalinowską a kulturą narodową. a także kwestii kluczowej: względów pozaartystycznych. decydujących o kształcie realizacji artystycznych._x000D_ *_x000D_ Epoka ta. jak bodaj żadna inna w powojennej historii kultury polskiej. podporządkowała literaturę wymogom pozaartystycznym. Na kształt dzieła wpływ miało przy tym nie tyle zapotrzebowanie społeczne. co wymogi propagandy. Walka z enigmatycznymi „formalizmami” (będąca w istocie pochodną propagandowej krytyki kultury Zachodu oraz międzywojnia) przyczyniła się – wespół z promocją czytelnictwa. postrzeganego jako świadectwo awansu społecznego – do uproszczenia języka artystycznego. W socrealizmie wyrażał on bowiem nie tyle koncepcję. przyświecającą artyście. ile zideologizowaną wykładnię oficjalnych poglądów._x000D_ Ze Wstępu

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 29.95


ISBN

9788381427265: Wydawnictwo

Format

24.9: https://woblink.com/ebook/usa-europa-paulina-matera-matera-tomasz-208236u

Cena: Matera Tomasz


Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na gospodarkę i społeczeństwo

Autor:

Monografia jest efektem kilkuletnich badań realizowanych w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki. Zawiera ona wyniki analiz wykonanych na podstawie danych empirycznych pozyskanych w procesie badawczym. Książka przedstawia argumenty pozwalające zająć obiektywne stanowisko w sprawie wykorzystania specjalnych stref ekonomicznych jako narzędzia polityki gospodarczej. W szczególności w publikacji Czytelnik znajdzie odpowiedzi na pytania:_x000D_ • Co to jest efektywność Specjalnych Stref Ekonomicznych?_x000D_ • Jaki wpływ na efektywność SSE mają czynniki makroekonomiczne charakteryzujące poziom uprzemysłowienia danego regionu kraju?_x000D_ • Jaki wpływ miał poziom rozwoju gospodarczego regionów dla wybór lokalizacji inwestycji w SSE?_x000D_ • Jakie znaczenie mają ulgi podatkowe dla inwestujących w SSE?_x000D_ • Jakie było wykorzystanie ulg podatkowych przez przedsiębiorstwa działające w SSE?_x000D_ • Jak oddziałują inwestycje w SSE na spadek bezrobocia w otoczeniu lokalnym?_x000D_ • Jakie jest znaczenie stref ekonomicznych w rozwoju regionów peryferyjnych?_x000D_ _x000D_ Autorzy udostępniają wyniki badań. na podstawie których prowadzą wnioskowanie. Ponadto w opracowaniu zamieszczono projekcje finansowe pozwalające w sposób empiryczny zweryfikować wpływ specjalnych stref ekonomicznych zarówno na gospodarkę Polski. jak i na rozwój regionów. Wykonane badania statystyczne dostarczają istotnej wiedzy na temat realnego oddziaływania inwestycji w SSE na spadek bezrobocia. wzrost przedsiębiorczości oraz aktywność samorządów terytorialnych w zakresie przyciągania nowych inwestorów.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Polityka bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii w latach 1945-1955

Autor: Robert Czulda

Po zakończeniu II wojny światowej Wielkiej Brytanii przyszło prowadzić politykę z pozycji upadającego mocarstwa. swoistego syndyka imperialnej masy upadłościowej. Całość wpływów i zamorskich posiadłości została uzyskana na długo przed II wojną światową. która praktycznie nie przyniosła nowych stref interesu. Wychowani na sukcesach Imperium oraz bohaterstwie Horatio Kitchenera i Cecila Rhodesa. dumni Brytyjczycy przez długi czas nie zamierzali pogodzić się z utratą swojego znaczenia. Nawet jeśli Wielka Brytania nie była już globalną potęgą. to Brytyjczycy tak ją ciągle postrzegali. Był to swoisty dogmat brytyjskiej polityki. W wyraźny sposób rzutowało to na politykę zagraniczną i obronną. rzeczywistość bowiem (coraz mniejsza siła i wpł

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Format

PDF: 207606

https://woblink.com/ebook/migracje-null-207606u

:

Cena:gorki maksym, pani władza, przeklęty książę erin watt pdf, piotr borlik lubimyczytać, rozwiedzione, battlefront 2 poradnik, akrazja, słownik pedagogiki specjalnej pdf, colleen hoover wszystkie nasze obietnice pdf, żniwiarz pusta noc, imperium polskie, stefan darda, mafia na wybrzeżu pdf, dziady cz 3 wypracowanie na podstawie fragmentu, dar morza, w co ludzie grają, uwolniona książka, cry baby ginger scott…