Chybotliwa łódź

Chybotliwa łódź

Autor: Agnieszka Golczyńska-Grondas

Książka dotyczy losów dorosłych osób. które w latach 1970-1990 były wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych. przede wszystkim domów dziecka. Autorka charakteryzuje w układzie chronologicznym kolejne fazy życia narratorów wraz z uwarunkowaniami tych faz oraz ukazuje zróżnicowanie przebiegu biografii badanych w okresie dorosłości. Udowadnia przy tym. że dość powszechne. jak się zdaje. przekonanie o klęsce życiowej. stanowiącej nieuchronny efekt instytucjonalizacji w dzieciństwie. nie jest prawdziwe. Opracowanie osadzone jest w tradycjach socjologii jakościowej. w szczególności socjologii biografistycznej. W jego zakończeniu zamieszczono rekomendacje dla instytucji polityki społecznej i organizacji pozarządowych. Książka z pewnością wzbudzi zainteresowanie nie tylko

35.85: https://woblink.com/ebook/liberackosc-dziela-literackiego-agnieszka-przybyszewska-207526u

Cena:


Lobbing w świetle teorii wyboru publicznego

Autor: Marcin Kalinowski

Lobbing jest integralną częścią procesu podejmowania decyzji publicznych w systemie przedstawicielskim. Udział podmiotów zewnętrznych w procesie stanowienia prawa budzi jednak wśród komentatorów sceny publicznej nieustanne spory i kontrowersje._x000D_ Praktyka lobbingu podważa tezę. że instytucjonalizacja „wywierania wpływu na władzę” w bezpośredni sposób redukuje negatywne efekty społeczne tego zjawiska. Niniejsza publikacja stanowi próbę wyjścia poza obszar badań porównawczych w kierunku spojrzenia na zjawisko lobbingu poprzez cele. motywacje i reguły zachowań podmiotów współuczestniczących w procesie dochodzenia do decyzji publicznych._x000D_ Podstawowym celem książki jest zobrazowanie mechanizmu lobbingu. który funkcjonuje w oparciu o wybory dokonywane przez poszczególnych uczestników procesu politycznego. zasoby. jakimi dysponują. ich wzajemne relacje oraz wewnętrzne uwarunkowania systemu przedstawicielskiego – wspólne dla państw zachodnich demokracji._x000D_ Założona przez autora konwencja redukcjonistyczna zrodziła potrzebę odwołania się do teorii. która umożliwia badanie uwarunkowań systemowych demokracji jako wyniku łącznych skutków zachowania na poziomie jednostki lub grupy. Takie założenia wyjściowe spełnia teoria wyboru publicznego (public choice theory). która powstała na gruncie amerykańskim na przełomie lat 50. i 60. XX wieku. Wykorzystuje ona klasyczne instrumentarium badawcze ekonomii do objaśniania meandrów procesu politycznego.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


ISBN

9788381427487: Wydawnictwo

Format

14.95: https://woblink.com/ebook/chemia-analityczna-bozena-chmielewska-bojarska-207927u

Cena:


W poszukiwaniu harmonii istnienia

Autor: Maria Judyta

Wspólną cechą Antonia Colinasa i Zbigniewa Herberta. wyróżniającą ich spośród wielu poetów współczesnych. jest nadzieja na ukrytą obecność harmonii istnienia – stale i wyraziście obecna w ich poetyckim świecie. nawet jeśli nie zawsze wprost wyartykułowana. Istotą poszukiwań obu twórców jest konfrontacja świadomości współczesnego człowieka. nękanego poczuciem braku sensu i doświadczeniem fragmentaryczności świata. z utrwaloną w tradycji wiarą w możliwość odzyskania utraconych wartości. Rodzaj mitycznego myślenia nieustannie towarzyszy poetom. kiedy próbują zrozumieć różne wymiary rzeczywistości: naturę. kosmos. muzykę i nade wszystko poezję. Podobieństwa łączące Colinasa i Herberta są wyraźne i nie zacierają ich nawet różnice w ekspresji: porównawcza lektura ich poezji pozwala stworzyć interesujący dialog. w którym utwory liryczne niespodziewanie się uzupełniają lub ujawniają swą polemiczność._x000D_ Podobnie jak fragmentarycznie odczytywana tradycja. tak i harmonia objawia się w poezji Antonia Colinasa i Zbigniewa Herberta jedynie momentalnie. nigdy pewnie i trwale. Hermeneutyczne czytanie nie narzuca wszakże jednoznaczności. nie wymaga prostowania pokrętnych dróg. Uświadamia natomiast jedność kultury. trwałość wątków myślowych oraz wspólnotę poszukiwań estetycznych. a nade wszystko – egzystencjalnych.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95pituchowa, raj utracony john milton, etyka w rachunkowości, joanna m chmielewska, wstać znowu o ludzkiej porze, świat po apokalipsie, włodzisław, inny swiat audiobook, książki online za darmo, mobbing literatura, cynkowi chłopcy, książka emerytura nie jest ci potrzebna, mrożek artysta pdf, zarządzanie interesariuszami, e-książka…