Przydatność informacyjna wartości godziwej jako podstawy pomiaru w rachunkowości i ograniczenia jej stosowania w praktyce

Przydatność informacyjna wartości godziwej jako podstawy pomiaru w rachunkowości i ograniczenia jej stosowania w praktyce

Autor: Maciej Frendzel

Wycena w rachunkowości w kontekście znaczących zmian w otoczeniu podmiotów gospodarczych stanowi istotne wyzwanie zarówno dla teoretyków. jak i praktyków rachunkowości. Wybór koncepcji wyceny dla potrzeb sprawozdawczości finansowej ogólnego przeznaczenia jest zagadnieniem wielowątkowym i uzależnionym od wielu czynników. Wzrastający w regulacjach rachunkowości stopień wykorzystania wartości godziwej przy wycenie zasobów i zobowiązań stawia pytania o zasadność jej stosowania jako parametru uzupełniającego koszt historyczny lub całkowicie go zastępującego. Nie bez znaczenia są tutaj głosy krytyków wiążące wykorzystanie wartości godziwej z kryzysem finansowym i zawirowaniami na rynkach finansowych._x000D_ Przyjęcie orientacji bilansowej oraz ukierunkowanie sprawozdawczości finansowej na pomiar zasobów reprezentujących przyszłe korzyści ekonomiczne podnosi problem wyboru koncepcji wyceny. która najwierniej odzwierciedli istotę ekonomiczną stanów i procesów zachodzących we współczesnym przedsiębiorstwie. Alternatywne rozwiązania mają lub mogą mieć znaczący wpływ na przedstawienie i w konsekwencji tego na ocenę sytuacji finansowo-majątkowej podmiotu oraz prezentowane przez niego wyniki. mogą służyć różnym celom i różnym użytkownikom. a także odgrywać różną rolę w gospodarce jako całości. Zagadnienia te podejmuje Autor w niniejszej publikacji.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 18


Zielone miejsca pracy

Autor: Łukasz Jarosław

Monografia wpisuje się w nurt rozważań na temat aktualnych procesów i zjawisk związanych z wdrażaniem w praktykę gospodarczą idei zrównoważonego rozwoju. Jej celem jest ukazanie. iż przechodzenie z brązowej gospodarki na zieloną przyczynia się do jakościowej zmiany charakteru miejsc pracy. Powstają tzw. zielone miejsca pracy. które w myśl wieloaspektowych analiz odzwierciedlają założenia zielonej gospodarki._x000D_ Transformacja obecnego sposobu gospodarowania na bardziej zrównoważony. czyli na zieloną gospodarkę i powstawanie zielonych miejsc pracy. daje szansę rozwoju lokalnego rynku pracy. Korzyści te zostały opisane w prezentowanej publikacji zarówno z perspektywy zmian ilościowych. jak i jakościowych zachodzących na lokalnym rynku pracy.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersy

Cena: 0.01


ISBN

9788379699506: Wydawnictwo

Format

20.95: https://woblink.com/ebook/rzeczywistosc-i-zapis-null-207550u

Cena:


https://woblink.com/product-publication/download/207160/pdf

1:

:

Cena:


https://woblink.com/product-publication/download/208026/pdf

1:

:

Cena:


Zrównoważona turystyka

Autor: Beata Gontarz.

Nowa wizja rozwoju Polski zawarta w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. zakłada budowanie wizerunku naszego kraju jako atrakcyjnej. bezpiecznej i otwartej destynacji turystycznej. Obejmuje ona m.in. rozwój tzw. przemysłu czasu wolnego. w tym sektora gospodarki turystycznej. a także koncentrację potencjału finansowego lokalnego biznesu na jednym. dużym i kompleksowym produkcie turystycznym. Przewiduje się uruchomienie zintegrowanego produktu turystycznego. umożliwiającego efektywne prowadzenie działań promocyjnych. co będzie stymulować ruch turystyczny i przyczyni się do wzrostu gospodarczego. _x000D_ W niniejszej książce autorzy proponują budowę zintegrowanego produktu turystycznego wokół idei miejskiej zrównoważonej turystyki oraz oferują narzędzia ewaluacyjne umożliwiające ocenę współpracy miasta z wyższymi uczelniami i korporacjami ICT we wdrażaniu pilotażowych rozwiązań. Na potrzeby publikacji stworzono listę potencjalnych pilotażowych projektów ICT wspierających strategię miejskiej zrównoważonej turystyki. m.in. budowy smart society w ramach projektów rewitalizacyjnych realizowanych na podobnej zasadzie. jak w korporacji Panasonic w Tokio czy Berlinie. Zaproponowano metodę oceny i hierarchizacji projektów ICT wspierających rozwój miejskiej zrównoważonej turystyki. pozwalającą oszacować wartość współpracy miasta z interesariuszami przy realizacji wspólnych projektów innowacyjnych.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24.95


19.95

https://woblink.com/ebook/strategie-instytucji-kultury-wobec-niezadowolenia-i-bojkotow-konsumenckich-artur-modlinski-207892u: https://woblink.com/product-publication/download/207892/pdf

:

Cena:dziennik bridget, tyrmand zły, pewniak gimnazjalny fizyka, alberto angela, harmonia funkcyjna, tomasz michniewicz, jagiellonowie dynastia, nieproszona, śmierć cheerleaderki, terroryzm polska, dragon age poczatek poradnik, serce gangstera doci, hanka lemańska, nie opuszcze cie aż do śmierci, star carrier tom 8, piękno bólu pdf doci, penelopiada, jak odzyskać kobietę po rozstaniu, norweski dziennik, dagny kurdwanowska, książka o psach, kompendium farmakologii janiec…