Nadzór korporacyjny a stabilność finansowa banków

Nadzór korporacyjny a stabilność finansowa banków

Autor: Emilia Klepczarek

Publikacja jest poświęcona problematyce nadzoru korporacyjnego z perspektywy jego oddziaływania na stabilność podmiotów w sektorze bankowym. Autorka zwraca uwagę na specyficzną rolę banków we współczesnej gospodarce i na związane z nią implikacje w obszarze mechanizmów corporate governance. Ważną częścią książki są wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w polskich bankach publicznych. Na ich podstawie dokonano oceny wpływu wybranych standardów i charakterystyk nadzoru korporacyjnego na stabilność banków mierzoną współczynnikiem adekwatności kapitałowej.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


ISBN

9788375256796: Wydawnictwo

Format

20.4: https://woblink.com/ebook/od-boga-do-terroru-rola-religii-w-ideologii-dzihadyzmu-na-przykladzie-organizacji-al-kaida-st

Cena: 16.8


Jurysprudencja 6/2015

Autor: Tomasz Bekrycht

Skomplikowany charakter rzeczywistości – szczególnie tej. którą starożytni Grecy w odróżnieniu od zastanego porządku przyrodniczego. physis. uznali za rzeczywistość thesis. czyli stwarzaną i odtwarzaną przez człowieka za sprawą jego socjo- i kulturotwórczej aktywności – zawsze stanowił wyzwanie nawet dla zawodowych myślicieli. stawiających sobie ambitny cel usystematyzowania wiedzy o tym. co istnieje. jak i mocą czego istnieje. a także o tym. co jako istniejące – zachowuje szczegó1ną ważność poprzez swoje bezwyjątkowe i nieodparte obowiązywanie. Do tej szczegó1nej rzeczywistości należą normy działania. które zawarte są zwłaszcza w treści interesującego nas pojęcia prawa. Również jego powstawanie. istnienie. status ontologiczny i ważnościowy (resp. deontologiczny) są intelektualnym wyzwaniem. które wprawia we frustrację poznawczą._x000D_ Problematyka poznania zasadności prawa zawiera się w pytaniach o istnienie uniwersalnych struktur kategorii bytu. jaką jest prawo. a także o możliwość jego obiektywnego poznania (jako kategorii ontologicznej i deontologicznej – czyli bytu. który w osobliwy sposób określa powinność) w zakresie satysfakcjonującym o tyle. o ile poznanie takie odsłania uzasadnienie jego istnienia. Tym samym problem ten staje zagadnieniem transcendentalnym. czyli pytającym o warunki możliwości istnienia prawa. Nie pozwala ono zrezygnować z poszukiwania czegoś uniwersalnego. niezmiennego. być może tylko formalnie uchwytnego. co uzasadnia i warunkuje istnienie prawa niezależnie od przyjęcia tego uzasadnienia jako faktycznego i w jakikolwiek praktyczny sposób nośnego argumentu za istnieniem porządku społecznego bądź jako podstawy do budowy kolejnej czy wzmacniania którejś z istniejących już teorii normatywnych. Poszukiwanie to jest wyrazem transcendentalnej i transcendującej zastany porządek fenomenalny dążności intelektu. Tego rodzaju poznanie mogłoby dostarczyć koronnego. ale także powszechnie zrozumiałego i dlatego też wiążącego argumentu. przemawiającego za tym. by prawa po prostu przestrzegać.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 30.1


Arabska Wiosna i świat arabski u progu XXI wieku

Autor: Marek M.

Od protestów społecznych i konfliktów zbrojnych w latach 2010–2012. które w dziejach zapisały się pod nazwą Arabskiej Wiosny. dzieli nas niespełna dekada. Dystans kilku lat. jakie upłynęły od rozpoczęcia tych zdarzeń. pozwala na przedstawienie ich przyczyn oraz określenie konsekwencji._x000D_ Jak przebiegały wydarzenia Arabskiej Wiosny w Tunezji. Egipcie. Libii i innych państwach regionu?_x000D_ Jaką rolę w tych procesach odegrały Unia Europejska. Rosja i Stany Zjednoczone?_x000D_ Co doprowadziło do kryzysu imigracyjnego i wzrostu zagrożenia terrorystycznego w Europie?_x000D_ Stałym elementem sytuacji politycznej na Bliskim Wschodzie jest nieprzewidywalność. Konflikty lokalne. panarabizm. wojna USA z terroryzmem. idea powstania tzw. Państwa Islamskiego. ale też rola literatury i kobiet w tytułowych wydarzeniach – to tylko niektóre zagadnienia tej wielowątkowej publikacji. Arabska Wiosna nie przyczyniła się do stabilizacji i demokratyzacji Bliskiego Wschodu. ale echa tych wydarzeń absorbują uwagę światowej opinii publicznej do dziś.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 34.9


ISBN

9788380885370: Wydawnictwo

Format

19.95: https://woblink.com/ebook/weryfikacja-hipotez-w-ocenie-ryzyka-rynkowego-marta-malecka-207820u

Cena:


Funkcja turystyczna i jej wpływ na miasta Pomorza. Warmii i Mazur

Autor: Łukasz Musiaka

Zamki średniowieczne od momentu swojego powstania budziły respekt i szacunek dla kunsztu i wysiłku ich twórców. Trwałość i żywotność inwestycji. jaką była budowa zamku obronnego w średniowieczu. była planowana nie na lata. ale na wieki. Dzięki odpowiednim materiałom konstrukcyjnym i solidnemu wykonaniu. wiele z dawnych zamków. w lepszym lub gorszym stanie. dotrwało do naszych czasów. Możemy podziwiać myśl inżynieryjną średniowiecznych budowniczych. Zastanowić się. jak kiedyś funkcjonował dany obiekt. jak wpływał na swoje otoczenie i co spowodowało. że w takim. a nie innym kształcie zachował się do naszych czasów. Poszukujemy wiedzy. doznań estetycznych i wrażeń. również tych przesyconych duchem romantycznej przygody. Zazwyczaj skupiamy się na historii. nie zagłębiając się w rozważania nad obecną kondycją i znaczeniem dawnych warowni. _x000D_
Rodzą się pytania. czy we współczesnym świecie średniowieczny zamek może jeszcze odgrywać istotną rolę? Do jakich funkcji może być przeznaczony? Jak kształtują się jego związki z otoczeniem? W niniejszej książce można znaleźć odpowiedzi na te i inne pytania. _x000D_
Z punktu widzenia geografii turyzmu jest to jedno z pierwszych w Polsce tak dobrze udokumentowanych dzieł badawczych. dotyczących roli walorów kulturowych i dziedzictwa kulturowego w rozwoju turystyki. a pośrednio również w aktywizacji gospodarczej miasta. W pracy pokazano rozległość zainteresowań współczesnych badań nad turystyką. Jest interesującym polem badawczym dla geografów i historyków. _x000D_

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 16.8


Nie tylko klaun i tygrys

Autor:

Książka. którą oddajemy w ręce czytelników. prezentuje wyniki badań kulturoznawców i socjologów. Nie ogranicza się bynajmniej do opisania historii sztuk cyrkowych. ale umiejscawia je w szerokim kontekście społecznym. antropologicznym i kulturowym. […] Okazuje się. że cyrk -ta poślednia rozrywka dla dzieci i „pospólstwa’ – jest głęboko zakorzeniony w naszej historii i kulturze. Do dziś fascynuje i stanowi inspirację. Sam podlega przeobrażeniom – jego najbardziej współczesne formy w niczym nie przypominają już jarmarcznej budy. Oczywiście. przedstawiony zbiór tekstów nie jest w żadnym stopniu wyczerpujący ani kompletny w zakresie poruszanej tematyki. Wydaje się jednak. że w kontekście ubogiej literatury polskojęzycznej poświęconej sztukom cyrkowym może stać się zarzewiem dyskusji na ten temat. a także będzie pierwszym krokiem do uznania sztuki cyrkowej za wartą uwagi badaczy sztuk performatywnych._x000D_ Ze Wstępu

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45środki zastępcze, włoski dla początkujących pdf, 11 pierścieni, znajdźki, abraham maslow motywacja i osobowość pdf, prawo spadkowe skowrońska bocian, pragmatyka służbowa, seks polek, czas teraźniejszy niemiecki ćwiczenia, praca przy filmie, książki o rewolucji francuskiej, brandon sanderson droga królów pdf, robert d. kaplan, jacek pałka, chris bradford, zdrowie środowiskowe, genetyka zadania, operacje reagowania kryzysowego, zona rozala…