Wydawnictwo

Wydawnictwo

Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego: Format

207706

: 1

Cena:


Zdrowie i nierówności w zdrowiu – determinanty i implikacje ekonomiczno-społeczne

Autor: Iwona Laskowska

Badania nad stanem i nierównościami zdrowia oraz ekonomicznymi konsekwencjami złej kondycji zdrowotnej w krajach o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego prowadzone są od wielu lat. Analizy z tego zakresu z zastosowaniem odpowiednich narzędzi statystyczno-ekonometrycznych dla warunków polskich podejmowane są sporadycznie i cechują się dużym rozproszeniem._x000D_ _x000D_ Realizacja zadań związanych z poprawą stanu zdrowia społeczeństwa i niwelowaniem nierówności wymaga dysponowania wynikami badań wielu dyscyplin naukowych. w tym dyscyplin zajmujących się ilościowym pomiarem zjawisk społecznych i ekonomicznych._x000D_ _x000D_ Powstaje potrzeba poszukiwań bądź adaptacji już istniejących metod analiz i narzędzi badawczych. mogących wspierać proces racjonalnego podejmowania decyzji związanych z wdrażaniem programów prowadzących do poprawy stanu zdrowia i redukcji nierówności._x000D_ _x000D_ „Autorka prezentuje tu nie tylko wyniki badań nierówności w zdrowiu. lecz także wyniki badania zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym a zdrowiem (…) oraz pomiędzy zdrowiem a wzrostem gospodarczym (…). Jej wyniki empiryczne stanowią cenny wkład do toczącej się dyskusji (…)”._x000D_ z recenzji prof. dr. hab. Stanisława Macieja Kota

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 18


Biotechnologia drobnoustrojów w laboratorium i w praktyce

Autor:

Biotechnologia. w tym biotechnologia drobnoustrojów. jest nowoczesnym i dynamicznie rozwijającym się obszarem wiedzy. integrującym osiągnięcia wielu dyscyplin naukowych z ich zastosowaniem w praktyce. w różnych obszarach działalności człowieka. Prezentowana publikacja odzwierciedla te relacje. Impulsem do przygotowana tej pozycji wydawniczej były przede wszystkim dwie książki opracowane uprzednio pod redakcją naukową Jerzego Długońskiego: Biotechnologia mikrobiologiczna. Ćwiczenia i pracownie specjalistyczne (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 1997) oraz Microbial Biodegradation: From Omics to Function and Application (Caister Academic Press. 2016)._x000D_ Oprócz zagadnień stanowiących podstawę biotechnologii drobnoustrojów. takich jak metody pozyskiwania i hodowli mikroorganizmów czy zastosowanie ich w przemyśle i ochronie środowiska. uwzględniono nowoczesne techniki analityczne określane ogólnym skrótem „omics”. a także techniki cyfrowe wykorzystywane do rejestrowania niekorzystnych zmian zachodzących w środowisku. w tym będących skutkiem szkodliwej działalności bakterii i grzybów. Dołączono też kolorowy atlas (rozdział 8) zawierający zdjęcia makroskopowe i mikroskopowe grzybów omawianych w poszczególnych rozdziałach._x000D_ Podręcznik został przygotowany z wykorzystaniem wieloletniego doświadczenia naukowego i dydaktycznego autorów. prowadzących zajęcia na różnych kierunkach i specjalnościach nauk przyrodniczych. Zaowocowało to interdyscyplinarnym charakterem publikacji i pozwala sądzić. że będzie ona przydatna nie tylko doktorantom i studentom kierunków biotechnologia i mikrobiologia. lecz także ochrona środowiska. biotechnologie ekologiczne. ekomiasto. biomonitoring. rewitalizacja miast. jak również wszystkim zainteresowanym możliwością zastosowania najnowszych osiągnięć tych obszarów nauki w praktyce.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24.95


Zintegrowany model pomiaru dokonań gminy

Autor: Zuzanna Firkowska-Jakobsze

Zarządzanie jednostkami sektora finansów publicznych. w tym gminami. staje się obecnie coraz większym wyzwaniem. Wynika to z jednej strony z dynamicznie zmieniającego się otoczenia. globalizacji. ograniczonego dostępu do zasobów. niepewności jutra. a z drugiej – z rosnącej wiedzy i oczekiwań obywateli. Instytucje administrujące potrzebują narzędzi umożliwiających im skuteczne wdrażanie i monitorowanie wyznaczonej przez jednostkę strategii._x000D_ W monografii poruszono ważny i aktualny temat z punktu widzenia współczesnego zarządzania jednostkami sektora finansów publicznych. Obszerne i wnikliwe studia literaturowe oraz badania ankietowe pozwoliły autorce stworzyć solidną podstawę do opracowania oryginalnego modelu pomiaru dokonań gmin w Polsce. Zaproponowany model w pełni integruje powiązania pomiędzy wszystkimi elementami sprawozdawczości finansowej gminy oraz innymi narzędziami wspomagającymi proces zarządzania i ocenę dokonań (wieloletnia prognoza finansowa. budżet zadaniowy. benchmarking). Do opracowania koncepcji zintegrowanego modelu pomiaru dokonań wykorzystano badanie metodą analizy przypadku jednej z gmin w województwie łódzkim._x000D_ Propozycja zintegrowanego modelu pomiaru dokonań jest głosem w dyskusji na temat usprawnienia zarządzania i zwiększenia efektywności decyzji podejmowanych w gminach. Model ten może być podstawą do wdrożenia go w innych gminach w Polsce. co z pewnością przyczyni się do zmian w sposobie zarządzania nimi. Celem autorskiego rozwiązania jest bowiem powiązanie w sposób logiczny i zrozumiały menedżerskiego modelu zarządzania z całym instrumentarium wspomagającym. by dzięki temu uzyskać informacje użyteczne w procesie zarządzania i ocenie dokonań gminy.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Prawo rzymskie w Anglii w XVIII wieku

Autor: Łukasz Jan

Obecność prawa rzymskiego w dziejach prawa angielskiego do niedawna nie cieszyła się szerszym zainteresowaniem nauki. W dotychczasowych badaniach odnoszono się do oderwanych od siebie zagadnień i okresów historycznych. Najbardziej wyrazistą luką badawczą pozostawało osiemnaste stulecie. Autor publikacji podjął wnikliwą analizę prawa rzymskiego. Przedstawił losy zarówno królewskich katedr prawa rzymskiego w Oksfordzie i Cambridge. jak i próby nauczania prawa starożytnych przez cywilistów – specjalistów zajmujących się prawem rzymskim. niezwiązanych z katedrami. Omówił zachowane do czasów współczesnych materiały wykładowe. Szczegółowo przeanalizował prawodawstwo uniwersyteckie związane z nadawaniem stopni bakałarza i doktora prawa w dwóch angielskich uczelniach. a także skupił się na społecznym od

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 17.45


Fifty years with the Beatles

Autor: Jerzy Jarniewicz.

Publikację tę można uznać za przełomową w dotychczasowym traktowaniu kultury masowej przez polskie nauki humanistyczne._x000D_ Autorzy artykułów dzielą się refleksjami zainspirowanymi muzyką. tekstami oraz osobowościami wspomnianej czwórki. Badane są szczegóły biograficzne. historia kultury popularnonaukowej oraz meandry inspiracji twórczej Beatlesów. Zwraca się uwagę zarówno na kontekst kulturowy i kulturowe dziedzictwo. jak i nowatorstwo i bogactwo twórcze w szczytowym okresie „beatlesowskiej” działalności kompozytorskiej. Dużym walorem tomu jest różnorodność tematyczna. która wynika nie tylko z indywidualnego podejścia do obszaru badawczego przez poszczególnych autorów artykułów. ale również z wybranych przez nich perspektyw badawczych”._x000D_ _x000D_ Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Andrzeja Ciuka

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 20.4stacja jagodno tom 5, modlitwa jabesa książka, motyw śmierci w literaturze, immunopatologia, piotruś pan bajka, mateusz grzesiak ksiazki, metaekonomia, corinne hofmann napirai hofmann, dariusz kala, peaky blinders historia prawdziwa, mary e pearson, efekt rozmyślania, kolorowy obrazek w książeczce dla dzieci krzyżówka, upiorne działanie na odległość, marek n, cud uważności pdf, kapitał marks pdf…