Ustalanie cen odsprzedaży towarów w prawie europejskim i amerykańskim

Ustalanie cen odsprzedaży towarów w prawie europejskim i amerykańskim

Autor: Łukasz Grzejdziak

Książka jest poświęcona zagadnieniu dopuszczalności ustalania cen odsprzedaży towarów w prawie unijnym i amerykańskim. Przedstawiona prawnoporównawcza analiza właściwych rozwiązań prawa europejskiego i amerykańskiego. przeprowadzona z wykorzystaniem metody funkcjonalno-kontekstowej. ma na celu rozstrzygnięcie. który z badanych systemów prawa skuteczniej chroni konkurencję. a następnie opracowanie propozycji zmian poszczególnych rozwiązań prawnych._x000D_ _x000D_ Jestem głęboko przekonana. że publikacja dostarczy polskiemu czytelnikowi […] materiału do przemyśleń. Dyskusja na temat RPM i jego wpływu na stan konkurencji toczy się także w Polsce – książka znajdzie z pewnością wielu czytelników. wzbogacając naszą dyskusję wiedzą o RPM w systemach europejskiego i amerykańskiego prawa konkurencji oraz o stosowaniu tych regulacji i doskonaleniu ich spójności z rozwojem biznesu i dobrobytem konsumentów._x000D_ prof. dr hab. Anna Fornalczyk_x000D_ Nie tylko wybór tematu. lecz także sposób jego ujęcia zasługują na wysoką ocenę. przede wszystkim ze względu na dokonane na wstępie uzasadnienie wagi problemu. zakreślenie pola badań i sformułowanie tezy rozprawy. jak również wskazanie znaczenia uzyskanych wyników badań dla rozwoju reprezentowanej dyscypliny naukowej. Opracowanie dr. Łukasza Grzejdziaka może być uznane za pionierskie nie tylko w Polsce. […]_x000D_ Niezwykle cenne w tych okolicznościach jest przedstawienie szerokiej palety propozycji de lege ferenda zarówno w odniesieniu do prawa amerykańskiego. jak i europejskiego. Autor. przy tej okazji. prezentuje w sposób systematyczny zróżnicowane pod względem zakresu i treści stanowiska licznej grupy naukowców. wskazując. które z przedstawionych propozycji zasługują na poparcie. Takie kompleksowe ujęcie tematu monografii w szerokim kontekście normatywnym. orzeczniczym i doktrynalnym należy uznać za nowatorskie. […] Zwieńczeniem obszernych i wnikliwych analiz jest zawarta w rozdziale dwunastym ocena badanych rozwiązań prawnych stanowiących wybitne osiągnięcie autora._x000D_ prof. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 39.95


Spór o średniowiecze

Autor: Anna M.

Książka jest propozycją odczytania dorobku czołowych europejskich mediewistów XX wieku w kulturowym kontekście mediewalizmu. rozumianego tu jako przekonanie o fundamentalnej roli średniowiecza dla wykształcenia swoiście europejskiego systemu wartości. Nowatorskim pomysłem było zastosowanie perspektywy porównawczej dla trzech tradycji historiograficznych: polskiej. francuskiej i rosyjskiej. Wpisując się w „jasną legendę” średniowiecza. poprzez dostrzeżenie w nim takich wartości. jak poszanowanie różnic przy jednoczesnym szacunku dla tradycji lokalnej. pomocniczość czy solidarność wobec społeczności. trzej historycy wskazują podstawowe cechy jedności europejskiej. aktywnie kształtując debatę nad tożsamością współczesnej Europy.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Transformacje i redefinicje

Autor: Julia Sowińska-Heim

Autorka prezentowanej książki ukazu je wagę oraz złożoność problemów i wyzwań wynikających z wprowadzenia nowej funkcji do obiektu architektonicznego. stanowiącego część ważnego dziedzictwa kulturowego. Współczesne zjawisko adaptacji do nowej funkcji zostało ukazane z jednej strony jako konsekwencja przemian zachodzących w sposobie myślenia o dziedzictwie i jego ochronie. a z drugiej – jako ważny czynnik pobudzający zmiany. tytułowe transformacje i redefinicje. nie tylko na poziomie ingerencji w substancję materialną. lecz także roli dziedzictwa we współczesnym mieście. jego znaczeniu społecznym i kulturowym. Skala tego zjawiska oraz jego wpływ za równo na aktualny i przyszły wygląd miast. jak i na to. czy następne pokolenia będą miały możliwość odczytania pierwotnego znaczenia ważnego dla miasta i jego kultury dziedzictwa architektonicznego. sprawia. że problematyka ta ma współcześnie szczególne znaczenie._x000D_ „Adaptacja historycznej tkanki architektonicznej do nowej funkcji. będąca tematem książki dr Julii Sowińskiej-Heim. staje się jednym z najbardziej charakterystycznych i reprezentatywnych elementów określających współczesną architekturę. Nie znam przykładu współczesnej adaptacji. który byłby jednoznacznie odbierany i nie budził skrajnych emocji. W tym temacie potrzeba głosu kogoś neutralnego. arbitra stojącego z boku. na przykład historyka architektury. Ta książka jest takim głosem i jest to głos niezwykle interesujący.”_x000D_ prof. nadzw. dr hab. Bartosz Hunger_x000D_ „Podjęta w pracy tematyka odpowiada istotnym. współczesnym wyzwaniom z zakresu konserwacji. projektowania i planowania przestrzennego. W mojej ocenie przyjęte przez Autorkę założenia i osiągnięte efekty są wartościowym. przesiąkniętym humanistyczną refleksją głosem w dyskusji związanej ze współczesnymi. zakrojonymi na szeroką skalę praktykami konserwatorsko-architektonicznymi._x000D_ prof. nadzw. dr hab. Piotr Gryglewski

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 23.45


Wydawnictwo

Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego: Format

207225

https://woblink.com/product-publication/download/207225/pdf: 1

Cena:gta sa solucja, psychologia i życie zimbardo, książki o obozach koncentracyjnych pdf, parabellum audiobook, gavin menzies, evzen bocek, kalendarzyk niemałżeński, endles space 2, hiszpański podstawy pdf, barbara woynarowska, fizyka optyka test, w strone swanna, tysiąc wspaniałych słońc film, barwy szczęścia 1662, bogdan tosza, sławomira wronkowska podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa pdf, krematorium auschwitz…