Efekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw regionu łódzkiego

Efekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw regionu łódzkiego

Autor: Błażej Socha

W czasach gospodarki opartej na wiedzy i relatywnie mobilnym. w skali globalnej. kapitale finansowym to nie aktywa materialne lecz niematerialne zasoby tworzone i nabywane przez przedsiębiorstwa odgrywają coraz istotniejszą rolę. Jednym z ich najważniejszych źródeł są innowacje. Dowodem na taki stan rzeczy może być przykład krajów wysoko rozwiniętych. osiągających ponadprzeciętne wartości wskaźników makroekonomicznych. Wysoki stopień rozwoju zawdzięczają one po części funkcjonowaniu na ich obszarze globalnych korporacji opierających swoją przewagę konkurencyjną na know-how. Choć literatura dotycząca tematu innowacyjności jest niezwykle bogata. to cały czas istnieje pewna luka w wiedzy dotycząca efektywności procesów innowacyjnych. Należy pamiętać. że proces innowacyjny na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci podlegał istotnym zmianom. Z tego względu zasadne jest ciągłe analizowanie uwarunkowań i determinant procesów innowacyjnych. a także efektów prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i wdrażania innowacji. _x000D_ Prezentowane opracowanie stanowi kompendium w zakresie zmian zachodzących w procesach innowacyjnych na przestrzeni ostatnich lat oraz oceny oddziaływania prowadzonej działalności innowacyjnej na efekty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Adresowane jest przede wszystkim do osób zajmujących się badaniem problematyki efektywności innowacji. Może także stanowić wsparcie dla menedżerów podejmujących decyzję w zakresie strategicznej rozwoju przedsiębiorstw.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Rzecz o kondycji i ustroju Europy

Autor: Jürgen Habermas

Autor należy do najwybitniejszych współczesnych filozofów piszących o Unii Europejskiej i jej przyszłości. Jako jeden z niewielu. nie zamyka procesu integracji w kategoriach państw narodowych. lecz szuka alternatywnych i wielopoziomowych źródeł legitymizacji transnarodowego procesu podejmowania decyzji. przypisując szczególną wartość europejskim normom konstytucyjnym i prawnym. również jako tym siłom. które pozwalają stawić czoła globalizacji. Kryzys gospodarczy. prowadząc do coraz większego transferu kompetencji na poziom unijny. zwłaszcza w strefie euro. unaocznił nowe wyzwania. którym Unia winna sprostać. aby być w pełni demokratyczna. Dlatego też Habermas szuka odpowiedzi na kluczowe pytania. często pomijane w dyskursie publicznym zdominowanym przez kwestie gospodarcze. _x000D_ Zasadniczym rysem myśli J. Habermasa jest jednoczesne uprawianie filozofii. socjologii i konstytucjonalizmu. co sprawia. że rozważania z zakresu konstytucjonalizmu europejskiego wykraczają poza klasyczny dyskurs dogmatyczny. zyskując na wszechstronności. Oryginalność myśli konstytucyjnej Habermasa polega na skonstruowaniu proceduralnego/komunikacyjnego modelu demokracji i konstytucji. które są projektem otwartym na pewne zmiany i udoskonalenia. To podejście. usytuowane między modelem liberalnym i republikańskim. stanowi najbardziej użyteczne narzędzie badania podstaw. struktury i funkcji konstytucjonalizmu europejskiego. _x000D_

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24.5


Życie w krzemowej klatce

Autor: Maciej Ożóg

W publikacji czytelnik znajdzie analizę sztuki nowych mediów jako dyskursu krytycznego wobec technik i ideologii cyfrowego nadzoru. Autor w tym kontekście prezentuje strategie artystyczne: od wczesnych przykładów net artu po prace prezentowane podczas ostatnich edycji festiwali sztuki nowych mediów. Zagadnienie upowszechniających się technologii śledzenia i nadzoru w świecie funkcjonalnie zależnym od mechanizmów komunikacji sieciowej zostało ujęte kompleksowo. także w aspekcie historycznym – od Internetu wczesnej generacji przez mobilną technologię sieciową po technologie biometryczne._x000D_ „Jest to bez wątpienia publikacja naukowa. autor bardzo sprawnie porusza się w obszarze wymagającym kompetencji badawczych i ro-zeznania w aktualnej sztuce nowych mediów. ale styl. w jakim została napisana. sprawia. że może być traktowana także jako pozycja popularyzująca złożone problemy współczesnego pejzażu medialnego na najwyższym poziomie. […] Ożóg dokonuje autorskiej analizy pola sztuki mediów. obierając szczególną perspektywę. jaką jest krytyczna analiza praktyk cyfrowego nadzoru. i czyni to w sposób przekonujący. kompetentny i nowatorski. […] Z punktu widzenia marketingowego wydaje się szczególnie istotne. że książka porusza tematy gorąco obecnie dyskutowane i o olbrzymim znaczeniu społecznym. związane ze śledzeniem danych w Internecie. zagrożeniami dla prywatności oraz ambiwalentnymi działaniami politycznymi mającymi na celu zwiększenie bezpieczeństwa obywateli kosztem ich rezygnacji z części prywatności w globalnych sieciach komunikacyjnych”._x000D_ Z recenzji prof. dr hab. Anny Nacher (Uniwersytet Jagielloński)

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 23.45


https://woblink.com/product-publication/download/199180/epub

1:

:

Cena:


Podatek od wyjścia

Autor: Aneta Nowak-Piechota

Monografia dotyczy szczególnego rodzaju uregulowania – podatku od wyjścia (ang. exit tax). Podatkiem tym są obciążani podatnicy w przypadku emigracji lub przeniesienia określonych składników majątku za granicę._x000D_ W publikacji zaprezentowano istotę podatku od wyjścia. regulacje go dotyczące w wybranych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz omówiono problematykę tego rodzaju podatku w świetle prawa Unii Europejskiej. prawa międzynarodowego i Konstytucji RP. Celem głównym monografii jest zaproponowanie ram regulacji dotyczącej podatku od wyjścia. podlegającej wprowadzeni u do prawa polskiego. która realizowałaby zadania i założenia tego unormowania. a także byłaby zgodna z prawem Unii Europejskiej oraz Konstytucją RP._x000D_ Książka stanowi zaktualizowaną wersję rozprawy doktorskiej – obronionej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w 2017 roku i wyróżnionej Nagrodą Prezesa Rady Ministrów w 2018 roku.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24.95


ISBN

9788381197847: Wydawnictwo

Format

24.9: https://woblink.com/ebook/rzeczywistosc-wirtualna-vr-dla-kazdego-aframe-i-html-5-vr-w-html-5-na-kazdym-urzadzeniu-z-internetem-wydanie-ii-krzysztof-wolk-agnieszka-wolk-207278u

Cena: 12.49


Topics in Syntax and Semantics

Autor:

Syntax and semantics are traditional areas of the study of language recognised in linguistics and philosophy of language. This overlap of research areas seems to justify publication of a volume containing both linguistic and philosophical papers on selected issues pertaining to syntax and semantics. While linguistics and philosophy of language remain distinct disciplines in a number of ways. this collection of papers attempts to demonstrate that exchange of ideas by the representatives of the two fields is not only possible: it can actually be fruitful. _x000D_ The major goal of this volume is to bring together the efforts of linguists and philosophers (representing different schools of thought within respective disciplines) trying to explore selected topics in syntax and semantics. The most obvious contrast between linguistics and philosophy of language – the preoccupation with the morphosyntactic distribution of specific linguistic elements in the former and striving for precise semantic analyses that abstract from language-particular morphosyntactic detail in the latter – is still visible throughout the book. Yet. one can observe some degree of openness to insights from philosophical investigation on the part of linguists and from linguistic research on the part of philosophers. This openness involves. among other things. ingesting the results of investigation in the other field. employment of terminology or even ‘borrowing’ some methods of research.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95blacha mademoiselle genius, józef pieter, kompendium wiedzy o logistyce pdf, napoleon wolański, dziwne przypadki, kebabistan, bartłomiej boral, historia polski dla dzieci pdf, sny i marzenia w literaturze, psychoterapia bez makijażu, współczesny nauczyciel, najlepsze romanse ksiazki, biała bluzka osiecka pdf, pakt beck ribbentrop…