Aktorzy polskich publicznych teatrów dramatycznych

Aktorzy polskich publicznych teatrów dramatycznych

Autor: Emilia Zimnica-Kuzioła

Książka stanowi socjologiczne studium dotyczące aktorów polskich publicznych teatrów dramatycznych i zawiera analizę wielu aspektów profesji aktorskiej. Ramy czasowe publikacji obejmują okres ostatnich 30 lat (od transformacji ustrojowej w 1989 roku do chwili obecnej). Jednak dla pełnego obrazu autorka nawiązuje do dziejów polskiego teatru. by na ich tle ukazać zmianę społecznego statusu aktorstwa._x000D_ Monografia jest kierowana zarówno do socjologów. teatrologów. kulturoznawców. jak i szerokiego grona czytelników zainteresowanych społecznym kontekstem teatru._x000D_ *_x000D_ Publikacja wraz z wcześniejszą książką tej samej autorki (Społeczny świat teatru. Areny polskich publicznych teatrów dramatycznych) stanowi łącznie wyjątkowe i unikalne w Polsce przedsięwzięcie wydawnicze. Nikt wcześniej nie przeprowadził bowiem tak wszechstronnej i pogłębionej analizy środowiska aktorów w Polsce._x000D_ Z recenzji prof. Przemysława Kisiela

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Symmachia cesarstwa rzymskiego z Bogiem chrześcijan (IV-VI wiek). T. 1

Autor: Sławomir Bralewski

Od czwartego wieku istniało wśród chrześcijan przekonanie nie tylko o przełomie. jaki dokonał się w świecie wraz z objawieniem się Jezusa Chrystusa. ale i o tym związanym z panowaniem cesarza Konstantyna Wielkiego. Pisano o „niezwykłej” czy „cudownej przemianie”. która zdarzyła się światu na mocy zrządzenia Bożego. a doprowadziła do ponie¬chania zarówno poprzedniej religii. jak i rodzimych tradycji. W przekonaniu chrześcijan doszło do niej na skutek sojuszu cesarza Konstantyna I z Najwyższym Bogiem. który był dla niego nie tylko opiekunem. ale i sprzymierzeńcem._x000D_ Niniejsza książka poświęcona jest niektórym aspektom owego szczególnego aliansu – symmachii. w której wymiar militarny odgrywał istotną. a na samym początku wręcz dominującą rolę. Stanowi pierwszą część dwutomowej rozprawy i zawiera refleksje na temat szeroko pojętej genezy sojuszu Imperium Romanum z Bogiem chrześcijan. Znajdują się w niej rozważania na temat poszukiwania Najwyższego Boga przez Konstantyna. ideologii zwycięstwa. którą kierowali się władcy. czy też narodzin monastycyzmu traktowanego jako nowy. charakterystyczny dla epoki przełomu. sposób umiłowania mądrości. czyli rodzaj nowej filozofii. która zastąpić miała filozofię właściwą poprzedniej epoce._x000D_ „Rzeczona publikacja ma charakter pracy naukowej z zakresu historii antyku chrześcijań¬skiego. (…) S. Bralewski poświęcił powyższym zagadnieniom wiele lat pracy i w tym czasie ugruntował swą pozycję cenionego badacza z zakresu starożytności chrześcijańskiej. Temat rozprawy ma charakter internacjonalny i interdyscyplinarny (…) jest dobrze wybrany i wskazuje na dążenie Autora do przedstawienia swemu czytelnikowi oryginalnego ujęcia badanej od dawna problematyki. (…) książka ta ma duże szanse spotkać się ze znacznym zainteresowaniem zarówno znawców przedmiotu. jak i tzw. miłośników antyku. co rokuje tej publikacji znaczne powodzenie na rynku księgarskim.”_x000D_ dr hab. Piotr Kochanek. prof. KUL_x000D_ Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 21.95


ISBN

9788375253573: Wydawnictwo

Format

20.4: https://woblink.com/ebook/zarys-geografii-spoleczno-ekonomicznej-australii-anna-janiszewska-ewa-klima-207116u

Cena: Ewa Klima


Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela

Autor:

We współczesnej pedeutologii sięga się do źródeł. o czym świadczy powrót do filozoficznych pytań o człowieka i jego miejsce w świecie. do kwestii nierozerwalnego związku pedagogiki i filozofii. a zwłaszcza do jej związku z etyką. Nie polega to jednak na powtarzaniu starych pytań. ani tym bardziej powtarzaniu dawnych odpowiedzi. Podejmowane bowiem muszą być nowe zagadnienia. wynikające ze swoistości naszych czasów i naszej rzeczywistości. Szczególne miejsce w analizach badawczych prowadzonych w obrębie pedeutologii zajmuje problematyka etyki i profesjonalizmu w zawodzie nauczyciela._x000D_ _x000D_ Na pracę nauczyciela-wychowawcy autorzy tomu patrzą z dwóch perspektyw: teorii. jako podstawy poznawczej jego działania. i praktyki. jako źródła jego doświadczeń zawodowych. Wspólnym celem autorów tworzących tę pracę było ożywienie dyskusji naukowej nad nauczycielem i jego zawodem. a w szczególności zwrócenie uwagi na szereg pytań i problemów wpisujących się w zagadnienia tytułowe niniejszej książki: etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela._x000D_ _x000D_ Treści zawarte w niniejszej pracy zbiorowej warto postrzegać jako wyznaczające otwarty układ odniesienia dla pracy nauczycielskiej. którą można określić jako nieskończenie bogatą w swej różnorodności. Niniejsza książka dostarczając wiedzy i wskazując na „miejsca wrażliwe’ w pracy nauczyciela. może przyczynić się do otwarcia nowych obszarów refleksji i zachęcić do stawiania pytań oraz do poszukiwania nań odpowiedzi. Należy przypuszczać. że zamieszczone tutaj teksty staną się przedmiotem refleksji i dyskusji tych Czytelników. którym problem profesjonalizmu i etyki w zawodzie nauczyciela jest szczególnie bliski._x000D_ _x000D_ Joanna M. Michalak

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 25.2


Ród Prusów w Łęczyckiem. Sieradzkiem i Sandomierskiem do XVI wieku

Autor: Łukasz Ćwikła

W książce zaprezentowano działalność polityczną. kościelną i gospodarczą przedstawicieli rodu Prusów na obszarze ziemi łęczyckiej. sieradzkiej i sandomierskiej. Odtworzono stan majątkowy ośmiu rodzin szlacheckich reprezentujących wspomniany ród heraldyczny. Na przykładzie konkretnych familii można dowiedzieć się o ich statusie społecznym oraz polityce matrymonialnej. a w przypadku niektórych z nich nawet o ekspansji na Wschód w XV–XVII wieku. W monografii ukazano również zjawiska protekcji i współpracy. co poszerza dotychczasową wiedzę na temat zasady solidarności współrodowców. Ważnymi elementami publikacji są tablice genealogiczne. część ikonograficzna dotycząca herbu Prus oraz indeks osobowy. Książka dostarcza wielu informacji o społeczeństwie szlacheckim doby średniowiecza. powinna więc zainteresować mediewistów. genealogów. heraldyków i regionalistów._x000D_ „Publikacja mieści się w grupie prac takich uznanych autorów opracowań poświęconych rycerstwu średniowiecznemu. jak: Jan Wroniszewski. Janusz Kurtyka. Błażej Śliwiński. Alicja Szymczak. Jerzy Sperka. Sobiesław Szybkowski”._x000D_ Z recenzji prof. dr. hab. Zdzisława Nogi

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


ISBN

9788381423632: Wydawnictwo

Format

19.95: https://woblink.com/ebook/metakolaz-dorota-rybarkiewicz-207852u

Cena:wojciech żołądkowicz żona, maria simma uwolnijcie nas stąd pdf, hofmański, wacław uruszczak, etyka zawodowa pdf, pedagogika podręcznik akademicki śliwerski kwieciński pdf, zbigniew tomasz nowak odchudzanie, remigiusz mróz większość bezwzględna, wydawnictwo scholar, kontratyp pdf, kapłony i szczeżuje, emily giffin, fizjoterapia w geriatrii pdf, dzieje kultury brytyjskiej, robin hood legenda sherwood, 7 nawyków skutecznego działania ebook, zrób to kochanie, zdradziecka królowa, smak pokusy riva scott pdf, jakub gończyk, marek wałkuski, robert saviano, marzycielka katarzyna michalak…