Od Boga do terroru. Rola religii w ideologii dżihadyzmu na przykładzie organizacji Al-Kaida

Od Boga do terroru. Rola religii w ideologii dżihadyzmu na przykładzie organizacji Al-Kaida

Autor: Stanisław Kosmynka

Autor porusza szereg ważnych kwestii związanych ze zjawiskiem terroryzmu. jego definiowalnością i współczesnymi formami jego manifestowania. Koncentruje się na ukazaniu religijnej motywacji. stojącej za zamachami terrorystycznymi dokonywanymi przez islamistów w rożnych częściach świata. Istotę rozważań stanowi refleksja nad tym. dlaczego i w jaki sposób stosowany jest terror w imię Boga. jakie przesłanki towarzyszą jego wyrazicielom i jakie formy on przybiera. Towarzyszy temu omówienie poglądów głównych myślicieli. którzy są przywoływani przez współczesnych islamistów. Autor wielokrotnie zwraca uwagę na to. że mechanizmy identyfikacji i tożsamości oparte na pojęciu sacrum generują tak sprzeczne z jego is

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 16.8


ISBN

9788381424820: Wydawnictwo

Format

34.95: https://woblink.com/ebook/polityka-spoleczna-a-prawo-pracy-null-208132u

Cena:


Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XX i pierwszych latach XXI wieku

Autor:

W publikacji zaprezentowano wyniki badań dotyczących aktywności zarówno profesjonalnych firm edytorskich. jak i bardziej lub mniej znanych redakcji periodyków. instytucji oraz stowarzyszeń społecznych. które oddziaływały na czytelników w XX i początkach XXI w. Autorzy poruszają tematykę propagowania nowych idei wychowawczych w okresie międzywojennym. oświaty Polaków na obczyźnie w pierwszej połowie XX w.. socjalistycznej rzeczywistości wychowawczej w czasach Polski Ludowej. a także upowszechniania dorobku naukowego pedagogiki i jej praktycznych osiągnięć w III RP. Ich poszukiwania historyczno-pedagogiczne zmierzają do ukazania dorobku działalności wydawniczej na rzecz rozwoju oświaty. edukacji i kultury.

Wydawnict: https://woblink.com/ebook/mikropolis-andrzej-majer-207531u

Cena:


Programy partycypacji finansowej a wyniki przedsiębiorstw

Autor: Maciej Kozłowski

Pracownicza partycypacja finansowa jest traktowana jako jedna z nowocześniejszych form motywowania i większego zaangażowania pracowników w życie organizacji. Skuteczny program partycypacyjny. angażujący wszystkich pracowników powinien stymulować długookresową strategię rozwoju przedsiębiorstwa. a także integrować realizację celów kierownictwa z celami pracowników szeregowych. Konieczna jest więc odpowiednia konstrukcja programu i czytelne parametry do prowadzenia właściwej polityki firmy. Zróżnicowane podejście do celowości wprowadzania takich programów w przedsiębiorstwach. sporadyczność i brak kompleksowości dotychczasowych badań oraz niejednoznaczne wnioski wypływające z wdrażania programów partycypacyjnych skłoniły autora publikacji do szerszego poznania natury partycypacji finansowej._x000D_ Diagnoza najważniejszych form programów partycypacji finansowej w wybranych państwach europejskich i w Polsce pozwoliła na zwiększenie wiedzy o przedmiocie pracy i wykazanie zależności pomiędzy stosowanymi programami a rezultatami ekonomiczno-społecznymi w przedsiębiorstwach w różnych krajach. Przedstawione w monografii zależności oraz wnioski końcowe mogą stanowić przyczynek do podjęcia kroków zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie wdrażania i realizacji programów partycypacji finansowej. a propozycje modelowych działań mogą ułatwić przezwyciężenie międzynarodowych barier stojących na drodze do szerszej implementacji rozwiązań partycypacyjnych w przedsiębiorstwach.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Metodologie językoznawstwa. Filozoficzne i empiryczne problemy w analizie języka

Autor:

Organizowane przez Katedrę Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego (wcześniej Zakład Teorii Języka i Metodologii Językoznawstwa) Uniwersytetu Łódzkiego seminaria naukowe poświęcone metodologiom językoznawstwa (Łódź 2004. 2006. 2008) owocują nie tylko niezwykle ciekawymi wykładami i dyskusjami. ale także publikacjami o charakterze zaawansowanych podręczników akademickich. Niniejszy tom kontynuuje szereg wątków wprowadzonych w publikacjach wcześniejszych (Stalmaszczyk (red.). 2006; 2008). ale jednocześnie podnosi szereg nowych problemów istotnych dla badań językoznawczych. zarówno teoretycznych. jak i w wymiarze bardziej stosowanym. Poszczególne rozdziały koncentrują się na szeroko pojętych problemach filozoficznych oraz empirycznych. niektóre mają charakter przeglą

:

Cena:


Układanie tras pojazdów w łańcuchu dostaw

Autor: Radosław Jadczak

Ważnym wyzwaniem. przed jakim stoją decydenci zajmujący się planowaniem zaopatrzenia i dystrybucji w łańcuchach dostaw. jest obsługa transportowa. W publikacji dokonano próby zebrania oraz usystematyzowania wiedzy i doświadczeń z ostatnich kilkudziesięciu lat badań nad zagadnieniami z zakresu optymalizacji problemów transportowych. Omówiono metody rozwiązywania kwestii związanych z układaniem tras jednego i wielu pojazdów. a także zaprezentowano ich warianty.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95ostatni pocałunek pdf, dywizjon 303 2018 chomikuj, ortopedia duttona chomikuj, architektura średniowieczna, chiny 5.0. jak powstaje cyfrowa dyktatura, tajna wojna stalina, rodzina wenclów tom 3, spowiedź klawisza, dekapolis, jarosław nikodem, jacek kall reklama, ludlum audiobook, agatha christie mobi, teraz zasniesz, hans rosenfeldt, tomasz piątek nowa książka, wiek żelaza, ksiazki ebook, księżniczka na ziarnku grochu pdf, ecom group…