https://woblink.com/product-publication/download/208026/pdf

https://woblink.com/product-publication/download/208026/pdf

1:

:

Cena:


Racjonalność w dyskursach o pracy w Polsce (po)transformacyjnej

Autor: Konrad Kubala

Książka dotyczy form współczesnej komunikacji społecznej i jej skutków w postaci tworzenia oraz odtwarzania definicji zjawisk i procesów mających podstawowe znaczenie dla porządku społecznego. W publikacji nawiązano do terminów kluczowych dla reprodukcji życia społecznego. takich jak bezpieczeństwo. ryzyko czy zaufanie. Uzasadniono znaczenie pojęcia racjonalność. niezbędnego dla zrozumienia instytucjonalnego planowania wpływu na kształt rzeczywistości społecznej. a także prywatnych oczekiwań i odczuć jednostek._x000D_ W monografii omówiono wzory wytwarzania określonych typów racjonalności w publicznych dyskursach o pracy oraz ich recepcję przez odbiorców mediów. Zwrócono uwagę. że w sporach dotyczących pracy uwidaczniają się najważniejsze elementy permanentnego procesu socjalizacji. umożliwiające zdefiniowanie relacji społecznych wraz z towarzyszącymi im ryzykami bezrobocia. wykluczenia społecznego i innymi. Przeanalizowano trzy typy dyskursów: władzy (wszystkie expose okresu III Rzeczpospolitej). ekspercki (audycje radiowe EKG – Ekonomia. Kapitał. Gospodarka) oraz ‘obywatelski’ (grupowe wywiady zogniskowane)._x000D_ Publikacja zainteresuje teoretyków i praktyków komunikowania społecznego. Dostarcza empirycznych podstaw do rozwoju obiecu-jącej. ale wciąż niepełnej teorii refleksyjnej modernizacji oraz stano-wi przegląd form uzasadniania podejmowanych polityk dominują-cych podczas transformacji ustrojowej w Polsce. Czytelnik odnajdzie w książce zarówno autorskie podejście do doboru i sposobu wyko-rzystania narzędzi analizy. jak i generalizacje pozwalające na etyczną ocenę nieustannie kształtującego się ładu społecznego._x000D_ „Książka dra Konrada Kubali jest pozycją niezmiernie ciekawą i oryginalną. Śmiały zamiar stworzenia empirycznych podstaw do testowania teorii modernizacji refleksyjnej został zrealizowany bardzo pomysłowo zarówno w wymiarze teoretycznym. jak i badawczym. […] Powstała znakomita. rzetelna i wiarygodna diagnoza społeczna. […] która niesie potencjał in¬formacyjny znacznie poważniejszy niż obecne w literaturze przedmiotu studia szczegółowe. zwykle skupione na węższych problemach. Sformułowana przez Autora teza o wyłanianiu się w efekcie lokalnego zderzenia dyskursów ciekawej postaci racjonalności hybrydalnej jest nadzwyczaj interesującym punktem wyjścia do badania procesów modernizacji w krajach półperyferyjnych i peryferyjnych. […] Publikacja ta wejdzie przypuszczalnie do kanonu tych pozycji. które stanowią trzon polskiej socjologii empirycznej. Nie sposób będzie jej pominąć w żadnej diagnozie społecznej.”_x000D_ Z recenzji dr hab. Grażyny Woronieckiej._x000D_ prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24.95


ISBN

9788379696048: Wydawnictwo

Format

34.64: https://woblink.com/ebook/zrozumiec-terytorium-null-208109u

Cena:


Arabska Wiosna i świat arabski u progu XXI wieku

Autor: Marek M.

Od protestów społecznych i konfliktów zbrojnych w latach 2010–2012. które w dziejach zapisały się pod nazwą Arabskiej Wiosny. dzieli nas niespełna dekada. Dystans kilku lat. jakie upłynęły od rozpoczęcia tych zdarzeń. pozwala na przedstawienie ich przyczyn oraz określenie konsekwencji._x000D_ Jak przebiegały wydarzenia Arabskiej Wiosny w Tunezji. Egipcie. Libii i innych państwach regionu?_x000D_ Jaką rolę w tych procesach odegrały Unia Europejska. Rosja i Stany Zjednoczone?_x000D_ Co doprowadziło do kryzysu imigracyjnego i wzrostu zagrożenia terrorystycznego w Europie?_x000D_ Stałym elementem sytuacji politycznej na Bliskim Wschodzie jest nieprzewidywalność. Konflikty lokalne. panarabizm. wojna USA z terroryzmem. idea powstania tzw. Państwa Islamskiego. ale też rola literatury i kobiet w tytułowych wydarzeniach – to tylko niektóre zagadnienia tej wielowątkowej publikacji. Arabska Wiosna nie przyczyniła się do stabilizacji i demokratyzacji Bliskiego Wschodu. ale echa tych wydarzeń absorbują uwagę światowej opinii publicznej do dziś.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 34.9


Strategie ‚ja’ (po)romantycznego w poezji polskiej XIX-XXI wieku

Autor:

U początków projektu Strategie ”ja” (po)romantycznego w poezji polskiej XIX-XXI wieku. rezultatem którego jest niniejsza publikacja. stała nieodmiennie powracająca myśl. że zaskakująco wiele – wbrew diagnozom radykalnie separującym poezję romantyczną od jej dwudziestowiecznych realizacji – łączy poetyckie dykcje na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci. _x000D_ Koncentrujemy się na fundamentalnym wymiarze tekstu. który jednocześnie poza tekstowość wykracza. Ten wymiar wyznacza podmiot rozumiany zarówno zgodnie z poetyką strukturalistyczną jako kategoria immanentna wypowiedzi. jak i poststrukturalistycznie – rozpatrywany w ujęciu antropologicznym i kulturowym. Szeroka formuła podmiotowości. nietożsama z abstrakcyjną ideą filozoficzną. lecz istniejąca poprzez wielość jednostkowych realizacji. jest dla nas kategorią centralną i nadrzędną. służącą wydobyciu ciągłości procesu historycznoliterackiego (a nawet szerzej – kulturowego). trwającego w poezji polskiej nieprzerwanie od romantyzmu do dzisiaj._x000D_ W naszym projekcie uznajemy romantyzm za jedną z początkowych faz nowoczesności. w której pojawiają się i dochodzą do głosu konstytutywne dla niej przeświadczenia o nieprzejrzystości świata. podmiotu i języka. podejmowane następnie w duchu rewizjonistycznym przez (po)romantyków._x000D_ _x000D_ Szkice pomieszczone w pierwszej części niniejszej publikacji i rozmowy inspirowane wspólnymi lekturami kilku ważnych dla nas książek. składające się na część drugą projektu. tworzą dopełniającą się. dialogiczną całość. wzajemnie do siebie odsyłają. podejmując te same kwestie w różny sposób je oświetlają. nierzadko także wchodząc z sobą w spór. Tym samym otwierają przestrzeń do stawiania dalszych pytań. do krytycznego czytania następnych tekstów i do odkrywania innych perspektyw. które ujawnią dziś jeszcze nieznane miejsca wspólne przeszłości i teraźniejszości. Mamy nadzieję. że nasza propozycja stanie się inspiracją do podjęcia kolejnych rewizjonistycznych lektur. wydobywających fundamentalne znaczenie romantycznej tradycji. w jej najbardziej rewolucyjnej wersji – tej dotyczącej nowego paradygmatu poznawczego i estetycznego oraz nowego modelu antropologicznego.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 34.95urszula jakubowska, kozacy: europejskie boje, niebo złote ci otworzę baczyński, czy seks jest zdrowy, staniszkis młoda, łacina podręcznik, bóg urojony, maciej balcerzak planeta korporacja, aczel statystyka w zarządzaniu pdf, antygona tematy wypracowań, vincent severski zamęt, audiobook metro 2033, podstawy pielęgniarstwa, vademecum logistyki pdf, the sweetest oblivion pdf pl, opowieści byłych zakonnic, budka suflera memu miastu na do widzenia, giffin, ekstradycja remigiusz mróz, szklany tron audiobook, tytus romek i atomek superkolekcja, tomas sedlacek, proroctwa michaldy, cixin liu problem trzech ciał, płomien crossa pdf, prus antek…