ISBN

ISBN

9788379695331: Wydawnictwo

Format

23.65: https://woblink.com/ebook/areszt-rzeczy-jako-zabezpieczenie-wierzytelnosci-w-miastach-polski-sredniowiecznej-zygfryd-rymaszewski-208101u

Cena:


Innowacje kreujące nowe wartości w transporcie samochodowym

Autor: Jarosław Sosnowski.

W publikacji poruszono najbardziej aktualne kwestie dotyczące rozwoju branży transportowej. Przedstawiono w niej obszary związane z zarządzaniem oraz nowościami technologicznymi. Książka jest adresowana do osób zainteresowanych funkcjonowaniem i rolą transportu drogowego we współczesnej gospodarce. a w szczególności do studentów takich kierunków. jak logistyka i transport oraz pracowników sektora usług TSL (transport – spedycja – logistyka).

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24.95


Kształtowanie konkurencyjności małej firmy

Autor: Edward Stawasz.

Dla małych przedsiębiorstw doradztwo biznesowe to jedno ze źródeł wiedzy zewnętrznej ułatwiającej prowadzenie działalności. Jest szczególnie istotne dla firm innowacyjnych. które wykorzystują nowe informacje do poszukiwania okazji rynkowych oraz wprowadzają nowe rozwiązania w swoich produktach. procesach czy modelach biznesowych._x000D_ W prezentowanej monografii poddano gruntownej analizie szereg czynników wiążących doradztwo biznesowe z konkurencyjnością małych firm innowacyjnych. Wnioski z badań jakościowych i ilościowych wskazują na istotne powiązanie doradztwa biznesowego z konkurencyjnością firm. Na szczególną uwagę zasługuje sformułowany model opisujący pośrednią rolę oddziaływania doradztwa na działalność firmy._x000D_ Publikacja jest adresowana do przedstawicieli świata nauki. którzy zajmują się szeroko rozumianym zarządzaniem małą firmą. Stanowi też wartościowy materiał dla studentów przedmiotów biznesowych i ekonomicznych oraz praktyków z sektora doradztwa biznesowego.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Podstawy wiedzy o rynku pracy

Autor: Elżbieta Kryńska.

Przedmiotem książki jest analiza rynku pracy z ekonomicznego punktu widzenia. Podjęte są więc w niej podstawowe kwestie związane z istotą. specyfiką i zależnościami występującymi na rynku pracy. Uwaga koncentruje się na podstawowych kategoriach rynku pracy. których poznanie ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia funkcjonowania rynku pracy. W centrum uwagi znajdują się w szczególności problemy dotyczące dwu stron rynku pracy. a mianowicie podaży pracy i popytu na pracę oraz oddziaływań między nimi. Pominięte są natomiast w książce zagadnienia związane z instytucjonalną stroną rynku pracy oraz oddziaływaniem polityki państwa na ten rynek. Kwestie te. mające ważne znaczenie dla funkcjonowania rynku pracy i osiąganych na tym rynku rezultatów. zostały odłożone do zbadania w kolejnych pracach._x000D_
Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów kierunków ekonomicznych. choć winien również zainteresować szersze grono Czytelników zamierzających poznać podstawowe pojęcia. zjawiska. procesy i zależności występujące na rynkach pracy.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24


W cieniu ojca

Autor: Magdalena Wasąg

Autorka. interpretując prozę awangardową lat trzydziestych XX wieku – Szczury Rudnickiego. Rozmowę z cieniem Napierskiego. opowiadania Schulza i Obraz ojca w czterech ramach Tama. analizuje subtelną grę dotyczącą relacji ojciec–syn. Stawia pytanie o znaczenie tradycji. dziedziczenia. naśladownictwa. a także o sferę wolności i niezależności w życiu ojca i syna. Reinterpretuje projekty awangardowe. które wyróżniały się innowacyjnym językiem i formami narracyjnymi. Jej celem jest ukazanie niejednostronnego obrazu międzywojnia. w którym oprócz tradycyjnej literatury nie brakuje miejsca dla powieściowego eksperymentu. Interpretuje wspólny motyw obecny w literaturze omawianych prozaików jako ponadczasowe pytanie o to. czy awangardowe projekty literackie stworzą nowego człowieka. syna nieobarczonego „cieniem ojca” i „skazą pochodzenia”._x000D_ *_x000D_ Autorka proponuje nowe spojrzenie na prozę dwudziestolecia międzywojennego. Stworzona przez nią konstelacja pisarzy jest zaskakująca. co stanowi bezsporny znak oryginalności stworzonej koncepcji. Nikt wcześniej nie zestawiał ze sobą debiutów Rudnickiego. Napierskiego. Schulza i Tama. Możliwe to było (i uzasadnione) dzięki przyjętej w pracy kategorii „fantazmatu ojca”. Powstał w ten sposób pewien wspólnotowy krąg ogarniający zresztą obszar rozleglejszy niż twórczość wymienionych pisarzy. Nawet ojciec z opowiadań Schulza – temat podejmowany wielokrotnie przez schulzologów –ukazał w stworzonym przez Autorkę kontekście nowe oblicze._x000D_ Z recenzji prof. dr. hab. Stanisława Rośka (UG)

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


O świecie. O Bogu

Autor: Christian Wolff

Rozwijana przez Wolffa kosmologia ogólna stanowi typową dla wieku XVII i XVIII mechanistyczną. postkartezjańską interpretację przyrody. Zawarte w niej pojęcie natury jest na wskroś nowożytne. Świat to ogół rzeczy materialnych powiązanych w całość ściśle określonymi. niezmiennymi prawami. z prawem przyczynowości na czele. Samo pojęcie przyrody. jej jedność. implicytnie mieści w sobie pojęcie prawa. a zatem i konieczności. której podlega wszystko. co wchodzi w jej skład. Natura jest całością dobrze uporządkowaną. jest precyzyjną maszyną. Mimo to jednak nie jest samodzielna bytowo. Nie jest odwieczna. Jej kontyngencja ontyczna. racjonalny porządek wyznaczony prawami i celowość organizacji wskazuje na rozumnego Boga-stwórcę. W konsekwencji natura stanowi boski artefakt w dosłownym tego słowa znaczeniu. jest bowiem rezultatem umiejętnego wytwarzania. została arte factum._x000D_ Starożytna opozycja physis – techne. wyznaczająca rozumienie przyrody w filozofii greckiej. w nowożytnej kosmogonii inspirowanej przekazem biblijnym nie zostaje unieważniona. ale niejako przekroczona w kierunku takiego myślenia. które w physis widzi już tylko efekt działania Boskiej techne. Świat jest zwierciadłem. w którym odbija się istnienie i doskonałość jego Stwórcy – mechanika i matematyka doskonałego. […] Bóg teologii naturalnej Wolffa jest przede wszystkim filozofem. wynika to bowiem wprost z jego istoty. Czy Bóg-filozof. Bóg-arcyrachmistrz i arcymechanik może i powinien uchodzić za tożsamego z Bogiem żywym. stanowiącym przedmiot religii i wiary? A może inaczej: czy Bóg religii i wiary rzeczywiście jest Bogiem-filozofem. bytem. którego istota polega na tym. iż przedstawia On sobie wszystkie możliwe światy naraz z naj- większą wyraźnością? Myślę. że pytanie to z oczywistych względów ma charakter retoryczny. Mamy tu więc do czynienia z czymś. co można by nazwać racjonalistyczną neutralizacją sacrum. swoistym spekulatywnym oswojeniem go. uładzeniem. Nie ma w tej filozofii miejsca na żadne mysterium tremendum et fascinosum._x000D_ Ze wstępu do przekładu

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45głos serca jodi picoult, gleboznawstwo pdf, maria komornicka wiersze, remigiusz mróz ebook za darmo, żmijowisko książka pdf, sławomir mp3, autentyczność przyciąga, fiodor dostojewski biesy, małżeństwo idealne, prawa i powinności, czerwony błazen, pieprzyć to książka, swps warszawa biblioteka, dziady cz iii audiobook, zatrucie ostre, ebook store, konrad czubaj, książka minimalizm, ryczel komentator sportowy tvn, nikki meredith, sekretne życie ceecee wilkes, małgorzata niewiadomska cudak, biologia klasa 5 sprawdziany pdf…