Przywry Trematoda Część systematyczna Digenea Echinostomida

Przywry Trematoda Część systematyczna Digenea Echinostomida

Autor: Katarzyna Niewiadomska

Kolejny tom serii „Fauna Słodkowodna Polski” poświęcony jest krajowym przywrom (Trematoda) z rzędu Echinostomida. opisano w nim anatomię. biologię. ekologię i taksonomię tych zwierząt. Zawiera również klucze do oznaczania żyjących w wodach śródlądowych Polski przedstawicieli tego taksonu. Uwzględnienie badań molekularnych. prowadzonych przez zespoły Cribba i Olsona spowodowało zmiany w przyjętej wcześniej klasyfikacji a także w ustaleniu związków filogenetycznych. samodzielności grup i ich pokrewieństw. Gatunki przywr występujące w Polsce były tylko w małej części opisywane przez polskich autorów z podaniem wymiarów i rysunków. dlatego też w większości przypadków autorka korzystała z opisów zamieszczonych w literaturze spoza Polski. Na

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 18


Wczesne rodzicielstwo – zagrożenie czy szansa?

Autor: Paulina Bunio-Mroczek

W publikacji zostały przedstawione biografie i sytuacje życiowe młodych dorosłych. którzy zostali rodzicami jako nastolatkowie oraz mieszkają i wychowują swoje dzieci na terenie łódzkich enklaw biedy. Autorka analizuje stan. procesy i wymiary wykluczenia społecznego. a także społecznej integracji zachodzące w badanej zbiorowości oraz działania służb społecznych wobec młodych rodziców ze zdegradowanych społecznie i ekonomicznie obszarów miasta. Odpowiada na pytanie. czy wczesne macierzyństwo i ojcostwo osób doświadczających biedy i wykluczenia społecznego w dzieciństwie i adolescencji stanowi jedynie zdrożenie. tj. czynnik ryzyka kontynuacji ubóstwa i ekskluzji w kolejnej (dorosłej) fazie życia. czy też może oznacza szansę – czynnik ich społecznej integracji._x000D_ Książka jest skierowana do socjologów. pedagogów i badaczy życia społecznego. a także pracowników instytucji pomocowych i organizacji i pozarządowych zajmujących się pracą socjalną oraz specjalistów pracujących profesjonalnie z młodymi ludźmi z zaniedbanych społecznie środowisk.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Internacjonalizacja polskich i ukraińskich przedsiębiorstw

Autor: Beata Glinkowska

Monografia zawiera analizę teoretyczną problemów internacjonalizacji o charakterze poznawczym i utylitarnym. a także prezentację badań przeprowadzonych w polskich i ukraińskich mikro. małych. średnich i dużych przedsiębiorstwach w związku ze sposobami ich internacjonalizacji. Oparcie rozważań na wynikach przeprowadzonych badań oraz zamieszczenie studiów przypadków daje możliwość konfrontacji dróg internacjonalizacji polskich i ukraińskich przedsiębiorstw ze znanymi w świecie modelami. Zasadniczą treścią publikacji jest opis i analiza internacjonalizacji przedsiębiorstw w kontekście jej modeli._x000D_ Autorka wychodzi poza konwencjonalny opis. dodając nowe zagadnienia i wątki. podkreślając rosnącą rolę procesu internacjonalizacji w zarządzani u przedsiębiorstwami oraz dla gospodarki. Zasadniczym atutem książki jest wypełnienie luki w zakresie prezentacji sposobów internacjonalizacji polskich i ukraińskich przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich wielkości. a także przeanalizowanie problemu od strony biznesu. instytucji naukowych i samorządowych.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 27.45


Marketing wewnętrzny we współczesnej organizacji

Autor: Elżbieta J.

Marketing wewnętrzny stanowi próbę zaadaptowania marketingu w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Według tej koncepcji wiodącym punktem odniesienia i najcenniejszym kapitałem każdej organizacji jest pracownik traktowany jako klient wewnętrzny. Firma stara się zidentyfikować jego potrzeby. aby sformułować działania mające na celu jego usatysfakcjonowanie. większe zaangażowanie w budowanie korzystnych relacji z klientem zewnętrznym oraz lojalność wobec pracodawcy._x000D_ Autorki wskazują. jak ważne są relacje wewnętrzne w organizacji. Umiejętna komunikacja z pracownikami pozwala bowiem na bardziej efektywne zarządzanie. umożliwia zwiększenie przewagi konkurencyjnej firmy i stanowi wyzwanie dla współczesnego biznesu.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersyte

Cena: 27.45


Teatr masowy – Teatr dla mas

Autor:

Rozważania związane z takimi zagadnieniami. jak teatr masowy. poetyka odbioru teatru „wielkiej liczby”. strategie artystyczne wypracowane przez wybitnych twórców masowych widowisk. związki pomiędzy teatrem a życiem społeczno-politycznym. zmiany przekroju społecznego widowni czy też postrzeganie widowiska jako formy zbiorowej manifestacji politycznych postaw i poglądów. nie były dotychczas zbyt często podejmowane przez polskich teatrologów i historyków kultury. (…) Umiejętnie zredagowany i ciekawie skomponowany przez Profesor Małgorzatę Leyko z Uniwersytetu Łódzkiego tom zbiorowy Teatr masowy – teatr dla mas znakomicie wypełnia tę ewidentną lukę w polskim piśmiennictwie teatrologicznym. Nawet pobieżna analiza zawartości tej książki skłonić musi do stwierdzenia. iż omawiana publikacja szybko stanie się pozycją niemal kanoniczną. rodzajem podręcznika. z którego korzystać będą nie tylko teatrolodzy. lecz także historycy. politolodzy. kulturoznawcy oraz wszyscy zainteresowani związkami zachodzącymi pomiędzy teatralnym widowiskiem a życiem społeczno-politycznym. różnorodnymi technikami wywierania wpływu na publiczność oraz językami politycznej propagandy._x000D_ _x000D_ Z recenzji prof. Krzysztofa Kurka

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24


Stałość i zmienność w biografii

Autor:

W kolejnym tomie serii „Biografia i Badanie Biografii” autorzy skoncentrowali się na dwóch podstawowych zagadnieniach. którymi są stałość vs. zmienność w biografii oraz przełomy biograficzne. Opisywane są one z perspektywy odniesień do narracji biograficznej skupionej na doświadczeniach życiowych badanych osób. Tom zawiera teksty teoretyczne. a także prezentacje wyników badań empirycznych. Autorzy ukazują. w jaki sposób można wykorzystać teorie naukowe. by zrozumieć przemiany życiowe zapisane w biografiach oraz jak w świetle tych teorii interpretować materiał biograficzny.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 23.45zofia nałkowska granica audiobook, książki o oszczędzaniu, nike 2020, gambit książka, wobec nadchodzącej drugiej wojny światowej pdf, kto zabił jezusa, limes inferior pdf, jańczuk podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych pdf, piotr stalowy, czas postprawdy, płacz niemymi łzami, neon sign amber, kultura w ujęciu socjologicznym, byłam kochanką arabskich szejków opinie, andrzej krysiak, bez siebie, konwergencja ekonomia, antropologia filozoficzna pdf, powieść dołęgi mostowicza…