:

:

Cena:


Transport morski kontenerów

Autor: Aleksandra Bartosiewicz

Morskie terminale kontenerowe zajmują kluczową pozycję w światowej sieci transportowej. Ze względu na konieczność skracania czasu postoju statków w porcie i minimalizację kosztów transportowo-przeładunkowych terminale te stają się coraz bardziej wydajne. a operacje przeładunkowe wzdłuż nabrzeża i składowanie pojemników na placach składowych bądź w magazynach muszą odbywać się sprawnie i szybko._x000D_ W publikacji podjęto próbę kompleksowego zbadania procesów związanych z transportem i obsługą kontenerów przewożonych drogą morską. Przedstawiono morskie terminale kontenerowe jako problem kombinatoryczny o charakterze kolejkowym. a także omówiono wyniki analizy wielokryterialnej. dokonując oceny potencjału konkurencyjnego baz przeładunkowo-składowych kontenerów w Regionie Morza Bałtyckiego.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 29.95


ISBN

9788380889316: Wydawnictwo

Format

22.45: https://woblink.com/ebook/aktywizacja-zawodowa-osob-z-niepelnosprawnoscia-dorota-kobus-ostrowska-208066u

Cena:


Własność prefabrykancka w Łodzi w latach 1820-1866

Autor: Dorota Wiśniewska

W monografii poddano analizie zjawiska prawne występujące w rozpoczynającej swą karierę miejską. ale jeszcze feudalnej Łodzi oraz umożliwiające rozwój własności i społeczeństwa kapitalistycznego. Autorka zaprezentowała zarówno instytucje prawne tworzone przez struktury władzy w Królestwie Polskim. jak i te. które były wynikiem praktyki obrotu gospodarczego. prowadzącego do powstania i intensywnego rozwoju wczesnokapitalistycznego miasta przemysłowego w latach 1820-1866. Dzięki specyficznym stosunkom własnościowym w początkowo mniejszym od sąsiedniego Zgierza mieście kształtował się przemysł. wciąż osiedlali się przede wszystkim drobni wytwórcy. uruchamiano niewielkie warsztaty. otwierając w ten sposób drogę wielkim fabrykantom. zatrudniającym w swoich ogromnych fabrykach ty

19.95: https://woblink.com/ebook/metakolaz-dorota-rybarkiewicz-207852u

Cena:


Projektowanie socjalne w kształceniu pedagogów społecznych

Autor:

Autorzy książki podejmują zagadnienie przygotowania studentów do działania w polu praktyki przez projektowanie socjalne. Przykładem jest kształcenie studentów na studiach licencjackich. w ramach specjalności pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej w Katedrze Pedagogiki Społecznej w Uniwersytecie Łódzkim. Pomysł kształcenia opracował zespół pracowników tej katedry. Inspiracji poszukiwano w dorobku pedagogiki społecznej oraz w doświadczeniach edukacyjnych i badawczych pracowników. Istotne stały się poglądy Heleny Radlińskiej dotyczące jednostki . która wspólnie z innymi przetwarza środowisko życia. […]_x000D_ W przedkładanej Czytelnikowi publikacji przedstawiamy ramy pomysłu na kształcenie. W skrócie opisuje je projekt socjalny oraz praca dyplomowa przygotowywane przez studenta. Podczas projektu poznaje on życie wychowanków i wychowawców. zgłębia je. proponuje i wdraża zmiany. Jednocześnie oddala się symbolicznie. by pisać pracę dyplomową. Ramy kształcenia przez projektowanie. kształcenie do działania. skoncentrowane są wokół aktywności studentów w polu praktyki. […] Student od początku jest zorientowany na namysł przed działaniem. podczas jego trwania i po nim. integrowanie swoich doświadczeń. wiedzy. gromadzonych informacji wokół działania i refleksji na temat zdarzeń w polu praktyki._x000D_ Ze Wstępu

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością

Autor: Dorota Kobus-Ostrowska

Choć żyjemy w czasach pełnych innowacyjnych rozwiązań. niepełnosprawni mają znacznie większą szansę popaść w ubóstwo. doświadczyć izolacji. a nawet upokorzenia niż ludzie sprawni. Niezwykle niepokojącą kwestią. podejmowaną w niniejszej książce. jest wysoki poziom bierności zawodowej osób z niepełnosprawnością w Polsce. Zdaniem autorki sytuacja ta wymaga jak najszybszych zmian. żeby w analizowanej grupie aktywność zawodowa stała się cechą dominującą. Aby sprostać nowym wyzwaniom. trzeba uwzględnić potrzeby osób z różnym rodzajem dysfunkcji. różnym stopniem niepełnosprawności oraz w różnym wieku. Wieloletnie doświadczenia w realizacji projektów skierowanych na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością w Polsce nie przyniosły z

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 27.45


Spór o średniowiecze

Autor: Anna M.

Książka jest propozycją odczytania dorobku czołowych europejskich mediewistów XX wieku w kulturowym kontekście mediewalizmu. rozumianego tu jako przekonanie o fundamentalnej roli średniowiecza dla wykształcenia swoiście europejskiego systemu wartości. Nowatorskim pomysłem było zastosowanie perspektywy porównawczej dla trzech tradycji historiograficznych: polskiej. francuskiej i rosyjskiej. Wpisując się w „jasną legendę” średniowiecza. poprzez dostrzeżenie w nim takich wartości. jak poszanowanie różnic przy jednoczesnym szacunku dla tradycji lokalnej. pomocniczość czy solidarność wobec społeczności. trzej historycy wskazują podstawowe cechy jedności europejskiej. aktywnie kształtując debatę nad tożsamością współczesnej Europy.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45więzień zendy, samantha towle revved, 365 dni pdf online, weganizm pdf, cyngiel śmierci, pralinka książka, skandaliści w koronach, autor nieznany, grobowce atuanu, zapiski młodego lekarza książka, pelanowski ocalenie, milosc w czasach zarazy, osobowosc plus, niki segnit…