Wyrażanie struktur polipredykatywnych w rozwoju języka bułgarskiego

Wyrażanie struktur polipredykatywnych w rozwoju języka bułgarskiego

Autor: Ivan Petrov

W badaniach diachronicznych nad językami słowiańskimi rozwój systemu językowego opisywany jest na poziomie morfologii i składni przede wszystkim w sposób formalny. Podstawowym celem jest ustalenie przyczyn zmian językowych (które najczęściej wynikają ze zmian fonetycznych) oraz opis_x000D_ rozwoju konkretnych form. Podejście takie nie pozwala jednak na kompleksowe i konsekwentne uporządkowanie obserwowanych na przestrzeni wieków zmian w systemie językowym. ponieważ nie uwzględnia systematycznie funkcjonalnego (semantycznego) poziomu języka. Mechanizmy. które powodują zmiany formalne. odnoszą się w sposób bezpośredni do poziomu znaczeniowego_x000D_ form i powinny być konsekwentnie brane pod uwagę. zarówno w opisach synchronicznych. jak i diachronicznych._x000D_ Niniejsza praca jest próbą takiego właśnie. „semantycznego” spojrzenia na rozwój języka bułgarskiego. a jej podstawowym celem jest uporządkowanie zjawisk językowych w obrębie formalizacji struktur polipredykatywnych w oparciu o kryteria semantyczne oraz wykrycie mechanizmów i ograniczeń w używaniu środków językowych do wyrażania określonych relacji.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 10.8


Gramatyka sensu

Autor: Aleksy Awdiejew.

Gramatyka sensu jest kontynuacją. podsumowaniem i dopełnieniem wcześniejszych prac duetu Awdiejew – Habrajska. Niezaprzeczalny atut książki stanowi bardzo spójna i jasna metodologia. która pozwala na rekonstrukcję sensu oraz wyraźnie wskazuje na postkomunikacyjny charakter tekstu i na to. że dopełnianie sensu odbywa się nie na podstawie samej analizy tekstu. lecz dzięki analizie holistycznej. Czytelnik otrzymuje dzieło interdyscyplinarne odwołujące się do osiągnięć filozofii. kognitywistyki. psychologii poznawczej. retoryki i współczesnej teorii argumentacji._x000D_ Gramatyki – zarówno tradycyjne. jak i strukturalistyczne oraz generatywne – pomijają fakt. że podstawową funkcją języka jest komunikacja. a więc opis procesu produkcji i odbioru komunikatu. który powinien być przynajmniej równie ważny jak opis systemu i gotowego tekstu. Koncepcją uwzględniającą opis konstruowania. przekazu i odbioru komunikatu jest właśnie Gramatyka sensu. Jej cel stanowi opis konfiguracji sensu. pełniącej kluczową rolę w procesie generowania przekazu komunikacyjnego oraz w procesie jego odbioru. Bardzo ważna jest przenikająca koncepcję Autorów teza. że to nie słowa są jednostkami rozumienia – słowa jedynie mogą na nie wskazywać. Jak pisał Wittgenstein: „Tylko zdanie ma sens. tylko w kontekście zdania nazwa ma znaczenie”._x000D_ Z recenzji prof. dr. hab. Piotra Lewińskiego

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Ustalanie cen odsprzedaży towarów w prawie europejskim i amerykańskim

Autor: Łukasz Grzejdziak

Książka jest poświęcona zagadnieniu dopuszczalności ustalania cen odsprzedaży towarów w prawie unijnym i amerykańskim. Przedstawiona prawnoporównawcza analiza właściwych rozwiązań prawa europejskiego i amerykańskiego. przeprowadzona z wykorzystaniem metody funkcjonalno-kontekstowej. ma na celu rozstrzygnięcie. który z badanych systemów prawa skuteczniej chroni konkurencję. a następnie opracowanie propozycji zmian poszczególnych rozwiązań prawnych._x000D_ _x000D_ Jestem głęboko przekonana. że publikacja dostarczy polskiemu czytelnikowi […] materiału do przemyśleń. Dyskusja na temat RPM i jego wpływu na stan konkurencji toczy się także w Polsce – książka znajdzie z pewnością wielu czytelników. wzbogacając naszą dyskusję wiedzą o RPM w systemach europejskiego i amerykańskiego prawa konkurencji oraz o stosowaniu tych regulacji i doskonaleniu ich spójności z rozwojem biznesu i dobrobytem konsumentów._x000D_ prof. dr hab. Anna Fornalczyk_x000D_ Nie tylko wybór tematu. lecz także sposób jego ujęcia zasługują na wysoką ocenę. przede wszystkim ze względu na dokonane na wstępie uzasadnienie wagi problemu. zakreślenie pola badań i sformułowanie tezy rozprawy. jak również wskazanie znaczenia uzyskanych wyników badań dla rozwoju reprezentowanej dyscypliny naukowej. Opracowanie dr. Łukasza Grzejdziaka może być uznane za pionierskie nie tylko w Polsce. […]_x000D_ Niezwykle cenne w tych okolicznościach jest przedstawienie szerokiej palety propozycji de lege ferenda zarówno w odniesieniu do prawa amerykańskiego. jak i europejskiego. Autor. przy tej okazji. prezentuje w sposób systematyczny zróżnicowane pod względem zakresu i treści stanowiska licznej grupy naukowców. wskazując. które z przedstawionych propozycji zasługują na poparcie. Takie kompleksowe ujęcie tematu monografii w szerokim kontekście normatywnym. orzeczniczym i doktrynalnym należy uznać za nowatorskie. […] Zwieńczeniem obszernych i wnikliwych analiz jest zawarta w rozdziale dwunastym ocena badanych rozwiązań prawnych stanowiących wybitne osiągnięcie autora._x000D_ prof. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 39.95


Odrodzona Rzeczpospolita na rynkach zamorskich

Autor: Konrad Banaś

Publikacja dotyczy wymiany handlowej Polski z państwami Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu w okresie międzywojennym. Na tle ogólnej sytuacji odrodzonej Rzeczypospolitej oraz ewolucji relacji handlowych z zagranicą przedstawiono nowy układ geopolityczny w świecie arabskim uwarunkowany stopniem niezależności i potencjałem poszczególnych krajów. Ukazano sytuację polityczną i gospodarkę państw regionu. a także eksport i import między Polską a danym krajem w latach 20. i 30.. co pozwoliło na wskazanie dynamiki obrotów handlowych. Podkreślono też rolę transportu i targów w rozwijaniu współpracy handlowej._x000D_ Książka jest adresowana do historyków orientalistów oraz miłośników Orientu i historii Polski międzywojennej._x000D_ „To pierwsze w literaturze polskiej tak całościowe i unikalne opracowanie zagadnienia relacji handlowych Polski z regionem Bliskiego Wschodu w okresie międzywojennym. […] Publikacja będzie stałą pozycją w polskich badaniach nad Orientem i historią Polski w okresie międzywojennym.”_x000D_ Z recenzji prof. zw. dr. hab. Jerzego Zdanowskiego_x000D_ _x000D_ W serii powołanej dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. oraz utrwalenia w polskiej świadomości zbiorowej wiedzy historycznej o genezie i przebiegu odbudowy państwa polskiego ukażą się monografie. biografie i źródła. dla których tematyczną klamrą będzie idea polskiej niepodległości oraz walki o jej urzeczywistnienie i kształt z uwzględnieniem zagadnień polskich i międzynarodowych; politycznych. społecznych i ekonomicznych; walki orężnej i działań dyplomatycznych; wreszcie przedsięwzięć na polu kultury._x000D_ _x000D_ W serii ukazały się:_x000D_ Przemysław Waingertner. Konspiracja trzech pokoleń. Związek Młodzieży Polskiej „Zet” i ruch zetowy (1886-1996). wyd. 1 i wyd. 2_x000D_ Łódzcy bohaterowie 1918 roku. pod redakcją Witolda Jarno i Przemysława Waingertnera_x000D_ Jędrzej Moraczewski. Wspomnienia. Ludzie. czasy i zdarzenia. Część pierwsza: Młodość i praca inżynierska. Tom 1: Lata nauki 1870-1896. opracowanie. wstęp i komentarz Ilona Florczak_x000D_ Joanna Sosnowska. Z dziejów opieki społecznej w Polsce międzywojennej. Półkolonie letnie w Łodzi_x000D_ Niepodległa. Rozważania prawno-ustrojowe w 100. rocznicę odrodzenia suwerennego państwa polskiego. pod redakcją Aldony Domańskiej i Anny Michalak_x000D_ Witold Jamo. Garnizon Wojska Polskiego w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1918-1939_x000D_ _x000D_ Wkrótce ukaże się:_x000D_ Małgorzata Łapa. Polska polityka handlu zagranicznego w latach 1918-1939

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45dorota wojda, prawie wszystko o ziołach i ziołolecznictwie pdf, strategie marketingowe pdf, karolina piekarska, człowiek przy komputerze, roger federer biografia, zakazany mężczyzna pdf, agnieszka frątczak, kickster alfa, bogdan szagdaj, księgi jakubowe audiobook, sztuka kochania wisłocka pdf, test z lektury opium w rosole, nauka chodzenia dziecka rehabilitacja, polscy podróżnicy xxi wieku…