Standardy etyczne obsługi klientów w ocenie obecnych i przyszłych doradców bankowych

Standardy etyczne obsługi klientów w ocenie obecnych i przyszłych doradców bankowych

Autor: Krzysztof Świeszczak

W książce zidentyfikowano czynniki determinujące poszanowanie standardów etycznych. a następnie przeanalizowano różnice w sposobie postrzegania tych uwarunkowań przez obecnych i przyszłych doradców bankowych. Przeprowadzone badania pozwoliły wyodrębnić następujące zmienne: obawę przed pogorszeniem sytuacji zawodowej na rynku pracy. obawę przed marginalizacją pozycji w zespole. przekonanie o nieprzestrzeganiu standardów etycznych przez doradców bankowych. skłonność do bezwarunkowego przestrzegania standardów etycznych w relacjach z klientem. a także skłonność do przerzucania na klienta odpowiedzialności za podejmowane decyzje finansowe. Wnioski płynące z analiz mogą stać się podstawą do refleksji nad programami studi

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Pedagogika społeczna

Autor: Ewa Marynowicz-Hetka

Monografia. będąc syntezą wieloletnich prac badawczych autorki. stanowi nowe otwarcie w pojmowaniu aktywności w polu praktyki analizowanej ze społeczno­pedagogicznej perspektywy. Prezentuje namysł nad pedagogiką społeczną. jej aktualnym postrzeganiem w odniesieniu do jej tradycji i pierwszych sformułowań oraz do współczesnego dyskursu prowadzonego w naukach humanistycznych i społecznych._x000D_ Książka przynosi zarys metateorii dotyczącej tożsamości dyscypliny. jej roli. związków z innymi dziedzinami nauk. otoczeniem kulturowo-społecznym oraz praktyką działań pedagogów społecznych. Praktyka jest jednak ujmowana także w kategoriach ogólnych. Autorkę interesuje. jak działanie wpływa na myślenie o działaniu. z czego działanie wynika i czemu służy. Wykorzystuje przy tym teorię analizy aktywności i tworzenia instytucji symbolicznej Jeana-Marie Barbiera. operując bliską mu perspektywą rozumienia aktywności jako głównej kategorii społeczno-pedagogicznego spojrzenia na pole praktyki. Ustrukturowany i podzielany przez uczestników pola praktyki zestaw pojęć i konceptów tworzy transwersalny paradygmat pedagogiki społecznej._x000D_ Publikacja może zainteresować czytelników zorientowanych na pogłębianie refleksji nad społeczno-pedagogicznym spojrzeniem na pola praktyki edukacyjnej. socjalnej. opiekuńczej oraz na poszukiwanie narzędzi analizy zachodzących w nich procesów.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Nauczyciel wczesnej edukacji. Wobec zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej. kulturowej i społecznej

Autor:

Celem publikacji jest prezentacja przemyśleń Autorów i wyników badań. prowadzonych w obszarze funkcjonowania nauczycieli przedszkoli i klas początkowych w nowoczesnej szkole. w kontekście zmian o charakterze globalnym i w społecznościach lokalnych._x000D_ Przygotowanie poszczególnych rozdziałów monografii powierzono Autorom z kilkunastu krajowych ośrodków akademickich. reprezentującym różne dziedziny nauki. Zaproponowane przez nich teksty ukazują szeroki wachlarz zjawisk oraz procesów społeczno-kulturowych i cywilizacyjnych. wyznaczających kierunek przemian roli nauczyciela małego dziecka we współczesnym świecie.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 18


Wprowadzanie klauzuli przeciwdziałającej obejściu prawa podatkowego do polskiego systemu prawnego

Autor: Dominika Łukawska-Białogłowska

W publikacji w przystępny i syntetyczny sposób przedstawiono – w ujęciu historycznym i prawno-porównawczym – zagadnienie wprowadzania do polskiego porządku prawnego regulacji przeciwdziałających zjawisku obejścia prawa podatkowego. a także omówiono znaczenie regulacji Konstytucji RP z 1997 roku dla wprowadzania i oceny podatkowej klauzuli antyabuzywnej._x000D_ O zasadności opublikowania tej monografii przesądza wyjątkowy […] aspekt badawczy problematyki klauzul przeciwdziałających obejściu prawa podatkowego („prześledzenie historyczne i ewolucyjne ich wprowadzania […]. tendencji w tym zakresie i skutków z tego wynikających”). Wyniki tej eksploracji mają znaczenie nie tylko teoretyczne. lecz także praktyczne – w odniesieniu do oceny podatkowych stanów faktycznych zaistniałych w różnych okresach._x000D_ Stopień praktycznej i naukowej przydatności prezentowanej książki wyznacza także szeroki krąg potencjalnych jej adresatów. do których zaliczają się przede wszystkim: pracownicy naukowi. praktycy (zwłaszcza pełnomocnicy procesowi – doradcy podatkowi. adwokaci. radcowie prawni) oraz inne osoby piastujące funkcje w organach władzy publicznej (sędziowie i pracownicy organów administracji skarbowej)._x000D_ Z recenzji prof. UKSW dra hab. Bartosza Majchrzaka

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 29.95


:

:

Cena:


Struktura zawodowa rynku pracy w Polsce

Autor: Artur Gajdos

W publikacji zaprezentowano kompleksowe analizy zmian struktury zawodowej rynku pracy w Polsce przeprowadzone w celu budowy systemów informacyjnych dla rynku pracy i systemu edukacji z elementami prognoz zmian liczby pracujących._x000D_ Jak wskazuje autor. warunkiem koniecznym prowadzenia efektywnej polityki w obszarze edukacji i rynku pracy jest dostęp do aktualnej i wiarygodnej informacji na temat procesów zachodzących w społeczeństwie. szczególnie w czasie dynamicznych zmian struktury popytu na pracę i podaży pracy._x000D_ W monografii eksplorowano dwa zasadnicze wątki. Teoretyczny – dotyczący barier i możliwości badania struktury zawodowej rynku pracy oraz praktyczny – w zakresie perspektyw wykorzystania analiz i prognoz struktury zawodowej do poprawy funkcjonowania rynku pracy w Polsce poprzez budowę systemów informacyjnych._x000D_ Przeprowadzone badania umożliwiły sformułowanie wielu wniosków na temat analiz i prognoz w przekroju zawodowym na rynku pracy oraz systemów informacyjnych dla rynku pracy. Pojawiło się również wiele nowych wątków do badań. które mogą być pogłębiane w przyszłości. Doświadczenia krajowe i zagraniczne wskazują. że analizy i prognozy przekrojowe dla rynku pracy stanowią obecnie ważny obszar badań. którego poznawanie leży u podstaw rozwoju nowoczesnych społeczeństw.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 27.45brzydkie kaczatko andersen, sprawdzian klasa 1 matematyka, instrukcja kobiety, trichloroeten, kontratyp mobi chomikuj, majami zly pies, złączeni pokusą pdf docer, jedna rzecz książka, spowiedź warszawa 24h, sally hepworth, fallout 4 mapa lokacji, czarna bandera, snapchat na komputer online, pliki na kindle…