Tadeusz Czapczyński (1884-1958)

Tadeusz Czapczyński (1884-1958)

Autor: Małgorzata Gajak-Toczek

W publikacji zaprezentowano sylwetkę Tadeusza Czapczyńskiego. jednego z wybitnych polonistów międzywojnia. działacza oświatowego. autora podręczników i książek dla nauczycieli. badacza literatury i literata. Szczególnie ważna – zarówno w refleksji nad historią dydaktyki. jak i dla projektowania zmian we współczesnej oświacie – jest jego antropocentryczno-kulturowa wizja kształcenia polonistycznego (literackiego i językowego). która w sposób zasadniczy przyczyniła się do odejścia od dydaktyki bazującej na pamięciowym reprodukowaniu treści w kierunku nauczania angażującego młodych ludzi w proces kształcenia. Ponadto jego studia literaturoznawcze są dowodem na to. że umiejętnie łączył pracę badawczą z warsztatem nauczyciela._x000D_ Mimo bogatej i różnorodnej aktywności Czapczyńskiego. jego dorobek nie doczekał się dotąd szerszego omówienia. Autorka wydobywa go z zapomnienia. mając nadzieję. że dzięki temu Czytelnicy lepiej poznają tę niezwykłą postać.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 23.45


Strategie ‚ja’ (po)romantycznego w poezji polskiej XIX-XXI wieku

Autor:

U początków projektu Strategie ”ja” (po)romantycznego w poezji polskiej XIX-XXI wieku. rezultatem którego jest niniejsza publikacja. stała nieodmiennie powracająca myśl. że zaskakująco wiele – wbrew diagnozom radykalnie separującym poezję romantyczną od jej dwudziestowiecznych realizacji – łączy poetyckie dykcje na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci. _x000D_ Koncentrujemy się na fundamentalnym wymiarze tekstu. który jednocześnie poza tekstowość wykracza. Ten wymiar wyznacza podmiot rozumiany zarówno zgodnie z poetyką strukturalistyczną jako kategoria immanentna wypowiedzi. jak i poststrukturalistycznie – rozpatrywany w ujęciu antropologicznym i kulturowym. Szeroka formuła podmiotowości. nietożsama z abstrakcyjną ideą filozoficzną. lecz istniejąca poprzez wielość jednostkowych realizacji. jest dla nas kategorią centralną i nadrzędną. służącą wydobyciu ciągłości procesu historycznoliterackiego (a nawet szerzej – kulturowego). trwającego w poezji polskiej nieprzerwanie od romantyzmu do dzisiaj._x000D_ W naszym projekcie uznajemy romantyzm za jedną z początkowych faz nowoczesności. w której pojawiają się i dochodzą do głosu konstytutywne dla niej przeświadczenia o nieprzejrzystości świata. podmiotu i języka. podejmowane następnie w duchu rewizjonistycznym przez (po)romantyków._x000D_ _x000D_ Szkice pomieszczone w pierwszej części niniejszej publikacji i rozmowy inspirowane wspólnymi lekturami kilku ważnych dla nas książek. składające się na część drugą projektu. tworzą dopełniającą się. dialogiczną całość. wzajemnie do siebie odsyłają. podejmując te same kwestie w różny sposób je oświetlają. nierzadko także wchodząc z sobą w spór. Tym samym otwierają przestrzeń do stawiania dalszych pytań. do krytycznego czytania następnych tekstów i do odkrywania innych perspektyw. które ujawnią dziś jeszcze nieznane miejsca wspólne przeszłości i teraźniejszości. Mamy nadzieję. że nasza propozycja stanie się inspiracją do podjęcia kolejnych rewizjonistycznych lektur. wydobywających fundamentalne znaczenie romantycznej tradycji. w jej najbardziej rewolucyjnej wersji – tej dotyczącej nowego paradygmatu poznawczego i estetycznego oraz nowego modelu antropologicznego.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 34.95


Początki polskiej publicystyki sportowej w ujęciu genologicznym

Autor: Rafał Siekiera

W dotychczasowych badaniach dotyczących dziennikarstwa sportowego brakuje systematyczności i prób ujęć całościowych. Nie zajmowano się dotąd genezą terminologii sportowej. prawie w ogóle nie prowadzi się badań diachronicznych języka sportu. Nie ma też publikacji podejmujących problematykę rozwoju gatunków charakterystycznych dla tej odmiany specjalistycznej. Nie interesowano się również kształtowaniem się publicystyki sportowej. Jedyne opracowania sięgające do początków polskiego dziennikarstwa sportowego skupione były na historii prasy. Prezentowana publikacja dotyczy burzliwych dziejów początków żurnalistyki sportowej w Polsce. Autor prezentuje środowisko dziennikarzy sportowych z początku wieku XX. ich uwikłanie w świat działaczy i instytucji zajmujących się

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24.95


Wpływ procesu integracji Polski z Unią Europejską na rozwój rynków nieruchomości

Autor: Ewa Kucharska-Stasiak.

Niewątpliwym walorem poznawczym niniejszego opracowania jest bogactwo prezentowanych w nim treści opracowanych przez Autorów na podstawie bardzo zróżnicowanych. oryginalnych. bogatych materiałów źródłowych. Monografia stanowi interesujący i oryginalny dorobek Autorów. który z pewnością znajdzie wielu czytelników w różnych ośrodkach akademickich oraz z praktyki gospodarczej zajmujących się bezpośrednio i/lub pośrednio rynkiem nieruchomości oraz jego finansowaniem. Stanowić będzie ważny wkład w rozwój polskiej literatury dotyczącej rynku nieruchomości._x000D_ _x000D_ Fragment recenzji prof. Ewy Siemińskiej

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.2


Teatr

Autor: Marvin Carlson

> KRÓTKIE WPROWADZENIE_x000D_ – książki. które zmieniają sposób myślenia!_x000D_ _x000D_ Teatr to przystępne omówienie najważniejszych zagadnień związanych z tą szczególną ludzką działalnością. która przybiera wiele form – począwszy od prezentacji tekstu literackiego do całkowicie improwizowanych działań. Co różni teatralne tradycje Zachodu i Wschodu? Co łączy teatr z religią. a co z literaturą? Jak powstał teatr lalkowy? Czym jest teatr postkolonialny?_x000D_ _x000D_ *_x000D_ _x000D_ Interdyscyplinarna seria KRÓTKIE WPROWADZENIE piórem uznanych ekspertów skupionych wokół Uniwersytetu Oksfordzkiego przybliża aktualną wiedzę na temat współczesnego świata i pomaga go zrozumieć. W atrakcyjny sposób prezentuje najważniejsze zagadnienia XXI w. – od kultury. religii. historii przez nauki przyrodnicze po technikę. To publikacje popularnonaukowe. które w formule przystępnej. dalekiej od akademickiego wykładu. prezentują wybrane kwestie._x000D_ Książki idealne zarówno jako wprowadzenie do nowych tematów. jak i uzupełnienie wiedzy o tym. co nas pasjonuje. Najnowsze fakty. analizy ekspertów. błyskotliwe interpretacje._x000D_ Opiekę merytoryczną nad polską edycją serii sprawują naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego: prof. Krystyna Kujawińska Courtney. prof. Ewa Gajewska. prof. Aneta Pawłowska. prof. Jerzy Gajdka. prof. Piotr Stalmaszczyk.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24.9


https://woblink.com/product-publication/download/208243/pdf

1:

:

Cena:broad peak niebo i piekło pdf, ślepowidzenie peter watts, czy słonie boją się myszy, dochod pasywny, wzmacnianie konstrukcji żelbetowych, nie tylko mózg, sokratesa 18 chomikuj, oskar i panią róża, polsko łaciński słownik, zygmunt freud książki, drzewo ewolucji, sparks pdf, mario giordano, podstawy informatyki książka, cyberpunk 2020 pdf, ksiązki online, 365 ksiazka online, racer katy evans pdf pl, biochemia harper pdf, akademia dobra i zła 4, ciemności opowiadanie josepha conrada, syzyfowe prace pdf, zoo tycon 2, twoje drugie życie zaczyna się kiedy zrozumiesz że życie jest tylko jedno, tadeusz czekalski, książki kryminalne ranking, pomruki…