Wydawnictwo

Wydawnictwo

Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego: Format

207923

https://woblink.com/product-publication/download/207923/pdf: 1

Cena:


Urlop wypoczynkowy jako instrument realizacji prawa pracownika do odpoczynku

Autor: Monika Nowak

Publikacja dotyczy problematyki urlopów wypoczynkowych w kontekście jednego z podstawowych praw pracowniczych – prawa do odpoczynku. Autorka wyjaśnia pojęcie i znaczenie tego prawa. przedstawia jego uzasadnienie. a także wskazuje na podstawowe instrumenty jego realizacji. wśród których główną rolę odgrywa urlop wypoczynkowy. ze szczególnym uwzględnieniem ewolucji rozwiązań prawnych. Dokonała też analizy i oceny poszczególnych elementów konstrukcyjnych prawa do urlopu wypoczynkowego oraz zasad jego udzielania z punktu widzenia podstawowej funkcji tego urlopu. jaką jest wypoczynek. W odróżnieniu od innych opracowań z tego zakresu. zawarte w prezentowanej monografii rozważania nie stanowią jedynie opisu instytucji urlopów wypoczynkowych. ale są próbą oceny stopnia. w jakim instytucja ta urzeczywistnia konstytucyjną i kodeksową zasadę prawa pracy – prawa do odpoczynku. Autorka koncentruje się na odpowiednich unormowaniach kodeksowych. jednak odwołuje się również do szeregu ustaw szczególnych w zakresie prawa urlopowego. dotyczących wybranych grup pracowniczych – zwłaszcza nauczycieli i pracowników tymczasowych. Odnosi się ponadto do międzynarodowych i europejskich rozwiązań prawnych._x000D_ Książka jest adresowana do szerokiego grona odbiorców zajmujących się prawem pracy – w szczególności do przedstawicieli polskiej nauki prawa pracy. legislatorów. sędziów sądów pracy. adwokatów. radców prawnych. inspektorów pracy czy przedstawicieli związków zawodowych. Pogłębiona analiza przepisów prawa oraz wykorzystanie bogatego orzecznictwa sądowego powoduje. że będzie ona również cennym źródłem wiedzy dla pracodawców. pracowników działów kadr i HR.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 34.95


Skuteczne przywództwo w szkołach na obszarach zaniedbanych społecznie. Studium porównawcze

Autor: Joanna Madalińska-Michalak

Autorka książki podjęła bardzo ważny. bardzo aktualny. istotny teoretycznie i mający olbrzymie znaczenie praktyczne temat. Zauważalny brak zwartych opracowań teoretycznych oraz badań empirycznych dotyczących skutecznego przywództwa w szkołach na obszarach defaworyzowanych stawia badacza wobec poważnych wyzwań. z którymi Autorka. jako doświadczona badaczka. posiadająca bogatą i zasługującą na uznanie biografię naukową. doskonale. wręcz mistrzowsko. sobie poradziła. (…) Przedłożoną do recenzji pracę należy uznać za niezwykle wartościowe. oryginalne dzieło. które zasługuje na wysokie wyróżnienie. Książka w sposób znaczący wypełnia istniejącą lukę w piśmiennictwie pedagogicznym i stanowi istotny przyczynek do dalszych poszukiwań w tym obszarze problemowym._x000D_ _x000D_ Z recenzji wydawniczej Profesora Stefana Michała Kwiatkowskiego

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 38.4


Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Format: PDF

19.95

1: Autor

Cena:


Studia o sztuce polskiej XIX i XX wieku

Autor: Aneta Pawłowska

Publikacja dotyczy różnorodnych zjawisk występujących w sztuce polskiej XIX i XX w. Autorka omawia dramatyczne przejście od estetyki realizmu poprzez modernizm. okres wolnej Polski. dwudziestolecia międzywojennego. trudne lata II wojny światowej i PRL aż po dzień dzisiejszy. Zwraca uwagę na napięcie. jakie wytwarza się w odbiorze dzieł sztuki uwikłanych w relacje pomiędzy silnym. patriotycznym etosem walki narodowowyzwoleńczej i apologią narodu polskiego a sentiment del’art._x000D_ Książka adresowana jest do osób zainteresowanych historią sztuki polskiej ostatnich dwóch wieków. Dla muzealników oraz osób zajmujących się obrotem dziełami sztuki może stanowić pomoc w zakresie ustalania proweniencji wytworów mniej znanych artystów (takich jak Henryk Weyssenhoff. Henryk Piątkowski. Henryk Kuna. Edward Wittig. Łukaszowcy. Rytmiści). _x000D_ _x000D_ „Książka jest zbiorem siedmiu esejów na temat sztuki polskiej od schyłku XIX do XX w. Dobór tematów jest bardzo ciekawy i z całą pewnością nieprzypadkowy. pozwalający czytelnikowi na właściwą ocenę i analizę najważniejszych zjawisk w sztuce polskiej od końca XIX aż do pierwszych lat XXI w. Wszystkie eseje cechuje bardzo staranna konstrukcja myślowa. wysoki poziom merytoryczny. a zarazem dbałość o wymagającego czytelnika._x000D_ Aneta Pawłowska to bez wątpienia doświadczony historyk sztuki. czołowa reprezentantka średniego pokolenia polskich badaczy. związana z coraz ciekawszym i prężniej działającym środowiskiem łódzkim. autorka wielu bardzo interesujących tekstów. z lektury których można wywnioskować. że jest typem badacza kompletnego. lubiącego chodzić własnymi drogami. a zarazem pisać szczerze i otwarcie o tematach dotąd pomijanych lub ocenianych i analizowanych z jednej tylko perspektywy._x000D_ Jestem głęboko przekonany. że książka nie tylko stanie się jedną z najchętniej czytanych pozycji przez liczne grono znawców i miłośników sztuki polskiej XIX i XX w.. lecz także pozwoli innym badaczom na szersze spojrzenie na wybrane zjawiska mające miejsce w dziejach naszego malarstwa i rzeźby ostatnich 150 lat”._x000D_ Prof. dr hab. Lechosław Lameński_x000D_ Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 21.45


Optymalizacja w logistyce. tom 2

Autor: Radosław Jadczak.

W pracy Optymalizacja w logistyce. Modelowanie logistycznych procesów decyzyjnych (Iwona Konarzewska. Maciej Jewczak. Adam Kucharski. red. nauk. Iwona Konarzewska. Łódź 2020) przedstawiono podstawowe sposoby modelowania zagadnień logistycznych za pomocą wzorów programowania liniowego. przydziału oraz innych metod z zakresu badań operacyjnych. Omówiono także zagadnienia związane z planowaniem sieciowym. zarządzaniem projektami. modelowaniem zagadnień masowej obsługi i prognozowaniem popytu._x000D_ Książka Optymalizacja w logistyce. Modelowanie przepływów w kanałach dystrybucji kontynuuje postawione zadanie poszukiwania optymalnych rozwiązań w problemach logistycznych. Adresowana jest zarówno do logistyków. rozwiązujących w praktyce problemy zasygnalizowane w pracy w licznych przykładach. jak i do studentów logistyki. zarządzania oraz informatyki. pragnących poznać tajniki metod optymalizacyjnych stosowanych w zagadnieniach logistycznych._x000D_ Autorzy wzięli pod uwagę: zadania lokalizacji centrów dystrybucyjnych. szeroko rozumiane problemy transportowe i algorytmy ich rozwiązywania. problemy układania tras oraz optymalizacji w sieciach transportowych (w tym wyznaczania maksymalnego. a także najtańszego przepływu w sieci). Omówione zostały również sposoby klasyfikacji i analizy zapotrzebowania na produkty. a także modele wspomagające tworzenie strategii uzupełniania zapasów (wielkość dostawy. ustalanie momentu wykonania zamówienia). W publikacji przedstawiono algorytmy harmonogramowania zadań produkcyjnych i modelowania przepływów produkcyjnych oraz. w sposób syntetyczny. podstawowe metody modelowania symulacyjnego – metodę dynamiki systemów. symulacji zdarzeń dyskretnych. modelowania wieloagentowego._x000D_ Bardzo szeroko prezentowane algorytmy rozwiązań poszczególnych zagadnień budzą podziw i zdumienie. Ten fakt wykracza bardzo daleko poza standardy podręcznikowe i czyni z publikacji poważną monografię w zakresie optymalizacji. Tematyka poszczególnych rozdziałów jest bardzo mocno osadzona w problemach logistycznych zarówno tych tradycyjnych. jak zagadnienia transportowe. ale i tych najnowszych. jak przepływ informacji i zarządzanie w zakresie szeregowania zadań informatycznych._x000D_ Z recenzji prof. dr. hab. Józefa Stawickiego

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24.95inny świat pdf, mroczne intrygi tom 3 pdf, trivers, pillars of eternity poradnik, obudź w dziecku olbrzyma pdf, praca maturalna, call of cthulhu pdf, awaria małżeńska pdf, zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci pdf, budowanie fortnite, jego babeczka pdf, niemiecki dla dzieci pdf, traczyk fizjologia człowieka w zarysie pdf, mendel gdański maria konopnicka, robert fudali, wychowanie w duchu empatii, artykuły popularnonaukowe po angielsku, lawa dziady, joker książka…