Mikropolis

Mikropolis

Autor: Andrzej Majer

Książka jest jednym z pierwszych w polskiej literaturze naukowej z dziedziny socjologii miasta przykładem zastosowania perspektywy antropologiczno­socjologicznej oraz paradygmatów interpretacyjnego i socjologii życia codziennego. czyli metodologii jakościowej. stosowanych w badaniach antropologicznych i etnologicznych. Podejście to pokazane jest na tle teoretycznych ujęć tematyki zamieszkiwania. lokalnej społeczności i nowych ruchów miejskich. poszukiwań istoty miasta i wyobrażeń na jego temat. Problematyka książki skupia się wokół dwóch wątków. Pierwszym z nich i wiodącym jest mikropolis – koncepcja osobistego sposobu widzenia i przeżywania trzech podstawowych wymiarów: fragmentów przestrzeni miejskiej. części zbiorowości mieszkańców i wybranych wyobrażeń w dziedzinie literatury. mitów i empi

23.1: https://woblink.com/ebook/wyzwoleni-i-zagubieni-w-sieci-null-207524u

Cena:


Dwie klęski.

Autor: Chrobaczyński Jacek

Dwie klęski…. to z jednej strony kontynuacja wcześniejszych badań. ogłoszonych drukiem w rozprawach: „Nie okrył się niesławą Naród polski”. Społeczne aspekty września 1939 roku. Kraków 2002 oraz Compiègne 1940. Klęska Francji w recepcji i postawach społeczeństwa polskiego. Kraków 2010. w części też i ich weryfikacja. z drugiej zaś pierwsza część tryptyku. z którego dwa tomy (Dramatyczny rok 1943. Postawy i zachowania społeczeństwa polskiego w rozstrzygającym roku II wojny światowej. Rzeszów-Kraków 2012 i Konteksty przełomu 1944-1945. Społeczeństwo wobec wojennych rozstrzygnięć. Postawy – Zachowania – Nastroje. Kraków 2015) już się ukazały.

Dwu klęskach…. Autor stara się odpowiedzieć na zasadnicze pytanie: w jakiej kondycji spo

:

Cena:


Znaczenie zasady dwuizbowości w praktyce ustrojowej wybranych demokracji Azji Południowo-Wschodniej

Autor: Anna Michalak

Istniejące klasyfikacje parlamentów wskazują. że badacze kręgu atlantyckiego nie sięgają w swych dociekaniach do państw Azji Południowo-Wschodniej i przyjętych tam rozwiązań ustrojowych. Region ten w omawianym zakresie wymaga zatem przeprowadzenia badań prawno-porównawczych. zwłaszcza pod kątem analizy adaptowanych instytucji. ich modyfikacji oraz unikatowych. charakterystycznych rozwiązań. Prezentowana monografia stanowi efekt badań prowadzonych w latach 2014–2017. mających na celu przeanalizowanie funkcjonowania organów władzy ustawodawczej w wybranych demokracjach Azji Południowo-Wschodniej. Autorka ukazuje. jakie znaczenie prawne (sposób unormowania omawianej zasady w aktach normatywnych). funkcjonalne (efektywność procesu legislacyjnego or

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Wariacje (post)humanistyczne

Autor: Marcin Maria

Autor potrafi poprowadzić czytelnika przez skomplikowane meandry sporów w sposób klarowny. rekonstruując przyczyny utraty wiary w możliwość sprawczości podmiotów społecznych. naświetlając złożone teoretyczne i polityczno-ekonomiczne uwarunkowania tej groźnej sytuacji._x000D_ Przywołuje wiele publikacji. sprawnie wyłuskując najistotniejsze ich aspekty. W ten sposób tworzy spójną narrację oferującą oryginalną autorską korektę niektórych tez posthumanizmu (np. tezy o zerwaniu z humanizmem. tezy o śmierci podmiotu). przy jednoczesnym docenieniu korzystnych transformacji. jakie przyniosło odejście od imperialnego antropocentryzmu._x000D_ Nie wszystkie konkluzje autora będą powszechnie akceptowane. jednak uważam. że dopóki wnioski są wyprowadzane konsekwentnie z przyjętych założeń. wraz z uwzględnieniem kontekstu debat. zasługują na uwagę oraz ponowne ich rozpatrzenie. Znakomita większość konkluzji jest przekonująca i świadczy o dużej wnikliwości autora. Dar syntezy wielu wątków zwykle omawianych w izolacji. zderzania perspektyw. które dopiero pozwalają zauważyć wcześniej niedostrzegane związki – to potężny atut publikacji._x000D_ Dr hab. Maria Kostyszak. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Prze(d)sądy. O czytaniu kultury

Autor:

Tom Prze(d)sądy. O czytaniu kultury otwiera się na wielość interdyscyplinarnych dyskursów. w ramach których studenci oraz doktoranci kierunków humanistycznych prezentują różne spojrzenia związane z problematyką „czytania” kultury. Punktem wyjścia jest tutaj literatura. ale zainteresowania autorów ogniskują się również wokół innych sztuk (teatr. film. komiks. reklama czy fotografia).

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 20.7


Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych. Cz. 1

Autor: Tomasz Bekrycht.

Oddajemy do rąk Czytelników tom opisujący jedno z najistotniejszych zagadnień prawoznawstwa – integrację nauk prawnych. Integracja ta dotyczy zarówno dziedzin. które tradycyjnie stanowią korpus wiedzy o prawie. jak i nauk powszechnie umieszczanych zdecydowanie poza horyzontem wyznaczającym obszar prawoznawstwa._x000D_
Zgodnie z przyjętym zamysłem publikacja ma charakter dwudzielny. Zewnętrzne spojrzenie na zagadnienia obecne w problematyce prawa ujęto w trzech blokach problemowych: Polityka. Etyka – krytyka – literatura. Kognitywistyka – cybernetyka. Natomiast wzajemne przenikanie się wiedzy o prawie w ramach dogmatyk prawniczych. nauk historycznych oraz teorii i filozofii prawa znalazło wyraz w tekstach opatrzonych nadrzędnym tytułem: Interpretacja – język._x000D_
Integracja wewnętrzna i zewnętrzna prawoznawstwa ma istotne konsekwencje dla dwóch ogromnych dyskursów społecznych – tworzenia i stosowania prawa. Wiele interesujących zagadnień stało się przedmiotem analizy w prezentowanym tomie.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 36


Jakość kształcenia w wymiarze ideologicznym i empirycznym. Studium socjologiczne na przykładzie kształcenia podyplomowego

Autor: Andrzej Boczkowski

Znaczenie problematyki. jaką podejmuje Andrzej Boczkowski. trudne jest do przecenienia. (…) Autor bardzo umiejętnie rekonstruuje (…) wszystkie dylematy. wątpliwości i pęknięcia w ideologii procesu bolońskiego i edukacyjnych aspektach strategii lizbońskiej. Nie brakuje tu analitycznych rozróżnień. wnikliwych spostrzeżeń. błyskotliwych zestawień. które demaskują mało uświadamiane płycizny założeń ideologicznych. będących w równej mierze założeniami komercjalizacji systemu. (…) Nacisk na współgranie z wymogami rynku pracy ukazany został w sposób wieloczynnikowy. pogłębiony i krytyczny. szczególnie w odniesieniu do sytuacji. gdy wymogi rynkowe nie pokrywają się z wymogami ról społecznych i nie mogą być do nich redukowane. w szczególności – utożsamiane z autoteliczną wartością edukacji. (…) Przedstawione (…) analizy ukazują złożone relacje elementów całego systemu edukacyjnego i ewaluacyjnego w procesie monitorowania i podnoszenia jakości kształcenia. Znajdujemy tam pogłębione studium relacji wszystkich elementów systemu i choćby z tego względu publikacja tego typu jest współcześnie. w warunkach kolejnych reform systemu szkolnictwa wyższego. niezwykle potrzebna._x000D_ _x000D_ z recenzji prof. dr. hab. Leszka Korporowicza

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24


Przywry Trematoda

Autor: Katarzyna Niewiadomska

Wydawnictwo seryjne Fauna Słodkowodna Polski istnieje od 1935 roku. Dotychczas opublikowało 21 zeszytów poświęconych zarówno zwierzętom bezkręgowym (lnvertebrata). jak i kręgowcom (Vertebrata)._x000D_ _x000D_ Kolejne tomy FSP zawierają bogate dane ogólne dotyczące omawianej grupy zwierzęcej oraz informacje szczegółowe o określonych gatunkach. rodzajach. rodzinach i rzędach. Integralną część każdego opracowania stanowią też klucze do oznaczania taksonów. Dzięki takiemu ujęciu monografie poszczególnych grup systematycznych stanowią kompendium najnowszej wiedzy teoretycznej i praktycznej na ich temat. Zeszyty FSP przygotowują wybitni specjaliści w zakresie znajomości fauny Polski._x000D_ _x000D_ Tom 34A. autorstwa prof. dr hab. Katarzyny Niewiadomskiej z Instytutu Parazytologii PAN w Warszawie. poświęcony krajowym przywrom (Trematoda). omawia szczegółowo cykle rozwojowe. anatomię. biologię. ekologię i taksonomię tych zwierząt oraz dostarcza wskazówek praktycznych dotyczących metodyki badań. Zawiera również klucze do oznaczania żyjących w wodach śródlądowych Polski przywr należących do podgromady Aspidogastrea oraz do rzędu Strigeida z podgromady Digenea.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 18.9


Ze szczytów Alp…

Autor:

Można śmiało zaryzykować tezę. że w Polsce dramat i teatr szwajcarski to teren nieznany. że jego przedstawiciele rzadko kiedy kojarzą się polskiemu odbiorcy z kulturą szwajcarską i są identyfikowani przede wszystkim poprzez język – jako twórcy niemieckojęzyczni. W konsekwencji postrzeganie dramatu i teatru szwajcarskiego jest niezwykle ograniczone i sprowadza się do utrwalania kanonu. tak jakby szwajcarski teatr spoczywał tylko na barkach Friedricha Dürrenmatta i Maxa Frischa._x000D_ Publikacja. którą oddajemy do rąk Czytelników. wyrasta z potrzeby przybliżenia spektrum szwajcarskich twórców znanych w teatrze polskim i europejskim słabo lub w ogóle nieobecnych. Refleksja nad specyfiką dramatu i teatru szwajcarskiego jest także próbą przedstawienia nie zawsze ortodoksyjnej recepcji szwajcarskich autorów w Europie. pewnych aspektów organizacji systemu teatralnego w Szwajcarii i wreszcie ma prowadzić do nowego odczytania literackiej tradycji. z którą mierzy się nowa dramaturgia._x000D_ Ze Wstępu_x000D_ „Tom pomyślany został jako przegląd najważniejszych i najciekawszych zjawisk dramatyczno-teatralnych w obszarze niemieckojęzycznej Szwajcarii. co jest jego zaletą. Wydaje się bardzo potrzebny. gdyż nasza wiedza o dramacie i teatrze Szwajcarii nie jest olśniewająca. Jeśli nie mogę stwierdzić. że jest bliska zeru. to ze względu na sporo polskich wydań dzieł dwóch twórców. Maxa Frischa i Friedricha Dürrenmatta. którzy przez lata byli również częstymi gośćmi na naszych scenach. Sytuacja dramatu i teatru jednak się zmieniła i zbiór prezentujący teatr szwajcarski może być bardzo przydatny. bowiem prezentuje utwory podejmujące istotną problematykę nowego czasu. Czyni to przy tym w sposób bardzo kompetentny – z jednej strony świadomy różnych zjawisk w literaturze i teatrze oraz zmian w dyscyplinach nimi się zajmujących. z drugiej wprowadza je w konteksty tak historyczne. jak współczesne. znamienne zarówno dla lokalnych szwajcarskich wspólnot. jak i dla tej szerszej. europejskiej. więc także naszej._x000D_ Z recenzji_x000D_ prof. dr hab. Dobrochny Ratajczakowej

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 23.45poradnik do gry wiedźmin 3, orson scott, 21 lekcji na 21 wiek, maria piasecka, przygody odyseusza audiobook, powtórka z historii gimnazjum pdf, wiek oświecenia, norblin malarz, bochenek repetytorium, radości z kobiecości, cukierku, ty łobuzie, czy wahadełko jest wiarygodne, mały książe po śląsku, sprawdzian matematyka klasa 3, kwiat pustyni pdf, aleksandryna wiktoria, kańtoch łaska…