Elastyczność zachowań organizacyjnych pracowników

Elastyczność zachowań organizacyjnych pracowników

Autor: Katarzyna Januszkiewicz

Zaprezentowana w książce koncepcja EZOP stanowi autorską propozycję opisu i wyjaśnienia elastyczności zachowań organizacyjnych pracowników. Umożliwia ona śledzenie kierunku i tempa dokonujących się przeobrażeń. a także może być punktem wyjścia do dalszych analiz. np. związku wdrażanych zmian organizacyjnych z zachowaniami pracowników czy oceny ich kosztów psychologicznych. ekonomicznych. społecznych i zawodowych._x000D_ Oprócz walorów poznawczych publikacja posiada też wartość aplikacyjną. Opracowany na podstawie koncepcji kwestionariusz EZOP służy do badania poziomu elastyczności zachowań organizacyjnych pracowników i stanowi narzędzie diagnozy zarówno w wymiarze indywidualnym. jak i organizacyjnym. Ma on charakter uniwersalny i przy zachowaniu zasad określonych przy jego konstrukcji może być stosowany w badaniach naukowych. w tym także o charakterze interdyscyplinarnym.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Format

PDF: 207981

https://woblink.com/ebook/zarys-historii-uniwersytetu-lodzkiego-1945-2020-wieslaw-pus-207981u

:

Cena:


Ród Prusów w Łęczyckiem. Sieradzkiem i Sandomierskiem do XVI wieku

Autor: Łukasz Ćwikła

W książce zaprezentowano działalność polityczną. kościelną i gospodarczą przedstawicieli rodu Prusów na obszarze ziemi łęczyckiej. sieradzkiej i sandomierskiej. Odtworzono stan majątkowy ośmiu rodzin szlacheckich reprezentujących wspomniany ród heraldyczny. Na przykładzie konkretnych familii można dowiedzieć się o ich statusie społecznym oraz polityce matrymonialnej. a w przypadku niektórych z nich nawet o ekspansji na Wschód w XV–XVII wieku. W monografii ukazano również zjawiska protekcji i współpracy. co poszerza dotychczasową wiedzę na temat zasady solidarności współrodowców. Ważnymi elementami publikacji są tablice genealogiczne. część ikonograficzna dotycząca herbu Prus oraz indeks osobowy. Książka dostarcza wielu informacji o społeczeństwie szlacheckim doby średniowiecza. powinna więc zainteresować mediewistów. genealogów. heraldyków i regionalistów._x000D_ „Publikacja mieści się w grupie prac takich uznanych autorów opracowań poświęconych rycerstwu średniowiecznemu. jak: Jan Wroniszewski. Janusz Kurtyka. Błażej Śliwiński. Alicja Szymczak. Jerzy Sperka. Sobiesław Szybkowski”._x000D_ Z recenzji prof. dr. hab. Zdzisława Nogi

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Lingüística hispánica en Polonia: tendencias y direcciones de investigación

Autor:

El presente volumen contiene 25 artículos cuya publicación es fruto de la colaboración entre el Área de Estudios Hispánicos de la Universidad Marie Curie-Skłodowska de Lublin. el Departamento de Filología Románica de la Universidad Católica de Lublin juan Pablo li. y el Departamento de Filología Espanola de la Universidad de Łódź._x000D_ _x000D_ Lingüística hispánica en Polonia: tendencias y direcciones de investigación muestra en sus páginas la diversidad de enfoques metodológicos y de cuestiones que ocupan actualmente a los lingüistas hispanistas en Polonia. Las contribuciones atanen a los diferentes niveles de análisis de la lengua: fonético-fonológico. morfo-sintáctico. léxico-semántico. amén de estudios de índole pragmática. Los artículos versan sobre temas relacionados con la lengua espanola tan variados como la morfosintaxis verbal. los usos lingüísticos en los medias de comunicación. el estudio del lenguaje jurídico. las variedades del espanol de América. la didáctica del espanol como lengua extranjera (ELE). la fraseología. la variación diacrónica. los estudios contrastivos.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 25.9


Społeczność żydowska i niemiecka w Łodzi po 1945 roku

Autor:

Zamieszczone w niniejszej publikacji artykuły. znacznie wzbogacają wiedzę o życiu społeczno-kulturalnym łódzkich Żydów i Niemców w okresie Polski Ludowej i III Rzeczpospolitej. Są naukowe. zachowują znaczny obiektywizm wobec badanego przedmiotu. ale jednocześnie wzruszają. wskazując na traumę tych mniejszości. Pozwalają wczuć się w świat przeżyć wewnętrznych łodzian . którzy nie z własnej winy . po II wojnie światowej. znaleźli się w znikomej mniejszości w swoim mieście. a mimo wszystko starali się twórczo w nim funkcjonować._x000D_ Książka składa się z trzech segmentów powiązanych z sobą tematyką. ale nie zastosowanym podejściem metodologicznym i aparatem naukowym. Zostały one umownie określone jako spojrzenia etnologa. historyka. filologa i geografa. Przy tym każda z tych części posiada. przy przewadze metod charakterystycznych dla danej nauki. również właściwości podejścia interdyscyplinarnego. ale uwzględniającego głównie dorobek historii.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.8


Dłużny kapitał hybrydowy w finansowaniu przedsiębiorstwa

Autor: Damian Kaźmierczak

W książce podjęto problematykę wykorzystania obligacji zamiennych przez współczesne przedsiębiorstwa. Skoncentrowano się na roli. jaką odgrywają w finansowaniu hybrydowym opcje przedterminowego wykupu instrumentów dłużnych na wniosek emitenta lub obligatariuszy. Niniejsza monografia to na światowym i polskim rynku wydawniczym pierwsze tak kompleksowe opracowanie. zmierzające do ustalenia przyczyn emisji długu hybrydowego z dołączonymi opcjami call i put._x000D_ Aplikacyjny charakter wniosków płynących z przeprowadzonego badania uzyskano dzięki wykorzystani u danych z bazy Agencji Bloomberg – światowego lidera dostarczającego informacje na temat rynków finansowych. W publikacji przeanalizowano niemal dwa tysiące emisji obligacji zamiennych zrealizowanych przez prawie tysiąc spółek amerykańskich w latach 2003-2014. Ponieważ Stany Zjednoczone są głównym obszarem powstawania i wdrażania innowacji finansowych. wydaje się. że polskie spółki mogą z powodzeniem wykorzystać doświadczenia przedsiębiorstw amerykańskich i czerpać wzorce z rozwiązań sprawdzonych na bardziej dojrzałych rynkach kapitałowych.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45stowarzyszenie umarłych poetów pdf, stephen king wszystkie książki, tracy hogg język niemowląt, bogusław gołąb, piękno miłości, pitchford odżywianie dla zdrowia, przygody jarosława polskęzbawa, świątynia na bagnach, ten dzień audiobook, napoleon hill przechytrzyć diabła, timothy snyder książki, bernard minier siostry, elementarz czytanie metodą sylabową, paryż w ogniu, deborah feldman historia, teoretyczne minimum…