Marketing akademicki. Rola uniwersytetów w promocji miast i regionów

Marketing akademicki. Rola uniwersytetów w promocji miast i regionów

Autor: Tomasz Domański

Publikacja prezentuje wielostronne i bardzo różnorodne podejście do marketingu akademickiego w kontekście współpracy z władzami miast i regionów polskich oraz zagranicznych. _x000D_ _x000D_ Przyjęta formuła tego opracowania opiera się na indywidualnym podejściu każdego z Autorów do szeroko rozumianej problematyki marketingu akademickiego oraz do roli uniwersytetów w rozwoju oraz w promocji miast i regionów. Przyjęta perspektywa jest dla każdego z Autorów bardzo silnie powiązana z jego wcześniejszymi doświadczeniami badawczymi. jak również z doświadczeniami marketingowymi związanymi z realizacją pewnych projektów przez uniwersytety lub na rzecz uniwersytetów. Dotyczy to zarówno zespołu hiszpańskiego z Granady. jak również polskich doświadczeń. Głównym celem publikacji jest zarówno dokonanie bilansu dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu szeroko rozumianych koncepcji marketingu akademickiego. jak również spojrzenie na ten problem z perspektywy różnych podmiotów oraz różnych regionów.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 16.8


ISBN

9788381420785: Wydawnictwo

Format

22.45: https://woblink.com/ebook/bruno-kreisky-agnieszka-kisztelinska-wegrzynska-207684u

Cena:


Rola inwestycji ekologicznych w zrównoważonym rozwoju gmin w Polsce

Autor: Dorota Burzyńska

Recenzowana monografia jest wartościową wieloaspektową rozprawą. w której powiązano ściśle inwestycje środowiskowe z rozwojem społeczno-gospodarczym gmin. Praca ta może w pewnym stopniu wypełnić istniejącą lukę w polskim piśmiennictwie ekonomicznym z tego zakresu i zainicjować dalsze badania. Podkreślenia wymaga także jej znaczenie praktyczne. Walory tego dotyczące wiążą się w szczególności z zastosowaniem metod taksonomicznych w badaniach związków inwestycji środowiskowych z rozwojem społeczno-gospodarczym (…)_x000D_ z recenzji wydawniczej

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 26.4


Horyzonty dziecięcych znaczeń

Autor:

Prezentowana publikacja jest zachętą do refleksji na temat napięć oraz nieoczywistości. istoty i znaczenia współczesnych debat nad dzieciństwem i wczesną edukacją. Przedstawione rozważania dotyczą krytycznego namysłu nad kondycją wczesnej edukacji. potencjału dziecka i jego sposobów doświadczania świata. środowiska edukacyjnego rozwijającego potencjał i kompetencje dzieci. twórczego charakteru procesu uczenia się. a także metodologicznych aspektów badań dziecka i dzieciństwa._x000D_ Tom jest zapisem wielowątkowej dyskusji toczonej z dwóch perspektyw – konstruktywistycznej i kognitywistycznej – wokół dzieciństwa jako zespołu dziecięcych doświadczeń. przeżyć i działań. Obecna w książce idea podejścia jakościowego potwierdza po raz kolejny. że zainteresowanie dziecięcymi znaczeniami nie ma prostych odniesień do zagadnień podejmowanych w tradycji ilościowych badań pedagogicznych.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Milk and Dairy Products in the Medicine and Culinary Art of Antiquity and Early Byzantium (1st–7th Centuries AD)

Autor: Zofia Rzeźnicka.

The following publication constitutes a continuation of a longstanding research conducted by both authors on nourishment. dietetics. pharmacology and gastronomy in the Late Antiquity and early Byzantium. The book was created based primarily on Greek medical treatises composed from the 1st to 7th century. but it takes into account data that originates outside of this collection._x000D_ The goal of the authors was to present the knowledge of the people in antiquity and Byzantium on milk and dairy products. To achieve that they attempted to translate into contemporary language the way of thinking of then doctors. and to present main points of the theory propagated by them. In particular. the authors have shown ways of utilizing aforementioned alimentary products as food and medicine. Thus. they consciously encroach the area of history of pharmacology and gastronomy. Even though the nature of their research led the authors to focus on conclusions in the field of the history of food and medicine. they also take up the issues related to society and economy of this period._x000D_ The dissertation […] is undoubtedly an important contribution to the research on the history of medicine and nutrition in the classical and the early Byzantine period. The remarks on termi¬nology are essential. and they often influence the understanding and interpretation of other literary sources. The dissertation is of high scientific value and brings forward many relevant information: specific examples on how milk and diary were used. both in everyday nutrition. and in medical practice._x000D_ prof. Anna Kotłowska_x000D_ Adam Mickiewicz University in Poznań

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Znaczenie. prawda. przekonania. Problematyka znaczenia w filozofii języka

Autor: Janusz Maciaszek

Praca dzieli się na dwie zasadnicze części: pierwsza. obejmująca rozdziały 1–4. ma charakter historyczny a zarazem polemiczny. druga – konstruktywny i przedstawia holistyczne podejście do problematyki znaczenia. Nasze rozważania rozpoczniemy od wyodrębnienia przedteoretycznych sensów terminu „znaczenie”. Przedstawione rozstrzygnięcia będą miały charakter wstępny i przygotowawczy. Poważne badania nad znaczeniem nie mogą bowiem opierać się na próbie uściślenia intuicji związanej z tym pojęciem i konieczne jest sformułowanie teorii znaczenia. W kolejnych dwóch rozdziałach przedstawię wybrane teorie znaczenia w ujęciu historycznym. począwszy od starożytności aż do połowy XX wieku. Prezentowane teorie utożsamiają znaczenia z różnymi bytami. należącymi niemal do wszystkich możliwych kategorii ontologicznych. Jak będę się starał pokazać. dominujące aż do połowy XX wieku teorie znaczenia można wyprowadzić z prób interpretacji_x000D_ filozofii Arystotelesa. w szczególności zaś jego pojęcia formy. którą uznaję za prototyp pojęcia znaczenia. Częściowy przełom w badaniach nad znaczeniem przyniosły prace Gottloba Fregego. które pozwoliły na przypisanie znaczeń wyrażeniom nienazwowym. Jak będę się jednak starał pokazać. Frege nie zdołał wyzwolić się do końca spod wpływu arystotelizmu._x000D_ _x000D_ _x000D_ Książka ta przeznaczona jest dla czytelnika. który interesuje się filozoficzną refleksją nad językiem i komunikacją językową. Powinna ona zainteresować zarówno filozofa. jak i filologa._x000D_ _x000D_ Ze wstępu

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 18horst lier, profesor andrews w warszawie, zyjesz, agnieszka murawska, antoni dudek historia polityczna polski, oskar i pani roza ebook, skutki choroby popromiennej, klasyczne teorie socjologiczne, metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych pdf, organizacja imprez i usług turystycznych część 2, pomnik cesarzowej achai tom 2 pdf, łarionow, zimbardo philip, choroby autoimmunologiczne pdf, roy jacobsen niewidzialni, taniec ze smokami pdf…