ISBN

ISBN

9788379694846: Wydawnictwo

Format

28.5: https://woblink.com/ebook/wiezi-spoleczne-sieci-spoleczne-w-perspektywie-procesow-inkluzji-i-wykluczenia-spolecznego-null-207231u

Cena:


Sic erat in votis

Autor:

Prezentowany zbiór studiów i szkiców dedykowany jest Profesorowi Zbigniewowi Anusikowi. wybitnemu historykowi i nauczycielowi akademickiemu. kierownikowi Katedry Historii Nowożytnej w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego. w latach 2005-2008 dyrektorowi tego Instytutu. a od 2008 do 2016 r. dziekanowi Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego._x000D_ W książce zostały przedstawione różne aspekty współczesnych badań historycznych. a także odwołania do tematyki pokrewnych dziedzin nauk humanistycznych. Zamieszczone teksty dotyczą historii Rzeczypospolitej. w czasach nowożytnych – od schyłku średniowiecza do początku wieku XIX. Ukazano wydarzenia polityczne i militarne oraz problematykę odnoszącą się do zagadnień ustrojowo-politycznych i społecznych. epistolografii. historiografii. literaturoznawstwa. biografistyki. antropologii historycznej. dziejów podróży. miast. wojska. sądownictwa i skarbowości. wreszcie historii sztuki._x000D_ Taka różnorodność tematyki prezentowanych studiów odzwierciedla niezwykle szerokie zainteresowania badawcze Profesora Zbigniewa Anusika. Publikacja jest adresowana zarówno do historyków dziejów nowożytnych. jak i do szerokiego grona miłośników nauk humanistycznych.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24.45


https://woblink.com/product-publication/download/207555/pdf

1:

:

Cena:


Nowe formy kapitału społecznego wsi. Studium przypadku lokalnych grup działania z województwa łódzkiego

Autor: Katarzyna Zajda

Praca poświęcona jest nowemu zjawisku społecznemu: lokalnym grupom działania. To nowe struktury społeczne. powstające na wsi dla wdrażania oddolną metodą nowego modelu rozwoju wiejskiego. W Polsce pojawiły się po 2004 roku. tj. akcesji do Unii Europejskiej wraz z Pilotażowym Programem LEADER+ (…) Do tej pory lokalne grupy działania istniejące w Polsce nie doczekały się całościowego opisu. Istniejące w literaturze opracowania dotyczą albo ich funkcjonowania w innych krajach Unii Europejskiej. albo są opracowaniami sprawozdawczo-technicznymi lub propagandowymi. Naukowe analizy. przeważnie poświęcone studiom przypadków. zaczynają się pojawiać dopiero teraz. Praca Katarzyny Zajdy wypełnia więc lukę w wiedzy. dotyczącej najnowszych zjawisk zachodzących na wsi a wpisujących się w nowy model rozwoju wiejskiego (…) W istocie jest to więc studium przypadku powstawania lokalnych grup działania. studium powstawania (budowy) nowych form społecznych. pomnażających kapitał społeczny na wsi. Dodać należy. że wnioski płynące z badań zjawiska in statu nascendi mogą mieć duże znaczenie dla praktyki społecznej._x000D_ z recenzji prof. zw. dr hab. Marii Halamskiej

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 16.8


Kierunki rozwoju mobilności niskoemisyjnej

Autor: Urszula Motowidlak

Książka jest rezultatem analiz teoretyczno-empirycznych dotyczących istotnych rozwiązań technologicznych. organizacyjnych i społecznych. które charakteryzują się dużym potencjałem w kształtowaniu mobilności niskoemisyjnej. zgodnie z założeniami – konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu – zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym._x000D_ Wobec wymogów polityki klimatycznej Unii Europejskiej oraz celów Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 zauważalne jest wzmożenie dyskusji naukowej na temat kierunków rozwoju transportu niskoemisyjnego w Europie. co jest następstwem większej presji politycznej i społecznej oraz słabszej. niż oczekiwano. reakcji rynku na efekty równoważenia mobilności. W tej sytuacji niezwykle istotne są przedstawione w publikacji wyniki badań identyfikujące działania na rzecz kształtowania koncepcji mobilności niskoemisyjnej oraz implementacji wybranych rozwiązań zgodnych z założeniami zrównoważonego rozwoju i ładu klimatycznego. a także efekty tych przedsięwzięć.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Swój urząd czynić

Autor: Krystyna Płachcińska

Jan Kochanowski podejmował problematykę obywatelską nieprzerwanie w ciągu całej swej działalności pisarskiej. w wypowiedziach literackich różnorodnych gatunkowo. w nieustannym przeplocie języka polskiego i łacińskiego. Stale też wrośnięta ona była w podłoże idei stanowiących constans w jego poglądach: o wartości cnoty. umiaru i służby ojczyźnie. a więc pozostawała silnie osadzona w gruncie aksjologii i etyki. Paradoksalnie jednak. odbywało się to równolegle do intensywnych działań gospodarczych poety. które ubogiego dziedzica połowy Czarnolasu uczyniły pod koniec życia człowiekiem niezwykle majętnym._x000D_ Utwory Kochanowskiego o profilu obywatelskim rozpięte są między narzędziami liryki i retoryki. ale każde działanie na rzecz dobra publicznego wymaga konkretów i osadzenia w grupie sprawczej. Główną rolą literatury nie jest w takich wypadkach wyrażanie uczuć twórcy. lecz zaszczepianie przekonań i uczuć w odbiorcach. Kryterium wartości utworu pojmowanego jako obywatelski stanowi jego skuteczność. Nasuwają się przy tym także pytania o subiektywnie i obiektywnie pojmowaną rację propagowanych poglądów. Po pierwsze więc – czy działania. do których dany utwór zachęcał. postrzegane były przez poetę jako zgodne z rzeczywistym interesem wspólnoty (zawsze głośno deklarowanym)? Po drugie zaś – czy to rozumienie było słuszne? Pytamy tym samym o skuteczność (równoznaczną tu z pięknem). o uczciwość perswazyjną i wreszcie o mądrość twórcy._x000D_ Takie swoiste spojrzenie na Jana z Czarnolasu zostało zaprezentowane w książce.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95tomek na tropach yeti pdf, spróbujmy jeszcze raz linde pdf, adam michnik młody, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne pdf, zmyślenie, dermatologia w praktyce pdf, analiza matematyczna w zadaniach, przekładaniec czasopismo, filip zając, małgorzata strzałkowska wiersze, sztuka obsługi penisa pdf chomikuj, przygody kanoniera dolasa pdf, hajer jedzie do dalajlamy, korwin piotrowska książka, deborah feldman, grzędowicz książki…