Modele biznesu przedsiębiorstw

Modele biznesu przedsiębiorstw

Autor: Jan Michalak

W warunkach nieciągłości zmian w otoczeniu. rosnącej presji konkurencji i konieczności poszukiwania efektywnych rozwiązań kreujących wartość dodaną dla interesariuszy koncepcja modelu biznesu staje się coraz bardziej atrakcyjnym podejściem do zintegrowanego zarządzania strategicznego i operacyjnego przedsiębiorstwem. Niniejsza publikacja – jako jedna z pierwszych w polskim piśmiennictwie – jest poświęcona kompleksowej analizie modeli biznesu przedsiębiorstw. a także odzwierciedleniu mechanizmów ich funkcjonowania w sprawozdaniach finansowych i raportach biznesowych. Zostały tu przedstawione zarówno popularne. jak i mniej znane metody analizy modeli biznesu: szablon modelu biznesowego (business model canvas) A. Osterwaldera i V. Pigneura. trójkąt modelu biznesu O. Gassmana. analiza struktury strategicznego systemu audytu i mapy wartości. Zaproponowano oraz zilustrowano na przykładach sposoby oceny trwałości modelu biznesu z trzech perspektyw: ekonomicznej. społecznej i ekologicznej. a także scharakteryzowano czynniki utrudniające zmianę konstrukcji modeli biznesu._x000D_ Ponadto. w książce można znaleźć analizy wpływu modeli biznesu na kształtowanie obrazu jednostki w rachunkowości zarządczej i finansowej oraz zakresu informacji generowanych w różnego typu raportach. również zintegrowanych. W celu wzbogacenia rozważań koncepcyjnych zamieszczono wyniki badań empirycznych dotyczące treści rocznych raportów spółek notowanych na London Stock Exchange. zintegrowanych raportów wybranych spółek z Holandii. Niemiec. Hiszpanii i Polski. a także dziesięć studiów przypadków opisujących debiuty i dalsze losy spółek na alternatywnym rynku papierów wartościowych NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. ze szczególnym uwzględnieniem sposobu prezentacji modeli biznesu w dokumentach informacyjnych._x000D_ Publikacja jest adresowana do pracowników naukowych. menedżerów przedsiębiorstw. analityków biznesu. studentów z wyższych roczników studiów i słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu zarządzania.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Rekonstrukcja działań pracowników socjalnych z osobami zaburzonymi psychicznie

Autor: Anna Jarkiewicz

Autorka publikacji. posługując się metodą badawczą bazującą na obserwacji uczestniczącej i wywiadach informacyjnych. rekonstruuje działania pracowników socjalnych z osobami zaburzonymi psychicznie. Odtworzenie takiego katalogu postaw pracowników socjalnych może być z jednej strony praktycznym wsparciem dla instytucji pomocowych. a z drugiej – przyczynić się do rozwoju teorii społecznej w tym zakresie. Na podstawie przeprowadzonych badań autorka formułuje cenne wnioski. np. o konieczności nadania wagi diagnozie społecznej wykonywanej przez pracowników socjalnych czy o potrzebie redefinicji pojęcia „zaburzenie psychiczne”. w której uwypuklany byłby społeczny i humanistyczny kontekst tego zjawiska._x000D_ „Formułowane wnioski mogą […] być elementem edukacji profesjonalnej. doskonalenia działań pracowników socjalnych. a także bardziej efektywnych programów pomocy dla tej kategorii klientów. Książka wypełnia lukę wydawniczą w zakresie badań dotyczących pracy z osobami zaburzonymi psychicznie i jest rodzajem przewodnika pisanego z myślą o przyszłych i aktualnych pracownikach systemu pomocy społecznej”._x000D_ Z recenzji dr hab. Ewy Kantowicz. prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Kapitał społeczny a jakość życia. Na przykładzie zbiorowości wielkomiejskiej

Autor: Monika Mularska-Kucharek

Opis socjologicznych i psychologicznych mechanizmów życia zbiorowego. Takie ujęcie problemu jakości życia wzbogaca rozumienie fenomenu zarówno kapitału społecznego. jak i samej jakości życia. Publikacja ukazuje nowy. nie w pełni dotąd dobrze zanalizowany. mechanizm działania kapitału społecznego. jak i genezy powstawania wyższej jakości życia. Omówienie określonych koncepcji teoretycznych i ich weryfikacja. Autorka przedstawia w swej pracy własne badania ilościowe z wykorzystaniem przygotowanych przez siebie narzędzi badawczych. Analizy ilościowe zostały pogłębione przez badania jakościowe. tworząc razem interesującą i uzupełniającą się całość. _x000D_ Tematyka monografii należy w ostatnich latach. nie tylko w Polsce. do wiodących w obszarze nauk społecznych. zwłaszcza zaś w socjologii. Wnioski z badań i ustaleń Autorki należy rekomendować. a w konsekwencji aplikować na poziomie różnych polityk społecznych. M. Mularska-Kucharek ukazała w książce nie tylko wzajemne związki i zależności między kapitałem społecznym a jakością życia mieszkańców Łodzi. ale również podjęła udaną próbę połączenia perspektywy teoretycznej z aplikacyjną. W odniesieniu do znaczących części monografii wyniki przeprowadzonych badań mają charakter reprezentatywny. co z pewnością w sposób istotny podnosi jej rangę. W tym przypadku mamy do czynienia z zarówno z rozwiniętą samo-świadomością metodologiczną. jak i umiejętnością interpretacyjną dotyczącą uzyskanego materiału empirycznego.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 27.6


Rekrutacja i selekcja artystów w kontekście twórczości organizacyjnej

Autor: Patrycja Mizera-Pęczek

Przedmiotem refleksji teoretycznej i badań empirycznych w monografii są procesy rekrutacji i selekcji artystów z uwzględnieniem aspektów twórczości organizacyjnej. Podjęto próbę zidentyfikowania. kim są osoby odpowiedzialne za tworzenie obsad widowisk artystycznych oraz jakimi metodami i instrumentami posługują się w pracy zawodowej. Rozpoznano źródła pomysłów i inspiracji do przeprowadzenia procesów rekrutacji i selekcji. a także opisano przebieg tych procesów._x000D_ Choć niemożliwy jest transfer specyficznych – często niekonwencjonalnych – technik rekrutacji i selekcji ze sfery sztuki do sfery biznesu. to pewne atrybuty twórczości organizacyjnej procesów rekrutacji i selekcji stanowią uniwersalny kanon. Monografia może więc być zarówno źródłem cennych wskazówek dla pracowników sektora kultury. jak i ciekawą egzemplifikacją dla menedżerów innego typu organizacji.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


ISBN

9788379697885: Wydawnictwo

Format

19.45: https://woblink.com/ebook/vladimir-nabokov-i-jego-synestezyjny-swiat-anna-ginter-207510u

Cena:


Rozwój cech wydawniczych polskiej książki literackiej XIX-XX wieku

Autor: Janusz Dunin

Książka stanowi reedycję klasycznej już publikacji J. Dunina z 1982 r.. która wpłynęła na dalszy rozwój badań historycznoliterackich i historycznobibliologicznych w Polsce. w opracowaniu i ze wstępem Jacka Ladoruckiego. Jest odpowiedzią na głosy środowiska naukowego mówiące o jej roli w XX-wiecznym dorobku dyscypliny oraz o potrzebie jej funkcjonowania w dydaktyce badaniach. zwłaszcza w czasach „przełomu cyfrowego”._x000D_ „Opracowanie weszło do kanonów lekturowych na studiach bibliologicznych w większości uniwersytetów w Polsce. Opisana w publikacji morfologia udokumentowana charakterystyką ewolucji poszczególnych elementów składowych druków. wzbogacona uwagami o historii czytelnictwa i instytucji wydawniczych. daje obraz przemian form edytorskich i odbioru tekstów w przeszłości. Parateksty opisane przez Dunina tworzą system i odgrywają ważną rolę w społecznym funkcjonowaniu literatury”._x000D_ Ze Wstępu Jacka Ladoruckiego

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 21.45kapuściński imperium, agnieszka flis wiek, zabójcze święta, twoja złość krzywdzi dziecko, czynniki leczące w psychoterapii, ekonomia dla bystrzaków pdf, studium w szkarłacie audiobook, kłamczucha lockhart, sherlock holmes ebook, agonia kapusta, owoce miłości, testament mróz mobi chomikuj, igor brejdygant rysa, antoni sułek, przemysław rudzki żona, renata zielińska…