ISBN

ISBN

9788366051195: Wydawnictwo

Format

20.95: https:

Cena:


Kobiety w drodze na naukowy Olimp…

Autor: Jolanta Kolbuszewska

Tematykę prezentowanej monografii można ulokować pomiędzy historią kobiet a historią nauki. Autorka wypełnia istniejącą od długiego czasu lukę badawczą w zakresie rozpoznania i charakterystyki osiągnięć kobiet oraz ich wkładu w rozwój rodzimej historiografii. Ukazuje dorobek naukowy historyczek z uwzględnieniem przeobrażeń dokonujących się zarówno w obszarze zbiorowej mentalności. jak i polityki. kultury. nauki. Przygląda się rozwojowi kobiecych karier na tle kilku epok – od okresu poprzedzającego wybuch Wielkiej Wojny (pierwsze doktoraty kobiet). przez dwudziestolecie międzywojenne (pierwsze habilitacje kobiet). po PRL (badaczki dziejów zaczęły wieńczyć swe osiągnięcia profesurą zwyczajną). Zdaniem autorki zawężenie skali obserwacji do jednej dyscypliny pozwala sformułować szersze wnioski odnoszące się do polskiej humanistyki w ogóle. Daje to możliwość uchwycenia zjawisk i prawidłowości. które stały się i nadal są udziałem kobiet w nauce._x000D_ Publikacja zainteresuje historyków historiografii. specjalistów z zakresu historii kobiet i dziejów najnowszych. a także naukoznawców i antropologów.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 27.45


Instytucjonalne determinanty wzrostu gospodarczego

Autor: Andrzej Kacprzyk

Tematyka wzrostu gospodarczego była wielokrotnie podejmowana w literaturze ekonomicznej. zarówno od strony teoretycznej. jak i empirycznej. jednak wciąż pozostaje jednym z najważniejszych przedmiotów zainteresowania ekonomistów. Przyczyną tego niegasnącego zainteresowania jest bez wątpienia fakt. że wzrost gospodarczy jest kluczowym czynnikiem mającym zasadniczy wpływ na poziom i jakość życia ludności._x000D_ _x000D_ Oryginalność niniejszej książki. jak zauważa w recenzji prof. dr hab. Sławomir Bukowski. wynika z tego. że jest ona jedną z nielicznych w polskim piśmiennictwie ekonomicznym ostatnich lat prac. która w tak szeroki i nowatorski sposób podejmuje problem instytucjonalnych uwarunkowań wzrostu gospodarczego._x000D_ _x000D_ W książce badany jest związek otoczenia instytucjonalnego ze wzrostem gospodarczym. W części teoretycznej autor swobodnie wykorzystując modele teoretyczne. prezentuje i dokonuje krytycznej analizy tradycyjnych czynników wzrostu gospodarczego oraz ukazuje ewolucję teorii wzrostu. która pociągnęła za sobą zmianę roli poszczególnych czynników wzrostu. Autor ukazuje. jak zainteresowanie badaczy przesunęło się od tego. co Robert Lucas nazwał mechaniką wzrostu. do jego pierwotnych. fundamentalnych przyczyn. Wykorzystując zaproponowany przez Darona Acemoglu podział czynników fundamentalnych na cztery grupy. związane z hipotezami: szczęścia. geografii. kultury i instytucji. pokazane zostały obszary wspólne i rozbieżności wynikające z tych hipotez. Ze względu na problematykę publikacji uwaga skoncentrowana jest na hipotezie instytucjonalnej. Ukazany jest komplementarny charakter teorii instytucjonalnej i teorii neoklasycznej. który umożliwił powiązanie teorii wzrostu gospodarczego z zagadnieniem instytucji i włączenie czynników instytucjonalnych w zakres analizy wzrostu._x000D_ _x000D_ Opracowanie zawiera również część empiryczną. w której autor podejmuje próbę ekonometrycznego zbadania związku jakości otoczenia instytucjonalnego ze wzrostem gospodarczym dla kilkudziesięciu gospodarek świata w latach 1980-2005. wykorzystując panelowe modele regresji wzrostu.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22


Model homo oeconomicus

Autor: Joanna Dzionek-Kozłowska

W monografii zaprezentowano genezę i ewolucję modelu homo oeconomicus będącego jedną z najbardziej znanych koncepcji stworzonych w okresie blisko trzech stuleci rozwoju nauk ekonomicznych. Przeprowadzone studia pozwalają wskazać trzy główne etapy rozwoju tego modelu. czyli ujęcia: Millowskie. marginalistyczne i bazujące na teorii racjonalnego wyboru. Obecny status modelu homo oeconomicus w teorii ekonomii jest konsekwencją ścierania się dwu przeciwstawnych tendencji: imperializmu ekonomii. postrzeganego przez część ekonomistów jako świadectwo sukcesu tego modelu oraz rozwoju ekonomii behawioralnej. która dostarczyła materiału empirycznego. stawiającego pod znakiem zapytania aksjomaty i założenia teorii racjonalnego wyboru. Zważywszy na te tendencje. a zarazem na fundamentalną rolę odgrywaną przez model homo oeconomicus w ekonomii głównego nurtu. charakteryzując obecną kondycję ekonomii. można mówić o pewnego rodzaju rozdarciu. napięciu czy wręcz „rozdwojeniu jaźni”._x000D_ Popularyzacja idei performatywności ekonomii. a także liczne. płynące zarówno ze strony samych ekonomistów. jak i osób spoza profesji. głosy niepokoju o potencjalne. negatywne oddziaływanie edukacji ekonomicznej na postawy absolwentów stały się inspiracją do podjęcia próby zidentyfikowania wpływu modelu homo oeconomicus na postawy studentów oraz przebieg realnych procesów i zjawisk gospodarczych.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45



agnieszka krawczyk uśmiech losu tom 2, antoni sygietyński, czarownica camilla, umarły cmentarz, piotruś pan pdf, anatomia czlowieka pdf, shadow of the colossus poradnik, karol 4 luksemburski, dostojewski powieści, wojownik słońca, niemiecki medyczny pdf, historia bez cenzury drewniak, angielski czasy pdf, sonia caputa, dawkins bóg urojony, joanna teklik, blanka lipińska 365 dni pdf za darmo, kto sieje wiatr, proces kafki pdf, film art sztuka filmowa, filipek i wakacje, ksiazki erotyczne pdf, druga twarz nanami…