Psychospołeczne aspekty życia i pracy w kontekście różnic międzypokoleniowych i polityki organizacyjnej

Psychospołeczne aspekty życia i pracy w kontekście różnic międzypokoleniowych i polityki organizacyjnej

Autor: Anna Lubrańska

Publikacja stanowi wieloaspektowe opracowanie z zakresu psychologii pracy oraz psychologii organizacji i zarządzania. dotyczące problematyki różnorodności pokoleniowej. Autorka omówiła podjęte zagadnienia z uwzględnieniem wymiaru indywidualnego i organizacyjnego. a także ukazała je z dwóch perspektyw – teoretycznej (zamieszczając definicje kluczowych terminów i charakterystykę istotnych zjawisk) i empirycznej (prezentując założenia i rezultaty projektu badawczego. zrealizowanego w obszarze różnic pokoleniowych)._x000D_ Książka jest adresowana do osób zainteresowanych tematyką współczesnego rynku pracy. naukami związanymi z organizacją i zarządzaniem oraz psychologią pracy._x000D_ _x000D_ „Badaczka wykazała. że dobrze realizowana polityka wiekowa w organizacjach sprzyja satysfakcji z pracy i życia. co jest uznanym czynnikiem kształtującym dobrostan jednostek. Monografia wpisuje się w nurt badań aplikacyjnych. których nadrzędnym celem jest wypracowanie interwencji i polityk łagodzących konsekwencje kryzysu demograficznego w społeczeństwach rozwiniętych. […] Przedmiot podjętych badań jest ważny. a postawione w pracy tezy – oryginalne. Nie przypominam sobie funkcjonującej na rynku wydawniczym publikacji. która analizowałaby w sposób tak wnikliwy i wielowymiarowy rolę różnic międzypokoleniowych w kształtowaniu indywidualnych doświadczeń zawodowych i percepcji różnych aspektów środowiska pracy.”_x000D_ Z recenzji prof. dr hab. Doroty Merecz-Kot_x000D_ (Instytut Medycyny Pracy)

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 23.45


Darowizna remuneratoryjna w rzymskim prawie pandektowym i XIX-wiecznym ustawodawstwie niemieckim

Autor: Dagmara Skrzywanek-Jaworska

Prezentowana monografia naukowa jest poświęcona darowiźnie remuneratoryjnej (wynagradzającej. odwdzięczającej) rozumianej jako przysporzenie dokonane z wdzięczności za wyświadczone darczyńcy dobrodziejstwo lub wykonaną na jego rzecz przysługę. Prawna konstrukcja tej darowizny ma długą i skomplikowaną historię. której efektem jest powstałe w średniowieczu. obecne w procesie recepcji prawa rzymskiego oraz aktualne do dziś przekonanie o jej kontrowersyjnej. podwójnej – lukratywno-obciążliwej – naturze. Istotne znaczenie w historyczno-prawnej dyskusji na ten temat odegrała interpretacja źródeł prawa rzymskiego. w szczególności rozstrzygnięć Papiniana. Paulusa i Ulpiana. Przedmiotem publikacji jest analiza koncepcji dotyczących natury

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 17.45


Gospodarka niskoemisyjna – gospodarka cyrkularna – zielona gospodarka

Autor: Dorota Michalak.

Negatywnymi konsekwencjami dynamicznie zmieniającego się świata są m.in. postępująca degradacja środowiska naturalnego i zmiany klimatyczne. W dużym stopniu wpływają one na jakość życia człowieka i możliwości gospodarowania. W tym świetle istotnego znaczenia nabierają działania na rzecz ograniczenia negatywnych następstw procesów produkcyjnych. inwestycyjnych i nieograniczonej presji na środowisko naturalne. Są one realizowane dzięki urzeczywistnieniu w praktyce społeczno-gospodarczej koncepcji zrównoważonego rozwoju poprzez transformację gospodarki w niskoemisyjną. wdrażanie zasad gospodarki cyrkularnej oraz zielonej gospodarki. Publikacja przybliża i wyjaśnia te terminy. precyzując ich wzajemne powiązania i uwarunkowania._x000D_ Podjęta problematyka jest bardzo istotna dla zrozumienia polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej i podejmowanych przez państwa działań obejmujących nowe sposoby gospodarowania z uwzględnieniem konieczności poszanowania środowiska przyrodniczego (np. poprzez racjonalne i efektywne wykorzystywanie surowców. ograniczenie ilości odpadów oraz ich odpowiednie zagospodarowanie)._x000D_ Książka może okazać się szczególnie wartościowa dla studentów kierunków związanych z zarządzaniem środowiskiem i gospodarowaniem jego zasobami. przyszłych ekonomistów i finansistów. inżynierów i menedżerów firm. Ponadto może być przydatna w odnalezieniu się w gąszczu anglojęzycznych terminów związanych z gospodarowaniem z poszanowaniem środowiska.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 21.45


Ania z Zielonego Wzgórza

Autor: Lucy Maud Montgomery

“Ania z Zielonego Wzgórza” to powieść autorstwa kanadyjskiej pisarki Lucy Maud Montgomery. Jest to pierwsza część słynnego na całym świecie cyklu powieści.

Akcja rozgrywa się w Kanadzie na Wyspie Księcia Edwarda w latach 70. i na początku lat 80. XIX wieku.Główną bohaterką powieści jest Anna Shirley – obdarzona bujną wyobraźnią i szalenie gadatliwa 11-letnia rudowłosa dziewczynka z sierocińca. która zostaje przygarnięta przez mieszkające na Zielonym Wzgórzu niezamężne rodzeństwo Cuthbertów – Mateusza i Marylę. Cuthbertowie zamierzali zaadoptować chłopca. by mógł pomagać Mateuszowi w gospodarstwie. ale na skutek pomyłki zamiast chłopca zostaje wysłana do nich dziewczynka. Maryla zamierza odesłać ją z powrotem do sierocińca albo oddać pod opiekę innej rodzinie. Przej

34.9: https://woblink.com/ebook/legion-niesmiertelnych-tom-2-swiat-pylu-b-v-larson-202815u

Cena:


ISBN

9788379695676: Wydawnictwo

Format

20.95: https://woblink.com/ebook/prawo-jako-narzedzie-sprawiedliwej-kooperacji-w-spoleczenstwie-demokratycznym-michal-rupniewski-208108u

Cena:


Arteterapia dla dzieci i młodzieży

Autor: Wiesław Karolak

Arteterapia dla dzieci i młodzieży. Scenariusze zajęć może stanowić cenną pomoc dla nauczycieli. pedagogów. metodyków. arteterapeutów oraz studentów wielu specjalności pedagogicznych. edukacji artystycznej i arteterapii. Z tej publikacji. jak z przewodnika. mogą korzystać wszyscy. którzy prowadząc różne grupy zajęć. poszukują prostych i atrakcyjnych metod pracy. dających uczestnikom radość tworzenia i zwiększających efektywność działań twórczych._x000D_ Książka składa się z dwóch części. Pierwsza ma charakter teoretyczny i wprowadzający – pozwala na poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej arteterapii. Natomiast część druga zawiera scenariusze zajęć wraz z dokumentacją fotograficzną. ujęte w trzech blokach tematycznych: Zmysły. Cztery pory roku i Interakcje. Uczestnikami proponowanych warsztatów mogą być dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzież licealna.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 29.9


Dobrowolne ujawnienia informacji finansowej

Autor: Ewa Śnieżek.

Celem publikacji jest przedstawienie propozycji doskonalenia dobrowolnych ujawnień informacji finansowej w sprawozdaniach podmiotów gospodarczych oraz podkreślenie ich znaczenia w raporcie biznesowym w XXI wieku. a więc wskazanie na potrzebę kształtowania nowego modelu sprawozdawczości. Monografia zawiera wieloaspektowe omówienie problematyki doskonalenia współczesnej sprawozdawczości finansowej poprzez dodatkowe. dobrowolne ujawnienia informacji analizowanej w kontekście nowoczesnych trendów raportowania biznesowego. sytuacji finansowej. dokonań i perspektyw rozwoju przedsiębiorstw.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Od inkunabułów do pierwszych gramatyk

Autor: Ivan Petrov

W kulturze piśmienniczej Słowian południowych. przede wszystkim Bułgarów. okres rozpoczynający się od schyłku XV wieku i obejmujący wieki XVI i XVII jest postrzegany często jako etap zapowiadający dobę przednarodową czasów nowożytnych. Wiąże się to w szczególności ze stopniowym zastąpieniem wielowiekowej tradycji rękopiśmiennej rozwijającą się wtedy cyrylicką książką drukowaną. która – po inkunabułach krakowskich i czarnogórskich – była wydawana w takich ośrodkach. jak: Tărgoviște. Praga. Wenecja. serbskie klasztory. Wilno. a także Moskwa. Zabłudów. Lwów. Ostróg i wiele innych. Badanie starodruków słowiańskich łączy się ściśle z opisem procesów. które zdeterminowały powstanie nowożytnych języków literackich obszaru Slavia Orthodoxa. w tym – z wpływem wspólnego dla p

:

Cena:


Biospołeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze fizycznej i zdrowotnej osób w różnym wieku

Autor:

Prezentowana publikacja dotyczy uniwersalnych zagadnień wartości kultury fizycznej w procesie kształcenia i wychowania. pedagogicznych i historycznych przejawów idei olimpijskiej. współczesnych problemów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. a także zdrowotnych uwarunkowań aktywności ruchowej. Autorzy – specjaliści z zakresu pedagogiki. nauk medycznych i nauk o kulturze fizycznej – podejmują m.in. problematykę związaną z pozytywnym wpływem ruchu na ludzki organizm w różnych okresach życia: począwszy od wczesnego dzieciństwa. poprzez życie dorosłe. aż po starość.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Racjonalność w dyskursach o pracy w Polsce (po)transformacyjnej

Autor: Konrad Kubala

Książka dotyczy form współczesnej komunikacji społecznej i jej skutków w postaci tworzenia oraz odtwarzania definicji zjawisk i procesów mających podstawowe znaczenie dla porządku społecznego. W publikacji nawiązano do terminów kluczowych dla reprodukcji życia społecznego. takich jak bezpieczeństwo. ryzyko czy zaufanie. Uzasadniono znaczenie pojęcia racjonalność. niezbędnego dla zrozumienia instytucjonalnego planowania wpływu na kształt rzeczywistości społecznej. a także prywatnych oczekiwań i odczuć jednostek._x000D_ W monografii omówiono wzory wytwarzania określonych typów racjonalności w publicznych dyskursach o pracy oraz ich recepcję przez odbiorców mediów. Zwrócono uwagę. że w sporach dotyczących pracy uwidaczniają się najważniejsze elementy permanentnego procesu socjalizacji. umożliwiające zdefiniowanie relacji społecznych wraz z towarzyszącymi im ryzykami bezrobocia. wykluczenia społecznego i innymi. Przeanalizowano trzy typy dyskursów: władzy (wszystkie expose okresu III Rzeczpospolitej). ekspercki (audycje radiowe EKG – Ekonomia. Kapitał. Gospodarka) oraz ‘obywatelski’ (grupowe wywiady zogniskowane)._x000D_ Publikacja zainteresuje teoretyków i praktyków komunikowania społecznego. Dostarcza empirycznych podstaw do rozwoju obiecu-jącej. ale wciąż niepełnej teorii refleksyjnej modernizacji oraz stano-wi przegląd form uzasadniania podejmowanych polityk dominują-cych podczas transformacji ustrojowej w Polsce. Czytelnik odnajdzie w książce zarówno autorskie podejście do doboru i sposobu wyko-rzystania narzędzi analizy. jak i generalizacje pozwalające na etyczną ocenę nieustannie kształtującego się ładu społecznego._x000D_ „Książka dra Konrada Kubali jest pozycją niezmiernie ciekawą i oryginalną. Śmiały zamiar stworzenia empirycznych podstaw do testowania teorii modernizacji refleksyjnej został zrealizowany bardzo pomysłowo zarówno w wymiarze teoretycznym. jak i badawczym. […] Powstała znakomita. rzetelna i wiarygodna diagnoza społeczna. […] która niesie potencjał in¬formacyjny znacznie poważniejszy niż obecne w literaturze przedmiotu studia szczegółowe. zwykle skupione na węższych problemach. Sformułowana przez Autora teza o wyłanianiu się w efekcie lokalnego zderzenia dyskursów ciekawej postaci racjonalności hybrydalnej jest nadzwyczaj interesującym punktem wyjścia do badania procesów modernizacji w krajach półperyferyjnych i peryferyjnych. […] Publikacja ta wejdzie przypuszczalnie do kanonu tych pozycji. które stanowią trzon polskiej socjologii empirycznej. Nie sposób będzie jej pominąć w żadnej diagnozie społecznej.”_x000D_ Z recenzji dr hab. Grażyny Woronieckiej._x000D_ prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24.95z czapla w wierszu, obrabiarka nc, wielki bazar. złoto brayana, ervegan. kuchnia roślinna dla każdego, niemiecki biznesowy, przedwiośnie kolorowanki, jacek dukaj wroniec, elex poradnik chomikuj, jakub ćwiek szwindel, pokolenie ikea audiobook, kamienie na szaniec z opracowaniem, audiobook detektyw pozytywka, zniszcz mnie anna langner, transport w przedsiębiorstwie, harper pdf, seksuolożki pdf, podstawy ekonomii książka, księżyc jest kobietą…