Jakość przestrzeni publicznej centrum miasta

Jakość przestrzeni publicznej centrum miasta

Autor: Anna Wojnarowska

Prezentowana monografia dotyczy jakości przestrzeni publicznej centrum miasta ocenianej z zastosowaniem autorskiej syntetycznej metody oceny. W celu jej wypracowania przeanalizowano koncepcje i procesy kształtujące współcześnie rozwój miast. a następnie przetestowano ją na sześciu miastach średnich regionu łódzkiego. Metoda ta umożliwiła diagnozę stanu istniejącego. sformułowanie propozycji poprawy jakości przestrzeni publicznej centrum i utworzenie rankingu miast. Wskazano ośrodki wiodące i cechy. które wpływają na ich wysoką ocenę. Syntetyczna metoda oceny jakości przestrzeni publicznej centrum – jako ważny materiał wspomagający procesy decyzyjne i konsultacje publiczne – jest przydatnym narzędziem dla planistów. władz lokalnych oraz społeczeństwa._x000D_ „Istotną wartość tej pracy stanowi autorska metoda oceny jakości przestrzeni publicznej centrum miasta podbudowana własną propozycją delimitacji centrum miasta w oparciu o zasięg kluczowej przestrzeni publicznej. a także wykazanie przydatności tej metody w procedurach badawczych stosowanych w urbanistyce. […] Walor metody dr Anny Wojnarowskiej polega przede wszystkim na interesującym i nowatorskim skojarzeniu podejść charakterystycznych dla geografii miasta i gospodarki przestrzennej z elementami warsztatu badawczego stosowanego w takich dyscyplinach naukowych. jak architektura i urbanistyka”._x000D_ Z recenzji prof. dr. hab. inż. arch. Zbigniewa K. Zuziaka

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 27.45


Kłopoty z niedźwiedziem

Autor: Magdalena Żakowska

W książce omówiono dawne i współczesne niemieckojęzyczne dyskursy medialne o Rosji. argumentując. że warto je studiować ze względu na kluczową rolę odgrywaną przez Niemcy i Rosję w stosunkach międzynarodowych._x000D_ Przekaz niemieckich polityków i ludzi mediów jest słyszany i często traktowany jako głos Unii Europejskiej – stąd wypływa odpowiedzialność Niemców za współkształtowanie europejskich dyskursów. stereotypów. narracji dotyczących największego państwa świata._x000D_ Język i kultura niemiecka nie ograniczają się jednak do terytorium Niemiec. Do grupy krajów niemieckiego obszaru językowego należą także Austria i Szwajcaria. Państwa te z kolei odgrywają już bardziej specyficzną rolę na naszym kontynencie –Austria jako swoisty obstruktor. Szwajcaria zaś – outsider procesów integracji europejskiej. Znaczenie ich dyskursów medialnych w kształtowaniu postaw społecznych Europejczyków nie jest więc tak doniosłe. jak Niemiec. Wieloaspektowa analiza różnych dyskursów niemieckojęzycznych pozwala jednak na dokonanie porównań i umożliwia pogłębione zbadanie roli i specyfiki właśnie narracji niemieckich.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 29.95


Optymalizacja w logistyce. tom 2

Autor: Radosław Jadczak.

W pracy Optymalizacja w logistyce. Modelowanie logistycznych procesów decyzyjnych (Iwona Konarzewska. Maciej Jewczak. Adam Kucharski. red. nauk. Iwona Konarzewska. Łódź 2020) przedstawiono podstawowe sposoby modelowania zagadnień logistycznych za pomocą wzorów programowania liniowego. przydziału oraz innych metod z zakresu badań operacyjnych. Omówiono także zagadnienia związane z planowaniem sieciowym. zarządzaniem projektami. modelowaniem zagadnień masowej obsługi i prognozowaniem popytu._x000D_ Książka Optymalizacja w logistyce. Modelowanie przepływów w kanałach dystrybucji kontynuuje postawione zadanie poszukiwania optymalnych rozwiązań w problemach logistycznych. Adresowana jest zarówno do logistyków. rozwiązujących w praktyce problemy zasygnalizowane w pracy w licznych przykładach. jak i do studentów logistyki. zarządzania oraz informatyki. pragnących poznać tajniki metod optymalizacyjnych stosowanych w zagadnieniach logistycznych._x000D_ Autorzy wzięli pod uwagę: zadania lokalizacji centrów dystrybucyjnych. szeroko rozumiane problemy transportowe i algorytmy ich rozwiązywania. problemy układania tras oraz optymalizacji w sieciach transportowych (w tym wyznaczania maksymalnego. a także najtańszego przepływu w sieci). Omówione zostały również sposoby klasyfikacji i analizy zapotrzebowania na produkty. a także modele wspomagające tworzenie strategii uzupełniania zapasów (wielkość dostawy. ustalanie momentu wykonania zamówienia). W publikacji przedstawiono algorytmy harmonogramowania zadań produkcyjnych i modelowania przepływów produkcyjnych oraz. w sposób syntetyczny. podstawowe metody modelowania symulacyjnego – metodę dynamiki systemów. symulacji zdarzeń dyskretnych. modelowania wieloagentowego._x000D_ Bardzo szeroko prezentowane algorytmy rozwiązań poszczególnych zagadnień budzą podziw i zdumienie. Ten fakt wykracza bardzo daleko poza standardy podręcznikowe i czyni z publikacji poważną monografię w zakresie optymalizacji. Tematyka poszczególnych rozdziałów jest bardzo mocno osadzona w problemach logistycznych zarówno tych tradycyjnych. jak zagadnienia transportowe. ale i tych najnowszych. jak przepływ informacji i zarządzanie w zakresie szeregowania zadań informatycznych._x000D_ Z recenzji prof. dr. hab. Józefa Stawickiego

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24.95


Reinterpretacje

Autor: Ewa Kubiak

Prezentowane studium przybliża architekturę jezuitów w Ameryce Południowej w okresie kolonialnym. Czytelnik może zapoznać się zarówno ze skomplikowaną sytuacją kulturową. na której tle powstawały prezentowane obiekty. jak i z zaskakującym bogactwem form. które zostały wykreowane przez europejskich przybyszów w kontakcie z rdzennymi społecznościami. Sztuka barokowej Ameryki Łacińskiej jest zjawiskiem szczególnym. W zapoznaniu się z tą egzotyczną rzeczywistością pomaga bogaty materiał ilustracyjny. pozwalający na uświadomienie sobie odmienności barokowej architektury chrześcijańskiej w różnych zakątkach świata. W publikacji nie ograniczono się do obiektów dobrze znanych i projektowanych przez słynnych architektów. ale przedstawiono też architekturę andyjskich prowincji dawnego Wicekrólestwa Peru oraz

27.45: https://woblink.com/ebook/kapital-finansowy-a-wzrost-gospodarczy-w-polsce-iwona-maciejczyk-bujnowicz-207532u

Cena:


Metodologie językoznawstwa. Filozoficzne i empiryczne problemy w analizie języka

Autor:

Organizowane przez Katedrę Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego (wcześniej Zakład Teorii Języka i Metodologii Językoznawstwa) Uniwersytetu Łódzkiego seminaria naukowe poświęcone metodologiom językoznawstwa (Łódź 2004. 2006. 2008) owocują nie tylko niezwykle ciekawymi wykładami i dyskusjami. ale także publikacjami o charakterze zaawansowanych podręczników akademickich. Niniejszy tom kontynuuje szereg wątków wprowadzonych w publikacjach wcześniejszych (Stalmaszczyk (red.). 2006; 2008). ale jednocześnie podnosi szereg nowych problemów istotnych dla badań językoznawczych. zarówno teoretycznych. jak i w wymiarze bardziej stosowanym. Poszczególne rozdziały koncentrują się na szeroko pojętych problemach filozoficznych oraz empirycznych. niektóre mają charakter przeglą

:

Cena:


ISBN

9788379694952: Wydawnictwo

Format

23.9: https://woblink.com/ebook/polityka-bezpieczenstwa-wielkiej-brytanii-w-latach-1945-1955-robert-czulda-208098u

Cena:zemsta gangstera pdf, rachunkowość od podstaw pdf, autostopem przez galaktykę książka, viktor frankl człowiek w poszukiwaniu sensu, nieprzypadkowa, dzieła literackie, statystyczny drogowskaz tom 2 pdf chomikuj, nogi izoldy morgan, euro truck simulator 2 mapa dealerów, kopciuszek (baśń), wiedźmin ostatnie życzenie, egzamin gimnazjalny chemia pdf, podstawy mechatroniki pdf, pamiętnik nicholas sparks pdf, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, pocałunek o północy pdf, władysław tatarkiewicz historia filozofii pdf, poczet cesarzy rzymskich krawczuk, moc apoliona…