Format

Format

PDF: 207789

https://woblink.com/ebook/the-role-and-functions-of-controllers-in-organization-management-marta-kawczynska-tomasz-wnuk-pel-207789u

Autor: Tomasz Wnuk-Pel

Cena:


Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II-VII w.). Część 2

Autor:

Jest to kontynuacja cyklu książek poświęconych historii jedzenia. dietetyki i medycyny w antyku klasycznym i wczesnym Bizancjum. Autorzy przedstawiają studia odnoszące się do kolejnych grup pokarmów – kontynuując wątek podjęty w części I książki Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II–VII w.) pt. Zboża i produkty zbożowe w źródłach medycznych antyku i wczesnego Bizancjum (nr XVI. ser. „Byzantina Lodziensia”). opisując rolę roślin strączkowych i warzyw. immanentnych składników diety starożytnych. Analizują też znaczenie mięs. podrobów i wyrobów wędliniarskich w kuchni i praktyce medycznej. Ważne są też teksty odnoszące się do kulturowych. ideologicznych i ekonomicznych aspektów żywności w życiu ówczesnych społeczności grecko-rzy

23.9: https://woblink.com/ebook/swieta-ksiezna-kijowska-olga-zofia-brzozowska-207505u

Cena:


Wybrane problemy indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności i środków probacyjnych

Autor:

Monografia dotyczy realizacji w praktyce zasady indywidualizacji w wykonywaniu kar kryminalnych. w szczególności kary pozbawienia wolności i niektórych środków probacyjnych. Ma ona charakter interdyscyplinarny i została napisana przez specjalistów z zakresu prawa karnego. prawa karnego wykonawczego. psychologii oraz pedagogiki resocjalizacyjnej. W części pierwszej autorzy przybliżają rolę diagnozy penitencjarnej. specyfikę postępowania wobec niektórych grup skazanych na karę pozbawienia wolności (m.in. uzależnionych od alkoholu. sprawców przestępstw popełnionych w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych. niepełnosprawnych fizycznie. wymagających szczególnej ochrony w warunkach zwiększonej izolacji i zabezpieczeń. odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego). problematykę niekonwencjonalnych środków oddziaływania wobec określonych grup skazanych i ochronę ich praw podmiotowych w warunkach więziennych. W części drugiej omówiono wykonywanie niektórych środków probacyjnych. oddziaływania resocjalizacyjne. postawy skazanych objętych tymi środkami oraz zadania kuratorów sądowych. Ponadto w książce znalazły się dwa artykuły przygotowane z okazji jubileuszu 20-lecia istnienia Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi. współpracującego z Zakładem Prawa Karnego Wykonawczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego._x000D_ _x000D_ Publikacja może zainteresować zarówno teoretyków. jak i praktyków zajmujących się problematyką wykonywania kary pozbawienia wolności i środków probacyjnych. w szczególności wychowawców więziennych. kadrę oddziałów terapeutycznych. kuratorów sądowych. sędziów penitencjarnych oraz studentów prawa. pedagogiki resocjalizacyjnej i psychologii.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Wydawnictwo

Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego: Format

207706

: 1

Cena:


Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej

Autor: Piotr Domaradzki.

Prawidłowo funkcjonująca rodzina jest wartością dla każdego człowieka. zapewnia ciągłość biologiczną i społeczną oraz wpływa w kluczowy sposób na jakość życia dzieci. Jej znaczenie powoduje. że pomoc rodzinie. która nie jest w stanie sama pokonać trudności życiowych. jest zapisana jako obowiązek w ustawie o pomocy społecznej. a ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od 2012 r. szczegółowo reguluje publiczne działania w tym obszarze._x000D_ Publikacja skierowana jest do asystentów rodzin. koordynatorów pieczy zastępczej i pracowników socjalnych. Może być użyteczna dla kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz polityków lokalnych. a także edukatorów kształcących przyszłych pracowników zawodów pomocowych._x000D_ Autorami opracowania są: osoba mająca doświadczenie zawodowe w publicznej pomocy społecznej oraz nauczyciel akademicki zajmujący się kształceniem i szkoleniem pracowników socjalnych i polityków społecznych. będący autorem licznych publikacji dotyczących tej sfery działalności praktycznej.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Sąd nad demoralizacją nieletnich

Autor: Renata Szczepanik.

Publikacja dotyczy interwencji sądowych w przypadku stwierdzenia objawów demoralizacji nieletnich. a także dorastających dzieci. które z różnych powodów nabyły status „podsądnej młodzieży”. Nieprzypadkowo autorki używają określenia „różne powody”. związanego z bardzo pojemnym i jednocześni e nieostrym pojęciem demoralizacji. Termin ten jest kluczową kategorią ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. która wskazuje sposoby reagowania w sytuacji. gdy dorastające dziecko łamie normy prawne. moralne i obyczajowe oraz wzrasta w warunkach stanowiących zagrożenie dla jego rozwoju społecznego. Wiele pojęć zawartych w ustawie budzi wątpliwości autorów opracowań poświęconych analizie polskiego modelu sprawiedliwości wobec nieletnich – zarówno prawników. kryminologów. jak i pedagogów czy psychologów. Wątpliwości te omówiono w książce. a dodatkowo przekaz ten wzmocniono danymi pochodzącymi z badań własnych autorek._x000D_ W publikacji przyjęto kilka perspektyw oceny modelu sprawiedliwości wobec nieletnich. Zasadne jest jednak wyjaśnienie nieobecności analiz stricte prawniczych. Wątki prawnicze pojawiają się naturalnie. jednak celowo nie są rozwijane i pogłębiane. Służy to wzmocnieniu realizacji zamierzonego celu. czyli próbie spojrzenia na ustawę wyłącznie przez pryzmat jej wychowawczych funkcji. jakie powinna lub mogłaby pełnić w odniesieniu do dzieci zagrożonych demoralizacją.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


ISBN

9788380884076: Wydawnictwo

Format

19.95: https://woblink.com/ebook/argumentacja-myslenie-dzialanie-null-207788u

Cena:stereotypy o mężczyznach, herr guardiola, e marketing współczesne trendy pakiet startowy, ebooki za darmo do pobrania, milion światów z tobą, agresja nowe tabu pdf, empiryk krzyżówka, dzien wagarowicza, magdalena piorunek, lukasz zarzycki, e booki, wolfenstein new colossus poradnik, interwencja kryzysowa pdf, szczepan twardoch dom, kangurek kao tajemnica wulkanu, dzieci z bullerbyn kolorowanki, srodki kompensacyjne, lego indiana jones gry…