ISBN

ISBN

9788380883956: Wydawnictwo

Format

22.45: https://woblink.com/ebook/zmiana-warunkow-funkcjonowania-a-efektywnosc-inwestycyjna-otwartych-funduszy-emerytalnych-dorota-witkowska-207785u

Cena:


Cyberprzestrzeń w geograficznych badaniach środowiska człowieka

Autor: Wojciech Retkiewicz

Zgodnie z przyjętą ewolucjonistyczną koncepcją A. Kroebera cyberprzestrzeń wywodzi się bezpośrednio z kultury. stanowiąc rezultat urzeczywistnienia wartości kulturowych reprezentowanych przez jej twórców. Jest to produkt czystego umysłu. bez ograniczeń wynikających z istniejących wcześniej warunków naturalnych znanych ze świata rzeczywistego. Dlatego też stała się obiektem zainteresowań i badań w dziedzinie geografii kultury._x000D_
Książka jest próbą odpowiedzi na pytania:_x000D_
– w jaki sposób ta nowa przestrzeń jest wykorzystywana?_x000D_ – dla jakiego rodzaju zachowań ludzkich jest ona najbardziej odpowiednia?_x000D_ – z jakiego rodzaju wzorcami zachowań ludzkich mamy do czynienia podczas przebywania w cyberprzestrzeni?_x000D_ – jaki wpływ na człowieka posiadają doświadczenia zdobyte w cyberprzestrzeni?_x000D_ – w jaki sposób ludzie orientują się i poruszają w cyberprzestrzeni?_x000D_ – czy cyberprzestrzeń stanowi jedynie proste odzwierciedlenie kultury jej twórców?

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.2


Format

PDF: 207332

https://woblink.com/ebook/john-rawls-krzysztof-kedziora-207332u

:

Cena:


Między obrazem a tekstem

Autor:

„Obraz” to malowidło na płótnie. ale też abstrakcja – wyobrażenie obiektów. relacji i zdarzeń w umyśle. Myślimy – i mówimy – o tekstach jako „obrazach rzeczywistości” i „malujemy obrazy słowami”. zastępując pisarza malarzem w zgodzie z rozbudowaną metaforą pojęciową. „Obrazowanie” to termin opisujący raczej konstruowanie tekstu niż obrazu. Z drugiej strony. w terminologii wielu badaczy. obraz jest też „tekstem”. który można „odczytać” w taki lub inny_x000D_ sposób. Jeśli jednak obraz jest tekstem. a tekst obrazem. to jak rozumieć słowo „między”? Czy może istnieć coś – jakaś przestrzeń – między bytami. które są. jak nam podpowiada (mądrze. czy oszukańczo?) język. tożsame? I czy „między” łączy tu. czy dzieli? Czy relacja między obrazem a tekstem jest podobna do uczucia między dwiema osobami? Czy też zieje między nimi przepaść. lub rozciąga się ziemia niczyja? Sensy gmatwają się coraz bardziej. to. co wydawało się proste. wcale takie nie jest._x000D_ _x000D_ Owa niejednoznaczność. paradoksalność. owo zapętlenie tytułu oddaje jednak świetnie zawartość tego tomu. Mnogość punktów widzenia. z jakich patrzą na temat autorzy. ich odmienne pojmowanie interesujących nas relacji i różne sposoby ich opisu – ich różne obrazy w ich tekstach – tworzą mozaikę złożoną z bardzo różnych elementów. które jednak układają się (mamy taką nadzieję) w barwną i interesującą całość._x000D_ _x000D_ Fragment wstępu

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 18


Zmiana warunków funkcjonowania a efektywność inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych

Autor: Dorota Witkowska

W monografii zaprezentowano wyniki analiz wpływu zmian warunków funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych (OFE). wprowadzonych w latach 2011-2014. na ich efektywność inwestycyjną. Przedstawione badania obejmują lata 2007-2015. Wykorzystując metody ilościowe. dowiedziono. że wszystkie rozpatrywane zmiany skutkowały zwiększeniem ryzyka portfeli inwestycyjnych OFE. co nie miało przełożenia na wzrost stóp zwrotu z tych portfeli. Zastosowane mierniki efektywności pozwoliły wykazać. iż do 2014 roku inwestycje podejmowane przez fundusze emerytalne były efektywne. jednak uległo to zmianie z powodu wprowadzonych modyfikacji systemu emerytalnego. Portfele inwestycyjne OFE miały podobne charakterystyki inwestycyjne. co wynikało z obow

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Sic erat in votis

Autor:

Prezentowany zbiór studiów i szkiców dedykowany jest Profesorowi Zbigniewowi Anusikowi. wybitnemu historykowi i nauczycielowi akademickiemu. kierownikowi Katedry Historii Nowożytnej w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego. w latach 2005-2008 dyrektorowi tego Instytutu. a od 2008 do 2016 r. dziekanowi Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego._x000D_ W książce zostały przedstawione różne aspekty współczesnych badań historycznych. a także odwołania do tematyki pokrewnych dziedzin nauk humanistycznych. Zamieszczone teksty dotyczą historii Rzeczypospolitej. w czasach nowożytnych – od schyłku średniowiecza do początku wieku XIX. Ukazano wydarzenia polityczne i militarne oraz problematykę odnoszącą się do zagadnień ustrojowo-politycznych i społecznych. epistolografii. historiografii. literaturoznawstwa. biografistyki. antropologii historycznej. dziejów podróży. miast. wojska. sądownictwa i skarbowości. wreszcie historii sztuki._x000D_ Taka różnorodność tematyki prezentowanych studiów odzwierciedla niezwykle szerokie zainteresowania badawcze Profesora Zbigniewa Anusika. Publikacja jest adresowana zarówno do historyków dziejów nowożytnych. jak i do szerokiego grona miłośników nauk humanistycznych.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24.45twoja złość krzywdzi dziecko, jak zrobić fiszki w excelu, piraci z odległych mórz, romans z promotorem, jak czytać ludzi, nocny prom do tangeru, zielone martensy, transdyscyplinarność, wall street a rewolucja bolszewicka, zarządzanie griffin, omówienie seriali, czas przeszły lee child, maciej forycki, prowadź swój pług przez kości umarłych ebook, metodologia badań pedagogicznych pdf, najdalszy brzeg, przetrwałam życie ofiary josefa mengele pdf, werter pdf, świat nauki pdf…