Dzieło Diega de Estella ‚O wzgardzie świata i próżności jego’ w przekładzie ks. Augustyna Kochańskiego jako poradnik medytacji. Problemy komunikacji literackiej

Dzieło Diega de Estella ‚O wzgardzie świata i próżności jego’ w przekładzie ks. Augustyna Kochańskiego jako poradnik medytacji. Problemy komunikacji literackiej

Autor: Maria Wichowa

Przedmiotem badań w tej książce będzie polska adaptacja dzieła hiszpańskiego franciszkanina Diega de Estella Libro de la vanidad del mundo. dokonana przez księdza Augustyna Kochańskiego. Ukazała się ona pod tytułem O wzgardzie świata i próżności jego troje ksiąg w Poznaniu. w drukarni Jana Wolraba. w 1611 r. _x000D_ Celem będzie monograficzne opracowanie tekstu. który do tej pory ma niezwykle skromną literaturę przedmiotu. wymieniany jest przez badaczy przygodnie. jako pozycja bibliograficzna. jedna z wielu ilustrujących obecność idei contemptus mundi w polskim piśmiennictwie religijnym._x000D_ W zasadzie ten bardzo interesujący tekst nie trafił dotąd na warsztat badacza. choć w pełni na to zasługuje. i to z kilku względów. Po pierwsze mamy do czynienia z dziełem. które odzwierciedla ważny aspekt życia duchowego całej katolickiej Europy w dobie potrydenckiej. po drugie dlatego. że w sposób kompleksowy przedstawia ideę pogardy świata i jego marności. po trzecie z tej przyczyny. że jest to książka erudycyjna. wytwór umysłu dojrzałego intelektualisty i dobrego pisarza. po czwarte z tego powodu. że mamy do czynienia z poradnikiem medytacji – gatunkiem. który dotąd nie doczekał się żadnych naukowych opracowań. nawet hasła w słownikach._x000D_ _x000D_ Ze wstępu

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 21.6


Zintegrowany model pomiaru dokonań gminy

Autor: Zuzanna Firkowska-Jakobsze

Zarządzanie jednostkami sektora finansów publicznych. w tym gminami. staje się obecnie coraz większym wyzwaniem. Wynika to z jednej strony z dynamicznie zmieniającego się otoczenia. globalizacji. ograniczonego dostępu do zasobów. niepewności jutra. a z drugiej – z rosnącej wiedzy i oczekiwań obywateli. Instytucje administrujące potrzebują narzędzi umożliwiających im skuteczne wdrażanie i monitorowanie wyznaczonej przez jednostkę strategii._x000D_ W monografii poruszono ważny i aktualny temat z punktu widzenia współczesnego zarządzania jednostkami sektora finansów publicznych. Obszerne i wnikliwe studia literaturowe oraz badania ankietowe pozwoliły autorce stworzyć solidną podstawę do opracowania oryginalnego modelu pomiaru dokonań gmin w Polsce. Zaproponowany model w pełni integruje powiązania pomiędzy wszystkimi elementami sprawozdawczości finansowej gminy oraz innymi narzędziami wspomagającymi proces zarządzania i ocenę dokonań (wieloletnia prognoza finansowa. budżet zadaniowy. benchmarking). Do opracowania koncepcji zintegrowanego modelu pomiaru dokonań wykorzystano badanie metodą analizy przypadku jednej z gmin w województwie łódzkim._x000D_ Propozycja zintegrowanego modelu pomiaru dokonań jest głosem w dyskusji na temat usprawnienia zarządzania i zwiększenia efektywności decyzji podejmowanych w gminach. Model ten może być podstawą do wdrożenia go w innych gminach w Polsce. co z pewnością przyczyni się do zmian w sposobie zarządzania nimi. Celem autorskiego rozwiązania jest bowiem powiązanie w sposób logiczny i zrozumiały menedżerskiego modelu zarządzania z całym instrumentarium wspomagającym. by dzięki temu uzyskać informacje użyteczne w procesie zarządzania i ocenie dokonań gminy.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Odrębności podporządkowania pracownika w nietypowych umownych stosunkach pracy

Autor: Anna Piszczek

W książce przedstawiono problematykę podporządkowania pracownika. co stanowi podstawową cechę stosunku pracy. Cecha ta ewoluuje i coraz bardziej oddala się od tradycyjnie rozumianej podległości pracownika podmiotowi zatrudniającemu. Najdalej idące odmienności podporządkowania pracownika kierownictwu pracodawcy obserwuje się w nietypowych formach zatrudnienia. Autorka analizuje problematykę podporządkowania pracowników tymczasowych. telepracowników. kadry kierowniczej najwyższego szczebla. pracowników wykonujących wolne zawody oraz pracowników twórców. Jest to pierwsze na polskim rynku wydawniczym opracowanie o charakterze monograficznym poświęcone tej tematyce. W publikacji uwzględniono najnowsze zmiany legislacyjne. w tym nowelizację kodeksu pracy z 25 czerwca 20

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Biblioteczny marketing wewnętrzny w teorii i praktyce na przykładzie bibliotek województwa łódzkiego

Autor: Mariola Antczak.

W monografii zostały zaprezentowane badania dotyczące działań z zakresu marketingu wewnętrznego w bibliotekach województwa łódzkiego. Obszerna część teoretyczna zawiera informacje na temat roli bibliotek we współczesnym społeczeństwie informacyjnym oraz analizę koncepcji marketingu wewnętrznego. Autorki. wykorzystując do realizacji wyznaczonych celów badawczych wszechstronne studia literaturowe. odnoszą się do obowiązujących przepisów prawnych. wskazują na współczesne funkcje. zadania i misje bibliotek. a następnie podejmują próbę wyjaśnienia istoty i znaczenia marketingu wewnętrznego we współczesnej bibliotece. W części badawczej omawiają wyniki badania empirycznego dotyczącego takich zagadnień. jak: stosowane w praktyc

:

Cena:


Historiografia PRL

Autor: Rafał Stobiecki

Książka jest pierwszą w polskiej literaturze syntetyczną próbą przyjrzenia się fenomenowi historiografii Polski Ludowej._x000D_ W centrum zainteresowania autora pozostają dzieje struktur organizacyjnych nauki historycznej. w tym relacje historycy–władza. jej założenia teoretyczno-metodologiczne oraz kreowany przez dziejopisów obraz dziejów Polski i historii powszechnej. Autor stara się sporządzić bilans osiągnięć. błędów i zaniechań powojennego dziejopisarstwa. W szerszej perspektywie praca wpisuje się w trwający od kilku dziesięcioleci i daleki od zakończenia spór o PRL._x000D_ Publikacja zainteresuje historyków i teoretyków historiografii. badaczy dziejów najnowszych. a także szeroko rozumiane grono przedstawicieli humanistyki. którym nie powinny być obojętne losy jednej z jej ważnych dziedzin w czasach PRL. Monografia może także pełnić funkcję podręcznika na różnych kierunkach studiów z zakresu nauk społecznych i humanistycznych.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Ankoku butō Hijikaty Tatsumiego teatr ciała-w-kryzysie

Autor: Katarzyna Julia Pastuszak

Książka Ankoku butō Hijikaty Tatsumiego – teatr ciała-w-kryzysie prezentuje się jako wyjątkowe pod każdym względem. wnikliwe studium ankoku butō (dosł. taniec ciemności) Hijikaty Tatsumiego. wielkiego japońskiego artysty i protoplasty nowatorskiego gatunku sztuki. jakim jest butō. Stanowi ona jednocześnie niezwykle cenne kompendium wiedzy na temat genezy. rozwoju i obecnej kondycji tego wielonurtowego. złożonego zjawiska. którym fascynuje się cały współczesny świat tańca. [dr hab. Beata Kubiak Ho-Chi]

Dr Katarzyna Pastuszak – teatrolog. tłumacz. tancerka/performerka. współtwórczyni Teatru Amareya. kurator Gdańskiego Festiwalu Tańca (Klub Żak). Ukończyła Skandynawistykę (UG) i Wiedzę o Teatrze (Akademia Teatralna. Warszawa) ora

:

Cena:


ISBN

9788381953290: Wydawnictwo

Format

29.9: https://woblink.com/ebook/landon-shay-tom-2-brittainy-c-cherry-katarzyna-agnieszka-dyrek-194846u

Cena:przeciw bogom, kolorowanki widoki, dietoterapia włodarek, upadek templariuszy, logika talmudu pdf, dyk anestezjologia, płatność smsem, kolejne 365 dni docer, patrick dewitt, biologia egzamin gimnazjalny powtórka, save me pdf, męskie pożądanie, audiobooki na telefon, krok po kroku pdf…